ارزیابی اثر تغییر اقلیم بر مشخصات امواج در سواحل خلیج فارس

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد مهندسی عمران، مهندسی سواحل بنادر و سازه‌های دریایی.

2 استادیار گروه عمران، سازه های دریایی، دانشکده مهندسی دریا، دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر، خرمشهر، ایران.

3 استادیار دانشکده مهندسی دریا، موسسه ژئو فیزیک دانشگاه تهران.

4 دانشجوی دکتری گروه مهندسی آبیاری و آبادانی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران.

5 دانشجوی دکتری علوم و مهندسی آب، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه ازاد اسلامی واحد اهواز، اهواز، ایران.

6 استادیار پژوهشکده اقلیم‌شناسی، مشهد.

چکیده

عوامل مختلفی در ایجاد تغییر اقلیم نقش دارند که از آن جمله می‌توان به فرآیندهای اقیانوسی (مانند گردش‌های اقیانوسی)، تغییرات تابش خورشیدی دریافت شده از سوی زمین، فوران آتشفشان‌ها و تغییرات ناشی از فعالیت‌های بشری اشاره کرد. تغییر اقلیم بر روی پدیده‌های جوی و اقیانوسی از قبیل دمای سطحی کره زمین، بارش، تراز آب دریاها، سرعت بادها، ارتفاع امواج، خطوط ساحلی و سایر پدیده‌ها اثر گذاشته و این مشخصات را مورد تغییر قرار داده است. در مطالعه اثرات تغییر اقلیم بر پدیده‌های اقیانوسی، تخمین میزان اثرگذاری تغییر اقیلم در طولانی مدت از اهمیت زیادی برخوردار است. این امر از این جهت مهم می‌باشد که سازه‌های دریایی موجود در این مناطق تحت تأثیر این تغییرات قرار گرفته و نیاز به اصلاح دستورالعمل استاندارد مهندسی طراحی سازه‌های ساحلی می‌باشد. در این تحقیق با استفاده مدل تغییرات اقلیمیCGCM3 مقادیر سرعت باد برای خلیج فارس و دریای عمان استخراج گردید. این مقادیر به عنوان ورودی مدل، با استفاده از مدل عددی نسل سوم MIKE21(SW) که با کمترین پیش فرض‌ها به شبیه‌سازی پارامترهای موج می پردازد، تبدیل به مشخصات موج گردید و در نهایت میزان تغییرات مشخصات موج از قبیل ارتفاع موج، پریود موج و جهت موج در خلیج فارس، دریای عمان و بخشی از اقیانوس هند که متأثر از تغییر اقلیم منطقه می باشد بدست آمده است. نتایج بررسی‌ها نشان داده که اثر تغییر اقلیم بر روی ارتفاع موج و پریود موج ناچیز اما در سواحل مکران اثر تغییر اقلیم بر روی زاویه جهت موج قابل تامل می‌باشد و این امر روی فرآیند رسوب‌گذاری اثر‌گذار خواهد بود و پیشنهاد می-گردد جهت احداث بنادر و سازه های دریایی از قبیل آبگیرهای آبشیرین کن ها در این مناطق اثر تغییر اقلیم بر روی جهت موج و اثر آن روی سازه مورد بررسی بیشتر قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of the effect of climate change on the characteristics of waves in the coasts of the Persian Gulf

نویسندگان [English]

 • Mohsen Hajivand 1
 • Mehdi Behdarvandi Askar 2
 • Abbas Hagh Shenas 3
 • Mohammad Ansari Ghojghar 4
 • Ehsan Parsi 5
 • Iman Babaeian 6
1 Master of Civil Engineering, Coastal Engineering, Ports and Marine Structures.
2 Assistant Professor, Department of Civil Engineering, Marine Structures, Faculty of Marine Engineering, Khorramshahr University of Marine Sciences and Technology, Khorramshahr, Iran.
3 Assistant Professor, Faculty of Marine Engineering, Institute of Geophysics, University of Tehran.
4 Ph.D. Candidate, Department of Irrigation and Reclamation Engineering, College of Agriculture and Natural Resources, University of Tehran, Karaj, Iran.
5 Ph.D. Candidate, Department of Water Science and Engineering, Faculty of Agriculture and Natural Resources, Islamic Azad University Ahwaz, Ahwaz, Iran.
6 Assistant Professor, Climatological Research Institute, Mashhad, Iran.
چکیده [English]

Various factors play a role in climate change, including oceanic processes (such as ocean orbits), changes in solar radiation received from the earth, volcanic eruptions, and changes in human activity. Climate change has affected atmospheric and oceanic phenomena such as the Earth's surface temperature, precipitation, sea level, wind speed, wave height, coastlines and other phenomena and has changed these characteristics. In studying the effects of climate change on oceanic phenomena, estimating the long-term impact of climate change is of great importance. This is important because the offshore structures in these areas are affected by these changes and there is a need to amend the standard guidelines for the design of coastal structures. In this study, using the CGCM3 climate change model, wind speed values ​​for the Persian Gulf and the Sea of ​​Oman were extracted. These values ​​as model input, using the third generation numerical model MIKE21 (SW) which simulates wave parameters with the least assumptions, were converted into wave characteristics and finally the amount of changes in wave characteristics such as wave height Wave period and wave direction have been obtained in the Persian Gulf, the Sea of ​​Oman and part of the Indian Ocean that is affected by climate change in the region. The results of studies have shown that the effect of climate change on wave height and wave period is negligible, but in Makran beaches the effect of climate change on the angle of the wave direction can be considered and this will affect the sedimentation process. The effect of climate change on the wave direction and its effect on the structure should be further investigated for the construction of ports and marine structures such as desalination catchments in these areas.Various factors play a role in climate change, including oceanic processes (such as ocean orbits), changes in solar radiation received from the earth, volcanic eruptions, and changes in human activity. Climate change has affected atmospheric and oceanic phenomena such as the Earth's surface temperature, precipitation, sea level, wind speed, wave height, coastlines and other phenomena and has changed these characteristics. In studying the effects of climate change on oceanic phenomena, estimating the long-term impact of climate change is of great importance. This is important because the offshore structures in these areas are affected by these changes and there is a need to amend the standard guidelines for the design of coastal structures. In this study, using the CGCM3 climate change model, wind speed values ​​for the Persian Gulf and the Sea of ​​Oman were extracted. These values ​​as model input, using the third generation numerical model MIKE21 (SW) which simulates wave parameters with the least assumptions, were converted into wave characteristics and finally the amount of changes in wave characteristics such as wave height Wave period and wave direction have been obtained in the Persian Gulf, the Sea of ​​Oman and part of the Indian Ocean that is affected by climate change in the region. The results of studies have shown that the effect of climate change on wave height and wave period is negligible, but in Makran beaches the effect of climate change on the angle of the wave direction can be considered and this will affect the sedimentation process. The effect of climate change on the wave direction and its effect on the structure should be further investigated for the construction of ports and marine structures such as desalination catchments in these areas.Various factors play a role in climate change, including oceanic processes (such as ocean orbits), changes in solar radiation received from the earth, volcanic eruptions, and changes in human activity. Climate change has affected atmospheric and oceanic phenomena such as the Earth's surface temperature, precipitation, sea level, wind speed, wave height, coastlines and other phenomena and has changed these characteristics. In studying the effects of climate change on oceanic phenomena, estimating the long-term impact of climate change is of great importance. This is important because the offshore structures in these areas are affected by these changes and there is a need to amend the standard guidelines for the design of coastal structures. In this study, using the CGCM3 climate change model, wind speed values ​​for the Persian Gulf and the Sea of ​​Oman were extracted. These values ​​as model input, using the third generation numerical model MIKE21 (SW) which simulates wave parameters with the least assumptions, were converted into wave characteristics and finally the amount of changes in wave characteristics such as wave height Wave period and wave direction have been obtained in the Persian Gulf, the Sea of ​​Oman and part of the Indian Ocean that is affected by climate change in the region. The results of studies have shown that the effect of climate change on wave height and wave period is negligible, but in Makran beaches the effect of climate change on the angle of the wave direction can be considered and this will affect the sedimentation process. The effect of climate change on the wave direction and its effect on the structure should be further investigated for the construction of ports and marine structures such as desalination catchments in these areas.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Climate change
 • Offshore structures
 • Reliability
 • Persian Gulf
 • MIKE21
 1.  

  1. Kamran-zad, B. (2013). Investigation of the effect of climate change on the angiogenic regime of waves in the Persian Gulf. PhD Thesis. Iran University of Science &
  2. Kamran-zad, B. (2014). Assessment of Soft Computing Models to Estimate Wave Heights in AnzaliPort. marine-engineering. 9 (17) :27-36.
  3. Battjes,J.A. and Janssend,J.P.F.M. , "ENERGY LOSS AND SET-UP DUE TO BREAKING OF RANDOM WAVES," COASTAL ENGINEERING, 1978.
  4. Booij, N. Ris, R.C and Holthuijsen, L.H. (1999). A third-generation wave model for coastal regions, part II: verification," JOURNAL OF GEOPHYSICAL RESEARCH, VOL. 104, NO. C4, PAGES 7667–7681.
  5. Dreier, N. and Schlamkow, C. (2011). Assessment of Future Wave Climate on basis of Wind-Wave- Correlations and Climate Change Scenarios," Journal of Coastal Research, Special Issue 64,, 2011.
  6. Eldeberky,y and Battjes,J,A, "Spectral modeling of wave breaking: Application to Boussinesq equations," Journal of Geophysical Research Atmospheres 101(C1):1253-1264, 1996.
  7. Jose, F. Forecast of Nearshore Wave Parameters Using MIKE21 Spectral Wave Model. Gulf Coast Association of Geological Societies Transactions, v. 56, p. 323-327.
  8. Janssen, Wave-Induced Stress and the Drag of Air Flow over Sea Waves. Journal of Physical Oceanography 19(6):745-772, 1989.
  9. Jiang, J. and Perrie, W. (2007). The Impacts of Climate Change on Autumn North Atlantic Midlatitude Cyclones. Journal of Climate 20(7):1174-1187, 2007.
  10. Grabemann, I. and Weisse, R. (2008). Climate change impact on extreme wave conditions in the North Sea: An ensemble study," Ocean Dynamics 58(3):199-212.
  11. Grabemann, I. and Groll, N. (2014). Climate change impact on North Sea wave conditions: a consistent analysis of ten projections. Ocean Dynamics 65:255-267, 2014.
  12. Grol, N. and Weisse, R. (2017). A multi-decadal wind-wave hindcast for the North Sea 1949-2014: CoastDat2. Earth System Science Data 9(2):955-968, 2017.
  13. Hasselmann, K. (1974). On the spectral dissipation of ocean waves due to white capping. Boundary-Layer Meteorology. 6(1):107-127.
  14. Hasselmann, K. (1985). Computations and Parameterizations of the Nonlinear Energy Transfer in a Gravity-Wave Specturm. Part II: Parameterizations of the Nonlinear Energy Transfer for Application in Wave Models. Journal of Physical Oceanography 15(11):1378-1392, 198.
  15. Hemer, M.A. and Griffin, D.A. (2010). The wave energy resource along Australia’s Southern margin. journal of Renewable and Sustainable Energy.1-043108-2.
  16. Holthuijsen, L. H, N. Booij and T. H. C. Herbers. A prediction model for stationary. short-crested waves in shallow water with ambient currents, Coastal Engineering, 13,23–54, 1989.
  17. Holthuijsen, L. H. Waves in Oceanic and Coastal Waters. United Kingdom:Cambridge University Press., 2007.
  18. Komen, G. J. and Hasselmann, K. (1984). On the Existence of a Fully Developed Wind-Sea Spectrum. Journal of physical oceangraphy.
  19. Koman, G.K, Cavaleri, L, Donelan, M and Hasselmann, K. (1994). Dynamics and modeling of Ocean Waves," Cambridge University Press.
  20. Lowe, R. J. A. (2009). numerical study of circulation in a coastal reef‐lagoon system. OURNAL OF GEOPHYSICAL RESEARCH, VOL. 114, C06022, doi:10.1029/2008JC005081.
  21. Moeini, M and Shahidi, E. (2007). Application of two numerical models for wave hindcasting in Lake Erie. Applied Ocean Research 29(3):137-145.
  22. Strauss, D. (2007). Comparison of two wave models for Gold Coast, Australia," Journal of Coastal Research 50(50):312-316.
  23. Lionellob, P and Giorgia, F. (2008). Climate change projections for the Mediterranean region. Global and Planetary Change.
  24. Mori, N. (2009) IMPACT OF GLOBAL CLIMATE CHANGE ON WAVE CLIMATE. Conference: Coastal Dynamics 2009 - Impacts of Human Activities on Dynamic Coastal Processes.
  25. Ris, R. (1997). Spectral modelling of wind waves in coastal areas. PhD thesis-Delft University Press.
  26. Weesakul, S. Ranasinghe, R. Dastgheib. A. (2014).Climate Change Driven Variations in the Wave. UNESCO-IHE. Rev.5.