دوره و شماره: دوره 1400، شماره 47، آذر 1400 (سال دوازدهم| شماره چهل و هفتم|پاییز1400) 
4. تحلیل شاخص توفان گردوخاک (DSI)، بسامد رخدادهای گردوخاک و دید افقی در منطقه غرب آسیا

صفحه 57-70

مهدی رهنما؛ ساویز صحت؛ نوشین خدام؛ سارا کرمی؛ سحر تاجبخش؛ عباس رنجبر


6. پیش بینی بهترین مدل سری زمانی پارامترهای اقلیمی در حوضه آبریز هیرمند

صفحه 83-100

ندا علی احمدی؛ ابراهیم مرادی؛ سید مهدی حسینی؛ علی سردار شهرکی


7. بررسی روش های پایش و پیش بینی آتش سوزی نواحی رویشی ایران وجهان

صفحه 101-120

مینا پرنیان؛ ابراهیم اسعدی اسکویی؛ مهدی رهنما


8. ارتباط نوسان شمالگان(AO) با تغییرپذیری دمای زمستانه شمال غرب ایران

صفحه 121-140

امیرحسین حلبیان؛ مصطفی کرم پور؛ فریبا محمودی مهر


9. منشأیابی جهتی رخدادهای گردوغبار شهر کرج

صفحه 141-155

رسول باقرآبادی؛ مظاهر معین الدینی


10. ارزیابی اثر تغییر اقلیم بر مشخصات امواج در سواحل خلیج فارس

صفحه 157-175

محسن حاجیوند؛ مهدی بهداروندی عسکر؛ عباس حق شناس؛ محمد انصاری قوجقار؛ احسان پارسی؛ ایمان بابائیان