دوره و شماره: دوره 1400، شماره 45، خرداد 1400، صفحه 1-152 (سال دوازدهم | شماره چهل و پنجم| بهار 1400) 
تحلیل همبستگی‌های درون‌سالانه بارش هفتگی ‌با دورپیوندNAO در ایران

صفحه 15-24

نفیسه سیدنژاد گل خطمی؛ جواد بذرافشان؛ آرزو قمشلو؛ پرویز ایران نژاد


پیش نگری متغیرهای اقلیمی دهه های آینده در پهنه جنوب شرق ایران

صفحه 97-112

مهسا فرزانه؛ آزاده اربابی سبزواری؛ سیدجمال الدین دریاباری؛ فریده اسدیان


مدل‌سازی رابطه طوفان‌های گردوغبار با متغیرهای حدی و متوسط دما در نیمه غربی کشور

صفحه 113-126

مسعود پورغلام آمیجی؛ محمد انصاری قوجقار؛ شهاب عراقی نژاد؛ ایمان بابائیان


مقایسه درجه روز رشد مراحل مختلف فنولوژیکی برنج رقم هاشمی در استان گیلان

صفحه 143-152

سیدمحمدتقی سدیدی شال؛ محمدجواد زهدقدسی؛ ابراهیم اسعدی اسکویی؛ زهرا امین دلدار