اهداف و چشم انداز

 نشریه هر سال چهار شماره به زبان فارسی منتشر می‌شود، صاحب امتیاز نشریه پژوهشکده اقلیم‌شناسی می‌باشد و اهداف آن عبارتند است:

گسترش و ارتقاء پژوهش در اقلیم‌شناسی، انتشار مقالات علمی در زمینه‌های مرتبط، کمک به ایجاد ارتباط و همکاری علمی بین اساتید پژوهشکده و متخصصان اقلیم‌شناسی و انتشار پژوهشهای علمی بخش اقلیم‌شناسی.