دوره و شماره: دوره 1401، شماره 52، اسفند 1401، صفحه 1-222 (سال سیزدهم | شماره پنجاه و دوم | زمستان 1401) 
تحلیل سینوپتیکی بارش‌های سیل آسای فروردین 1398ایران (مطالعه موردی استان لرستان)

صفحه 21-36

رسول نوری آرا؛ سیدجمال الدین دریاباری؛ بهلول علیجانی؛ رضا برنا


تحلیل آماری - همدید بارش‌های سنگین دو حوضه آبریز کرخه و دز

صفحه 37-53

زیبا حسنوند؛ داریوش یاراحمدی؛ حسن لشکری؛ حمید میرهاشمی


بررسی اقلیمی مه در فرودگاه مشهد

صفحه 55-64

راضیه پهلوان؛ محمد مرادی؛ سحر تاجبخش؛ مجید آزادی؛ مهدی رهنما


پتانسیل یابی نواحی مناسب کشت زعفران استان لرستان در تغییر اقلیم

صفحه 89-108

علی جودکی؛ منیژه ظهوریان پردل؛ علیرضا شکیبا؛ آمنه دشت بزرگی


کاربست بردار Q و سطح فشاری مناسب تحلیل آن برای فرایابی حرکت قائم در دو مطالعه موردی بارش روی ایران

صفحه 109-124

سامان مرتضی پور؛ رسول میرزایی شیری؛ مهیار مقصودی فلاح؛ سرمد قادر؛ علیرضا محب الحجه


پیش‌نگری تغییرات بارش و دمای ایستگاه سینوپتیک تبریز طی دوره 2100 – 2020

صفحه 125-142

سعید شهبازی کیا؛ شجاع قربانی دشتکی؛ جمشید یاراحمدی؛ یاسر استواری؛ سلمان میرزائی