درباره نشریه

نشریه پژوهش­ های اقلیم شناسی

(علمی)

 

 

پژوهشکده اقلیم شناسی وابسته به سازمان هواشناسی کشور در چارچوب اساسنامه خود و با هدف چاپ و انتشار نتایج حاصل از تحقیقات و مطالعات انجام شده در زمینه اقلیم شناسی، هواشناسی و سنجش از دور اقدام به اخذ مجوز انتشار نشریه ی علمی- پژوهشی با عنوان «نشریه پژوهش های اقلیم شناسی» با همکاری انجمن سنجش از دور ایران نموده است. این نشریه  بر اساس مجوز شماره ی 2006/11/3 مورخ 21/12/1388 کمیسیون نشریات علمی کشور بصورت فعلی با اعتبار علمی به چاپ می رسد.

 

شاپا: 5040-2228

  صاحب امتیاز:                             سازمان هواشناسی کشور- پژوهشکده اقلیم ­شناسی

 ناشر:                                       پژوهشکده هواشناسی و اقلیم شناسی

سردبیر:                                    علی اکبر متکان، دانشیار مرکز سنجش از دور و GIS، دانشگاه شهید بهشتی          Email: a-matkan@sbu.ac.ir

مدیر مسوول:                            مجید حبیبی نوخندان، دانشیار پژوهشکده اقلیم شناسی                                  Email: habibi3558@gmail.com

دبیر تخصصی:                          قاسم عزیزی، دانشیار دانشکده جغرافیای دانشگاه تهران

مدیر اجرایی:                             منصوره کوهی،اعظم کاکاوند

مدیر وب سایت :                        سمیرا رسولی

مدیر هماهنگ کننده:                 بهاره بذرافشان

 

 

هیأت تحریریه (به ترتیب الفبا):

مجید آزادی                                                        (دانشیار، پژوهشگاه هواشناسی و علوم جو)

فرهنگ احمدی گیوی                                            (استاد گروه فیزیک، موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران)

عباسعلی علی اکبر ی بیدختی                                 (استاد گروه فیزیک فضا، موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران)

 سحر تاجبخش                                                     (استادیار، پژوهشگاه هواشناسی و علوم جو)

سهیلا جوانمرد                                                       (دانشیار، پژوهشگاه هواشناسی و علوم جو)

مجید حبیبی نوخندان                                             (دانشیار پژوهشکده اقلیم شناسی)

مهدی رهنما                                                           (استادیار، پژوهشگاه هواشناسی و علوم جو)

عباس رنجبر                                                           (استادیار پژوهشگاه هواشناسی و علوم جو)   

علیرضا شکیبا                                                          (استادیار گروه سنجش از دور و GIS دانشگاه شهید بهشتی)

ساویز صحت                                                          (استادیار پژوهشگاه هواشناسی و علوم جو)         

قاسم عزیزی                                                          (دانشیار دانشکده جغرافیای دانشگاه تهران)

بهلول علیجانی                                                         (استاد گروه جغرافیای دانشگاه تربیت معلم)

ابراهیم فتاحی                                                         (دانشیار پژوهشکده هواشناسی)

منوچهر فرج زاده اصل                                           (دانشیار گروه جغرافیای دانشگاه تربیت مدرس)

حسن لشکری                                                          (دانشیار گروه جغرافیای دانشگاه شهید بهشتی)

محمد رضا مباشری                                                (دانشیار گروه سنجش از دور دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی)

علی اکبر متکان                                                       (دانشیار گروه سنجش از دور و GIS دانشگاه شهید بهشتی)

 

 

 

مشهد- بلوار جمهوری اسلامی-نرسیده به پلیس راه طرق-پژوهشکده اقلیم شناسی

تلفن: 33822481-051                نمابر: 33822203-051

آدرس پست الکترونیکی: jcr@cri.ac.ir  و  تارنما:www.cri.ac.ir

تار نما:  clima.irimo.ir