بررسی پتانسیل شدت طوفان گرد و غبار با استفاده از مقایسه داده‌های میدان دید افقی و شاخص DSI در استان یزد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی بخش تحقیقات بیابان موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور ،سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران

2 فارغ التحصیل دکتری اقلیم شناسی دانشگاه تبریز

چکیده

با وجودیکه پدیده‌ی گرد و غبار جزء لاینفک مناطق خشک و بیابانی است اما ارمغانی است که در بستر جریانات جوی به سایر مناطق منتقل می-شود این پدیده تحت تاثیر عوامل طبیعی از جمله تغییر اقلیم و خشکسالی وفعالیت‌های انسانی به‌ویژه در سال‌های اخیر به یکی از مشکلات اساسی در نواحی خشک و بیابانی تبدیل شده است. استان یزد یکی از قسمت‌های خشک و بیابانی کشور است که روزهای گرد و غباری زیادی را در سال تجربه می‌کند. از این رو مطالعه‌ی پدیده گرد و غبار در این استان اهمیت بالایی دارد. به منظور بررسی شدت طوفان‌های گرد و غبار از شاخص DSI استفاده می‌شود. این شاخص براساس کدهای هواشناسی استوار است در مواردی که دسترسی به کدهای هواشناسی امکان‌پذیر نیست یا آمار مربوط به آن ناقص و مشکوک است می‌توان از داده‌های میدان دید افقی برای بررسی فراوانی شدت و غلظت طوفان‌های گرد و غبار استفاده نمود در این مقاله سعی شده است که همپوشانی شاخص شدت گرد و غبار با میدان دید افقی را نشان داد و جهت انجام مطالعات گرد و غبار به پژوهشگران معرفی نمود بدین منظور داده‌های، فراوانی میدان دید افقی و شاخص و کد پدیده های مربوط به گردوغبار که در محاسبه شاخص DSI استفاده می شوند، در این استان طی دوره آماری 2017 – 2003 برای 11 ایستگاه سینوپتیک مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاصل از بررسی‌ها نشان داد که هر دو روش با هم مطابقت داشته و میتوانند در بررسی شدت طوفان گردوغبار با هم همپوشانی داشته باشند. براساس هر دو روش قسمت‌های مرکزی و غربی استان روزهای گرد و غباری بیشینه را تجربه کرده‌اند که این امر به دلیل موقعیت جغرافیایی کریدور باد و همچنین وجود رسوبات ریزدانه با قطر کم و حجم زیاد در این منطقه می باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation of dust storm intensity potential using comparison of horizontal visibility data and DSI index in Yazd province

نویسندگان [English]

 • Fatemeh Dargahian 1
 • Saeedeh Ashrafi 2
1 Assistant Prof., Desert Research Division, Research Institute of Forests and Rangelands
2 PhD in climatology from Department of Geography, Tabriz University
چکیده [English]

1- Introduction

One of the main challenges currently facing arid and desert areas is the phenomenon of dust. Although most dust storms, especially dust storms in Iran, are often regional in nature, local hotspots play an important role in the dust belt, especially in Iran. Yazd province has been one of the most prone areas with dust in the country since ancient times, so that one of the origins of local dust in this belt is the city of Yazd and salt domes northeast of Ardakan.

Many studies have used the DSI index to evaluate the frequency and intensity of dust storms; Although more studies have used the DSI index to identify the intensity and frequency of dust, fewer studies have used the horizontal visibility to determine the intensity of the dust index. In this study, the behavior of dust phenomenon in Yazd province based on horizontal visibility and dust storm index (DSI) has been investigated. The DSI index is a convenient way to monitor wind erosion on a large scale using meteorological records that calculate the frequency and intensity of dust storms in the area. Using a horizontal visibility is also a way to evaluate and estimate the frequency and intensity of dust storms. In this research, it has been tried to reveal the compatibility of these two methods in estimating the frequency and intensity of dust storms, and in the absence of data from one method, data replacement and other methods have been used in conducting research projects.

2- Methodology

n order to study the dust phenomenon in Yazd province, a joint statistical period from 2000 to 2018 was selected. In this study, the aim is to investigate the compatibility of the two methods of using horizontal visibility and using dust storm intensity index to investigate the status of dust storms in an area. In order to extract the dust event from 100 phenomenon codes (0-99), the codes related to the dust event were extracted. After extracting the dust events, the horizontal visibility parameter related to each event was extracted and classified on the data. The classification was done and the dust events were divided into 5 floors based on the horizontal visibility and zoned in the GIS software environment.

The DSI index is a combination of the following three indices that were extracted for all synoptic stations in the study area.

SDS = days with Sever Dust Storm Days, Total Dust Code Observations Maximum Daily Code 35-33.

MDS = days with Meduim Dust Storm days, total observations of dust codes maximum daily 30, 32 and 98.

LDE = days with local dust, total observations of dust codes maximum daily 07 and 09.

Finally, the following equation was used to calculate the DSI index

To prepare maps of different classes of horizontal field of view, the statistics of hourly dust events and kriging method were used. Finally, based on the spatial distribution of dust storms using both methods, the degree of conformity and the possibility of replacing each method with another method was investigated and analyzed.

3- Results

Examination of the frequency map of the occurrence of a horizontal visibility of 100-200 meters in Yazd province showed that there are two maximum dust occurrence cores separately in Meybod and Bafgh areas. Occurrence of 1000 m horizontal visibility indicates critical conditions in a dusty area. Examination of the frequency map of the occurrence of 1000 meters horizontal visibility in Yazd province shows the existence of 2 maximum cores in the area of Meybod, Yazd and Bafgh. Check the frequency map of 3000 and 500 horizontal field of view. 900 meters in Yazd province shows that one core occurs in the area of Yazd and the second maximum area is located in Meybod. Minimal polynuclear cells with small surface area can be seen in Herat, Gariz and Mehriz. Central, western and northern have the highest frequency.

Spatial distribution of dust occurrence intensity using DSI index showed that the highest value of this index occurred in the wind corridor with northwest-southeast direction in Meybod-Yazd. The other core of this index is located in Bafgh. The maximum core of the DSI index in terms of spatial distribution corresponds to the spatial distribution of the horizontal visibility 100-200 meters (supercritical) and the horizontal visibility 1000 meters (critical). In general, the intensity of the DSI index in the west of the province is higher than in the east. The south of the province also has the minimum values of the DSI index.

4- Discussion & Conclusions

Although most dust storms, especially dust storms in Iran, are often regional in nature, local hotspots play an important role in the dust belt, especially in Iran. Yazd province is one of the central arid regions of the country and due to the presence of desert and desert areas, it is a region prone to dust. In order to evaluate the appropriate indicators for monitoring and evaluating the frequency and intensity of dust, two indices of horizontal visibility and dust storm intensity index were used. The results of the studies showed that the field of view of 100-200 meters, which represents the supercritical conditions, had the lowest frequency. The wider the field of view, the greater the frequency of occurrence. Comparison of dust storm intensity based on two indicators showed that the spatial distribution of the field of view related to severe dust with a field of view of 100-200 meters and also the field of view of 1000 meters and less is completely consistent with the spatial distribution of dust storm index resulting from DSI method. And monitoring the intensity of the dust storm. If the data related to the dust phenomenon code is not available, the horizontal visibility data can be used and vice versa

کلیدواژه‌ها [English]

 • Phenomenon code
 • maximum dust
 • critical horizontal visibility
 1. Arabi Aliabad, F., Mobin, M. H., Zare, A. 2017. Assessing the role of drought on the occurrence of dust in Yazd, 4th National Conference on Wind Erosion and Dust Storms, Yazd.
 2. Bogle, R., Redsteer, M.H, Vogel, J. 2015. Field measurement and analysis of climatic factors affecting dune mobility near Grand Falls on the Navajo Nation, southwestern United States. Geomorphology, 228: 41-51.
 3. Chen, F., Chen, S., Zhang, X., Chen, J., Wang, X., Gowan, E. J., & Xu, Q. 2020. Asian dust-storm activity dominated by Chinese dynasty changes since 2000 BP. Nature communications, 11(1): 1-7.
 4. Csavina, J., Field, J., Félix, O., Corral-Avitia, A.Y., Sáez, A.E., Betterton, E.A. 2014. Effect of wind speed and relative humidity on atmospheric dust concentrations in semi-arid climates. Science of the Total Environment, 487:.82-90.
 5. Dargahian, F., Razavizadeh, S. 2021. Spatial distribution of frequency and intensity of dust phenomenon based on horizontal field of view in Khuzestan province, Iranian Journal of Nature, 6(2)
 6. Ekhtesasi, M.R., Moradi, N., and Rostami, F. 2002. Investigate the change pattern of dust storms using horizontal visibility Index (Hv) and the standard precipitation index (SPI) (a case study of Esfahan city). The fifth conference of the fifth conference of science and watershed engineering, Esfahan, Iran (2002).
 7. Ebrahimi Khusfi, Z. Dargahian, F. 2018. Investigation of the effect of climatic parameters on the change of concentration of suspended particles less than 10 micrometers and its relationship with the occurrence of wind erosion in arid regions. Quarterly Journal of Geographical Studies of arid regions. 34: 76-92.
 8. Ebrahimi Khusfi, Z., Roustaei, F., Ebrahimi Khusfi, M., Naghavi, S. 2020. Investigation of the relationship between dust storm index, climatic parameters, and normalized difference vegetation index using the ridge regression method in arid regions of Central Iran, Arid Land Research and Management, 34(3).
 9. GU, Y., Liou, K.N., Chen, W., Liao, H. 2010. Direct climate effect of black carbon in China and its impact on dust storms. Journal of Geophysical Research: Atmospheres, 115(D7).
 10. Ghorbani, S., Modarres, R. 2017. Modeling the relationship between the frequency of dust storms and climatic variables in desert areas of Iran, the 4th National Conference on Wind Erosion and Dust Storms, Yazd.
 11. Heidarnejad, M., Lotfi Mohammadabad, F., Zare Arnani, M. 2013. Study of the Relationship between Drought and Dust Storms, Third National Conference on Wind Erosion and Dust Storms, Yazd. [In Persian]
 12. Jabali, A., Zare, M., Eghtesadi, M.R., Jafari, R. (2017). A study of changes in dust-related phenomena in Yazd, 4th National Conference on Wind Erosion and Dust Storms, Yazd. [In Persian]
 13. Jebali, A., Zare, M., Ekhtesasi, M., Jafari, R. 2020. Investigating of Change Extent of Horizontal Visibility in Regions Affected by Dust events in Yazd Province. Desert Management, 8(15): 21-36.
 14. Khaliqi Sigaroudi, S., Shah Bandari Ghouchani, R., Dadfar, S., Kamrani Nogh, F. 2010. Investigating the Relationship between Drought and Dust Storms Case Study: Yazd Province, the Second National Conference on Wind Erosion and Dust Storms, Yazd.
 15. Namdari, S., Karimi, N., Sorooshian, A., Mohammadi, GH, Sehatkashani, S. 2018. Impacts of climate and synoptic fluctuations on dust storm activity over the Middle East. Atmospheric environment, 173: 265-276.
 16. Naemi, M., Yousefi, M.J., Khosroshahi, M., Zandifar, S., Ebrahimi Khosfi, Z. 2020. Investigation of the effects of climatic factors on dust, a case study: West of Khorasan Razavi province, Geographical explorations of desert areas, 7 (2): 25-45.
 17. Mardikis, M. G., Kalivas, D. P., & Kollias, V. J. 2005. Comparison of interpolation methods for the prediction of reference evapotranspiration—an application in Greece. Water Resources Management, 19(3), 251-278.
 18. Mesbahzadeh, T., Mirakbari, M., Mohseni Saravi, M., Soleimani Sardoo, F., & Krakauer, N. Y. 2020. Joint Modeling of Severe Dust Storm Events in Arid and Hyper Arid Regions Based on Copula Theory: A Case Study in the Yazd Province, Iran. Climate, 8(5), 64.‏
 19. Mesbahzadeh, T., Mirakbari, M., Mohseni Saravi, M., Khosravi, H. 2017. Investigation of the relationship between climatic parameters affecting the occurrence of dust, 4th National Conference on Wind Erosion and Dust Storms, Yazd.
 20. Miri, A. 2020. Dust storms analysis in the Sistan region using DDI and DSI indices and wind speed, visibility and PM10 parameters. Journal of Water and Soil Conservation, 27(1), 1-23.
 21. O’Loingsigh, T, McTainsh GH, Tews EK, Strong CL, Leys JF, Shinkfield P, Tapper NJ. 2014. The Dust Storm Index (DSI): a method for monitoring broadscale wind erosion using meteorological records. Aeolian Research 12: 29–40.
 22. Omidevar, K 2010, an Analysis of the Storm and Stormy Wind Regime in Yazd, Journal of Space Planning and Planning, 14 (1): 83-105.
 23. Pelletier, J. D., Brad Murray, A., Pierce, J. L., Bierman, P. R., Breshears, D. D., Crosby, B. T., ... & Yager, E. M. (2015). Forecasting the response of Earth's surface to future climatic and land use changes: A review of methods and research needs. Earth's Future, 3(7), 220-251.‏
 24. Pourgholam-Amiji, M., ansarighojghar, M., Araghinejad, S., Babaeian, I. 2021. Modeling the Relationship between Dust Storms and Extreme and Average Temperature Variables in the Western Half of Iran, Climatological Research, Vol 45, pp 113 – 126.
 25. Pouyan, S., Zare, M., Ekhtesasi, M. (2019). Regional distribution and clustering of dust storm index (DSI) using linear moments approach. Journal of Range and Watershed Management, 72(1): 29-43.
 26. Sehatkashani, S., VazifeDoust, M., Kamali, Gh., Bidokhti, A.A (2015), Synoptic Analysis and Pressure Patterns of Dust events in the West and South West of Iran, Climatological Research, Vol 21, pp 9 – 20.
 27. Sharifi Pichun, M., Mozaffari, G. A., Mirzaei Manesh, I. 2017. Evaluation of the role of local winds in wind erosion (Case study: Golden Sand), Fourth National Conference on Wind Erosion and Dust Storms, Yazd.
 28. Soleimani Sardoo F, MesbahZadeh T, Nateghi S. 2020. Frequency analysis of spatial variations of dust storms in the central plateau of Iran. 10 (3):56-73.
 29. Yarahmadi, D., Nasiri, B., Khoshkish, A., Nikbakht, H. (2014), the effect of climate fluctuations on the occurrence of dust phenomenon (Case study of dust in western and southwestern Iran), Journal of Desert Ecosystem Engineering, 3(5): 19-28.
 30. Vali, A., and Roustae, F. 2018. Investigation of the wind erosion trend in central Iran using dust storm index in the last fifty years. J. Water Soil Sci. 21: 189-200.