دوره و شماره: دوره 1400، شماره 46، شهریور 1400، صفحه 1-160 (سال دوازدهم | شماره چهل و ششم | تابستان 1400) 
بررسی روند رخدادهای حدی بارشی استان خراسان جنوبی در اثر گرمایش جهانی (بازه اقلیمی: 1989-2018)

صفحه 29-42

جمیله قلی پور؛ محمد موسوی بایگی؛ ایمان بابائیان؛ مهدی جباری نوقابی


ارزیابی روش های برآورد نیاز آبی گیاهان فضای سبز شهری

صفحه 43-56

محمد انصاری قوجقار؛ احسان پارسی؛ عبدالمجید لیاقت؛ علی سلاجقه


تحلیل خشکسالی کوتاه مدت در استان گلستان با استفاده از زنجیرۀ مارکف و روش SPI

صفحه 73-88

عبدالحافظ پناهی؛ غلامرضا جانباز قبادی؛ پرویز رضائی؛ علی اصغر زاده


دورنمایی از شرایط اقلیمی دهه های آینده در پهنه جنوب شرق کشور

صفحه 147-160

مهسا فرزانه؛ آزاده اربابی سبزواری؛ سیدجمال الدین دریاباری؛ فریده اسدیان