دوره و شماره: دوره 1400، شماره 48، اسفند 1400، صفحه 1-175 (سال دوازدهم | شماره چهل و هشتم | زمستان 1400) 
بررسی روند رخدادهای حدی دما بر اساس گزارش پنجم IPCC (مطالعه موردی: استان خراسان جنوبی)

صفحه 1-22

الهام عابدینی؛ محمد موسوی بایگی؛ عباس خاشعی سیوکی؛ یحیی سلاح ورزی


گسیل و انتقال ذرات گردوغبار در منطقه جازموریان( مطالعه موردی: طوفان گرد و غبار 24 الی 26 نوامبر 2016)

صفحه 41-54

فرشاد سلیمانی ساردو؛ نسیم حسین حمزه؛ سارا کرمی؛ سعیده ناطقی؛ محمد هاشمی نژاد


تغییرات درون دهه ای و الگوی فضایی تابش موج بلند خروجی (OLR) ایران

صفحه 125-142

سید محمود حسینی صدیق؛ مسعود جلالی؛ مهریار علی محمدی؛ تیمور جعفری؛ محمد رسولی