تحلیل آماری - همدید بارش‌های سنگین دو حوضه آبریز کرخه و دز

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، آب و هواشناسی، دانشگاه لرستان، خرم آباد، ایران

2 دانشیار، آب و هواشناسی، دانشگاه لرستان، خرم آباد، ایران

3 دانشیار، آب و هواشناسی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

4 استادیار، آب و هواشناسی، دانشگاه لرستان، خرم آباد، ایران

چکیده

بارش‌های سنگین به عنوان عامل مخاطره انگیز در بروز حوادث طبیعی نظیر سیل هستند. بنابراین شناسایی و پیش‌بینی وقوع آنها از جمله اقداماتی است که می‌تواند خسارت‌های ناشی از آن را کاهش داد. این مطالعه با هدف تحلیل و تبیین بارش‌های سنگین با استفاده از روش‌های آماری – همدید انجام گرفت. بدین منظور از داده‌های بارش 14 ایستگاه سینوپتیکی و باران‌سنجی دو حوضه کرخه و دز در بازه زمانی 60 ساله (2019 – 1959) استفاده شد. در این رابطه ابتدا با استفاده از تابع توزیع احتمالات حد نهایی تیپ یک (گامبل) آستانه بارش سنگین تعیین شد. نتایج بدست آمده از آستانه‌های بارش سنگین مشخص کردند که به‌طور متوسط بارش بیش از 7/40 میلی‌متر در حوضه کرخه و متوسط بارش بیش از 47 میلی‌متر در حوضه دز به عنوان بارش سنگین محسوب می‌شوند. تعداد روزهای بارش سنگین حوضه کرخه متوسط 118 روز و حوضه دز 81 روز است. آستانه سیلاب‌خیزی حوضه کرخه کمتر از حوضه دز است. بنابراین بارش‌های کرخه ناگهانی‌تر و نامنظم‌تر رخ می‌دهد در حالی بارش‌های حوضه دز از سری‌های زمانی به‌هنجارتری برخوردار است. در نتیجه حوضه کرخه از نظر افزایش بارش‌های سنگین منجر به سیلاب آسیب‌پذیرتر از حوضه دز است. نتایج حاصل از تحلیل همدید نشان داد در تمام الگوها همدیدی سامانه‌های سودانی و سامانه ادغامی سودانی – مدیترانه نقش ﻣﺆثری در ایجاد بارش سنگین همزمان در هر دو حوضه کرخه و دز داشته‌اند. همچنین عمیق شدن ناوه مدیترانه در ترازهای میانی جو سبب فعال شدن سامانه کم‌فشار مرطوب بر روی سودان و دریای سرخ می‌شود. سامانه سودانی به واسطه حرکت به سمت شمال و شمال شرقی ناوه مدیترانه بر روی منطقه مورد مطالعه سبب ایجاد بارش سنگین می‌شود. منبع اصلی ﺗﺄمین رطوبت این بارش از دریای عرب، دریای عمان، دریای سرخ و مدیترانه است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Statistical and synoptic analysis of heavy rainfall in Karkheh and Dez catchments

نویسندگان [English]

 • ziba hasanvand 1
 • DARYOOSH YAR AHMADI 2
 • Hassan Lashkari 3
 • hamid mirhashemi 4
1 PhD Student of Climatology, Faculty of Geographical Sciences, Lorestan University, Lorestan, Iran
2
3 Associate Professor of Climatology, Faculty of Geographical Sciences, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran
4 Assistant Professor of Climatology, Faculty of Geographical Sciences, Lorestan University, Lorestan, Iran
چکیده [English]

Heavy rains are a risk factor for natural disasters such as floods. Therefore, identifying and predicting their occurrence is one of the measures that can reduce the damage caused by it. This study was with purpose analyze and explain heavy rainfall using statistical-synoptic methods. For this purpose, precipitation data from 14 synoptic and rainfall stations of Karkheh and Dez basins in a period of 60 years (1959-2019) were used. In this regard, first, using the probability distribution function of the final limit of type one (Gamble), the heavy rain threshold was determined. The results obtained from heavy rainfall thresholds showed that the average rainfall of more than 40.7 mm in Karkheh basin and the average rainfall of more than 47 mm in Dez basin are considered as heavy rainfall. The average number of days of heavy rainfall in Karkheh basin is 118 days and Dez basin is 81 days. The flood threshold of Karkheh basin is lower than Dez basin. Therefore, Karkheh rains occur more suddenly and irregularly, while the rains in the Dez basin have more normal time series. As a result, Karkheh basin is more vulnerable to floods than Dez basin in terms of increased heavy rainfall. The results of synoptic analysis showed that in all models, synoptic systems of Sudanese and Sudanese-Mediterranean integration systems have played an effective role in creating heavy rainfall simultaneously in both Karkheh and Dez basins. The deepening of the Mediterranean submarine also activates the humid low-pressure system on Sudan and the Red Sea. The Sudanese system causes heavy rainfall by moving north and northeast of the Mediterranean coast over the study area. The main source of moisture is the Arabian Sea, the Oman Sea, the Red Sea and the Mediterranean.Heavy rains are a risk factor for natural disasters such as floods. Therefore, identifying and predicting their occurrence is one of the measures that can reduce the damage caused by it. This study was with purpose analyze and explain heavy rainfall using statistical-synoptic methods. For this purpose, precipitation data from 14 synoptic and rainfall stations of Karkheh and Dez basins in a period of 60 years (1959-2019) were used. In this regard, first, using the probability distribution function of the final limit of type one (Gamble), the heavy rain threshold was determined. The results obtained from heavy rainfall thresholds showed that the average rainfall of more than 40.7 mm in Karkheh basin and the average rainfall of more than 47 mm in Dez basin are considered as heavy rainfall. The average number of days of heavy rainfall in Karkheh basin is 118 days and Dez basin is 81 days. The flood threshold of Karkheh basin is lower than Dez basin. Therefore, Karkheh rains occur more suddenly and irregularly, while the rains in the Dez basin have more normal time series. As a result, Karkheh basin is more vulnerable to floods than Dez basin in terms of increased heavy rainfall. The results of synoptic analysis showed that in all models, synoptic systems of Sudanese and Sudanese-Mediterranean integration systems have played an effective role in creating heavy rainfall simultaneously in both Karkheh and Dez basins. The deepening of the Mediterranean submarine also activates the humid low-pressure system on Sudan and the Red Sea. The Sudanese system causes heavy rainfall by moving north and northeast of the Mediterranean coast over the study area. The main source of moisture is the Arabian Sea, the Oman Sea, the Red Sea and the Mediterranean.Heavy rains are a risk factor for natural disasters such as floods. Therefore, identifying and predicting their occurrence is one of the measures that can reduce the damage caused by it. This study was with purpose analyze and explain heavy rainfall using statistical-synoptic methods. For this purpose, precipitation data from 14 synoptic and rainfall stations of Karkheh and Dez basins in a period of 60 years (1959-2019) were used. In this regard, first, using the probability distribution function of the final limit of type one (Gamble), the heavy rain threshold was determined. The results obtained from heavy rainfall thresholds showed that the average rainfall of more than 40.7 mm in Karkheh basin and the average rainfall of more than 47 mm in Dez basin are considered as heavy rainfall. The average number of days of heavy rainfall in Karkheh basin is 118 days and Dez basin is 81 days. The flood threshold of Karkheh basin is lower than Dez basin. Therefore, Karkheh rains occur more suddenly and irregularly, while the rains in the Dez basin have more normal time series. As a result, Karkheh basin is more vulnerable to floods than Dez basin in terms of increased heavy rainfall. The results of synoptic analysis showed that in all models, synoptic systems of Sudanese and Sudanese-Mediterranean integration systems have played an effective role in creating heavy rainfall simultaneously in both Karkheh and Dez basins. The deepening of the Mediterranean submarine also activates the humid low-pressure system on Sudan and the Red Sea. The Sudanese system causes heavy rainfall by moving north and northeast of the Mediterranean coast over the study area. The main source of moisture is the Arabian Sea, the Oman Sea, the Red Sea and the Mediterranean.

کلیدواژه‌ها [English]

 • statistical
 • heavy rainfall
 • Dez
 • Karkheh
 • synoptic
 1. S. 2017. Statistical analysis and synoptic of heavy and pervasive rainfall in the south of the country. Master Thesis, Kharazmi University, Faculty of Geography.
 2. Ashjaei Bashkand. M. 2000. Study and presentation of synoptic models of heavy rainfall in northwestern Iran. Master Thesis, Tarbiat Modares University, Faculty of Natural Resources, Department of Meteorology.
 3. A. S. 2019. Spatio Temporal Variability of Rainfall across Western Libya from 1979 to 2009. Current Environmental. No. 3. . PP: 235-244.
 4. Elf: Macro Water and Wastewater Planning Office of the Ministry of Energy. 2016. National Water Statistical Yearbook 2012-2013. PP: 13.
 5. H. Halabian. A. H. Saberi. B. and Hossein Alipour Jazi. F .2012. Study of the relationship between heavy rainfall and high atmospheric circulation patterns (a case study of South Khorasan Province). Journal of Environmental Hazards. No. 2. PP: 11-27.
 6. A. Akbari Ghamsari. H. 2016. Identification of synoptic patterns of heavy rainfall in Taleghan watershed in Alborz province. Journal of Spatial Analysis of Natural Hazards. No. 4. PP: 1-20.
 7. J. 2008. Trensds in heavy precipitation in the Czech repubhic over 1961-2005. International of climatology. No. 29. PP: 1745-1758.
 8. Lana, A. J. Campains Genoves. A. Jansa. A. 2007. Atmospheric Patterns for Heavy Rain Events in the Balearic Islands. Advances Geosci. No.12. PP: 27-32.
 9. Lashkari, H. Mohammadi.Z .2015. Effect of high-pressure location of subtropical Saudi Arabia on precipitation systems in southern and southwestern Iran. Journal of Natural Geography Research. No. 1. PP: 73-90.
 10. Lashkari, H. Motakan.A and Mohammadi. Z. 2019. Analysis of synoptic patterns leading to early rainfall in the South and Southwest of Iran during the statistical period of 1979-1995. Journal of Geography and Planning Research. No. 67. PP: 247-266.
 11. Lashkari, H .2003. Mechanism of formation, strengthening and development of Sudan low pressure center and its role on southern and southern rainfall West of Iran. Geographical Research. No. 46. PP: 52-88.
 12. Lashkari, H .2002. Routing of Sudanese low pressure systems entering Iran. Space planning and planning No, 2. PP: 142-180.
 13. A. Zarin. A. 2005. Synoptic study of the effect of Sudanese low pressure systems on the occurrence of floods in Iran. Geographical Research Quarterly. No. 136. PP: 77-113.
 14.  

(الف)

(ب)

 • A. H. Mohammad. Sh. and Mazrae Farahani.M. 1393. Structure of atmospheric circulation during heavy rain on December 21, 1992 on Shiraz. Climatological research.No. 17. PP: 73-90.
 1. S. Lopez-Bustins.J. A. Royé, D. Martin-Vide. J. Bech. J. and Rodrigo, F.
  S. 2018. Observed changes in daily precipitation extremes at annual timescale over the eastern Mediterranean during 1961–2012. Pure and Applied Geophysics. No. 11. PP: 3875-3890.
 2. B .1999. Analysis of synoptic and dynamic pattern of precipitation in Karkheh and Dez basins. PhD thesis, Tarbiat Modares University, Faculty of Literature and Humanities.
 3. F. 2019. Statistical-synoptic analysis of heavy spring rainfall in Kermanshah province. Master Thesis, Kharazmi University of Tehran, Faculty of Geography.
 4. Z. Ranjbar Saadatabad.A. 2019. Study of severe limit rainfall in Bushehr province from a synoptic-dynamic perspective. Journal of Meteorology and Atmospheric Sciences. No. 1. PP: 777-796.
 5. Rohli, R. V. Vega. A. J. Binkley. M. R. Britton. S. D. Heckman. H. E. Jenkins. M. Ono. Y. and Sheeler. D. E. 2001. Synaptic Circulation and stream Discharang in Grent Lake Basin USA. Applied Geography.NO. 21. PP: 364 – 385.
 6. S .Doll. P. Hoogeveen.I. Faures.G. M. Frenken.K. Ferick.S.2005. Development and validation of the global map of irrigation areas. Hydrology and Earth system sciences Discussions.No. 4. PP: 1299-1327.
 7. Li. Shen. B. Sui. Bo.2010. A study on water vapor transport and budget of heavy rain in northeast China. Advances In atmospheric sciences. No. 27. PP: 1399-1414.
 8. G. E. Noufe .D. Goula Bi t..a. Shorohou. B.2016. Trend analysis for extreme rain full at sub-daily a daily timescales in Divoire. Climate.No. 3. PP: 37.
 9. M .2016. Study of temporal and spatial changes of temperature advection and its effect on the strengthening of heavy rainfall in Iran. Master Thesis, Zanjan University, Faculty of Literature and Humanities.
 10. H. Franchito. Manoel A. Gan and Julio P. Reyes Fernandez. 2019. Strong Rainfall in Mato Grosso does Sul, Brazil: Synoptic Analysis and Numerical Simulation. Natural Hazards- Risk. Exposure, Response, and Resilience.

 

 1. H. I. Neil. G. Christopher. 2004. Study of Twentieth Century Extreme Rainfall Events in the United Kingdom with Implications for Forecasting. Meteorol. Appl. No. 11. PP: 15-31.
 2. K. Xindong. O. Shigong. W. Chunqing. D. Kezheng. S. And Yang. Z. 2020. Statistical Characteristics and Synoptic Situations Of Long-Duration Heavy Rainfall Events Over North China. Earth and Space Science.No. 9. PP: 1-18.