مدل سازی سری های زمانی دما و بارش ماهانه در تبریز با استفاده از مدل حافظه بلندمدت ARFIMA

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه آمار، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

2 دانشیار، گروه آمار، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

3 دانشیار، گروه آمار، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران

چکیده

تغییرات سری‏های زمانی میزان دما و بارش یکی از پارامترهای مهم اقلیمی در بررسی فرایندهای هیدرولوژیکی، کشاورزی، محیط‌زیست، بهداشت، صنعت و اقتصاد است. ارزیابی و پیش‏بینی میزان دما و بارش کمک شایانی برای مدیران و برنامه‏ریزان کشاورزی و منابع آب است. یکی از روش‌های بررسی داده‌های سری زمانی استفاده از مدل‌های آماری است. با توجه به اهمیت موضوع، در این مقاله میزان دما و بارش ماهانه در نیم قرن اخیر (2018-1969) ایستگاه‏ هواشناسی همدید تبریز با استفاده از مدل ARFIMA مورد بررسی قرار می‌گیرد، و برای برازش مدل از آزمون‌های R/S و GPH استفاده شده است. در ادامه برای بررسی ایستایی مدل از توابع خودهمبستگی (ADF)، خودهمبستگی جزئی (PACF) و روش تفاضل‏گیری استفاده شده‌است. اما از آنجایی که برای اولین بار داده‌های ایستگاه هواشناسی همدید با استفاده از مدل ARFIMA مورد ارزیابی قرار می‌گیرد، برای بررسی دقت از معیارهای اطلاع بیزی (BIC)، مجذور میانگین مربعات خطا (RMSE) و آکائیک (AIC) استفاده شده است. نتایج بررسی مدل با حافظه بلندمدت سری‏های زمانی میزان دما و بارش در سطح 95 درصد مورد تأیید قرار گرفت. با این تفاوت که برای پارامتر بارش به نظر می‌رسد این عمل شکننده است. همچنین تحلیل ساختارهای مختلف نشان‌دهنده آن است که داده‏های میزان دما و میزان بارش به ترتیب با استفاده از مدل ARFIMA(3,0.2,1) مدل ARFIMA(1,0.0004,4) بهترین برازش یا عملکرد را دارند. و قابل ذکر است مقدار RMSE مدل‌های برازش بین مقادیر مشاهداتی و شبیه‏سازی میزان دما و بارش به ترتیب برابر با 2/2 و 4/38 است، که حاکی از دقت مناسب مدل‌های ارائه شده است و می‏توان از آن برای پیش‏بینی استفاده کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Modeling of monthly temperature and precipitation time series in Tabriz using ARFIMA long-term memory model

نویسندگان [English]

 • masoud fazlalipourmiyandoab 1
 • Parviz Nasiri 2
 • Ali Mohammadian Mosammam 3
1 Department of statistics, university of payame noor,19395-4697 Tehran, Iran
2 Department of Statistics, University of Payam Noor Tehran
3 Department of Statistics, University of Zanjan,
چکیده [English]

Predicting the quantity and quality of climate change is one of the complex issues that has occupied the minds of climatologists. Now, with the help of access to new technologies and having multiple series of necessary data from climate variables and with the help of knowledge of understanding the relationships between these variables, basic steps in understanding and predicting climate trends have emerged. As now, computer models all respond to climate prediction issues and factors affecting climate change to the best of their ability. Completely accurate predictions with zero error, regardless of the field and subject matter, are very difficult and almost impossible, especially since the prediction process is in a very complex environment and in a dense cloud of uncertainties and actors and drivers. Numerous and effective effects on the environment and the data and information used in forecasting also have vague and gray features . Among climatic elements, temperature and precipitation are of special importance due to their wide effect on other factors and especially the effects they have on human activities. because human systems are dependent on climatic elements. Like agriculture, industries and the like are designed and operate on the basis of climate stability.Time series models are experimental models and a powerful tool for simulating and predicting the behavior of climatic and hydrological systems such as temperature and precipitation. The classical approach in terms of time series modeling depends on the static and non-static time series according to the application of the Jenkins box approach. If such series show long-term memory properties, the prediction value based on the moving average self-regression (ARMA) and stacked moving average (ARIMA) models will not be valid. If there is long-term memory in time series, there will be a significant correlation between series observations at very long distances, apart and far from each other, which indicates that observations are not independent of each other, there is a correlation between them and past observations. They will help to predict the data. With these descriptions, the existence of long-term memory in atmospheric parameters weakly violates market efficiency, and then changes in the capital market will not be accidental and will be predictable. In the early 1980s, Granger and Jokes proposed an alternative approach to long-term memory modeling by creating their own model of partial stack moving average (ARFIMA), since the ARFIMA model between the short-term memory process and the long-term memory process in series. When differentiated, it creates a distinct advantage over classical S / R analysis, which has a very high tendency to accept the assumption of zero long-term memory despite the short-term memory process .The data required in this article include the average monthly temperature and precipitation in the last half century (1969-2018), which was prepared by the Meteorological Organization. In time series data analysis, time series models including ARFIMA model have been used for modeling and simulation of the mentioned parameters.

Changes in temperature and precipitation time series are among the most important climatic parameters in studying hydrological, agricultural, environmental, health, industrial, and economic processes. Assessing and forecasting temperature and precipitation will be of great help to managers and planners of agriculture and water resources. One way to examine time-series data is to use statistical models. Due to the importance of the subject, in this article, the amount of temperature and monthly rainfall in the last half-century (1969-2018) of Tabriz Synoptic Meteorological Station is examined using the ARFIMA model, and to fit the model, R / S and GPH models have been used. To investigate the statics of the model, autocorrelation (ADF), partial autocorrelation (PACF) functions, and differentiation methods have been used. However, since the synoptic meteorological station data is evaluated for the first time, the evaluation is based on the ARFIMA model, the Bayesian Information Criteria (BIC), root-mean-square error (RMSE), and the Akaike information criterion (AIC). The results of R/S and GPH tests show that the model with long-term memory of Tabriz temperature and precipitation time series is approved at a 95% level. The only difference is that in the case of precipitation, this act seems fragile. In addition, the analysis of different structures showed that the temperature and precipitation data have the best fit or performance using the ARFIMA (3,0.2,1) and the ARFIMA (1,0.0004,4), respectively. It should be noted that the RMSE value of the fitting models between the observed values and the simulation of temperature and precipitation was equal to 2.2 and 38.4, respectively, indicating the appropriate accuracy of the model and its applicability for forecasting.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Precipitation
 • Temperature
 • Time series
 • ARFIMA model
 • Statistical criteria.tabriz temperature
 1. Aghelpour, P and M. Nadi, 2018. Assessing the accuracy of SARIMA model in modeling and long-term forecast of average monthly temperature in different climates of Iran. Climatological Research, No. 35, pp. 113-126.
 2. Ahhashimi, Sh. 2014. Prediction of monthly rainfall in Kirkuk using artifitial neural network and time series models. Journal of engineering and development, No. 18, pp.129-142.
 3. Asakereh, H. 2007. Climate Change, University of Zanjan Pub. 1th edition, Zanjan, 246p.
 4. D., Swain. S., Gautam. A.K., Palmate. S.S., Pandey. A and Mishra. S.K. 2019. Development of ARIMA Model for Monthly Rainfall Forecasting over an Indian River Basin. World Environmental and Water Resources Congress.
 5. Geweke, J. and Porter-Hudak, S. 1983. The estimation and application of long memory time series models. Journal of Time Series Analysis, No. 4, pp. 221–238.
 6. Haji Bigloo, M, A. Ghezel Sofloo and H. Ali Mirzaei, 2013. Investigation and forecast of average monthly rainfall using SARIMA technique (Case study: Baba Aman Bojnourd rainfall station). Engineering and Irrigation Sciences (Scientific Journal of Agriculture), No. 3, pp. 41-54.
 7. Khosravi, Y, S. Biliani and A. Bayat, 2017. Temporal analysis of annual rainfall in Shiraz using time series analysis. Water Resources Engineering, No, 38, pp. 1-14.
 8. Mahmud, I., Bari, S. H. and Rahman, T. M. 2017. Monthly rainfall forecast of Bangladesh using autoregressive integrated moving average method. Environmental Engineering Research, No. 2, pp. 162-168.
 9. Mohammadpour Panchah, M.R and A. Taghizadeh, 2016. Analysis of time series and the possibility of monthly temperature and precipitation forecasting using ARIMA models for Bandar Abbas city, 17th Iranian Geophysical Conference.
 10. Naill P.E. and Momani M. 2009. Time Series Analysis Model for Rainfall Data in Jordan: Case Study for Using Time Series Analysis. American Journal of Environmental Sciences, No. 5, pp. 599-604.
 11. Nyatuame, M. and Agodzo, S.K. 2018. Stochastic ARIMA model for annual rainfall and maximum temperature forecasting over Tordzie watershed in Ghana. Journal of Water and Land Development, No. 1, pp. 127-140.
 12. Parviz, L, 2019. Development of seasonal ARIMA time series model and review of model performance in monthly rainfall simulation. Irrigation and Water Engineering of Iran, No, 37, pp. 122-135.
 13. Reisen, V. A. 1994. Estimation of the fractional difference parameter in the ARFIMA (p,d,q) model using the smoothed periodogram. Journal Time Series Analysis, No1, pp. 335–350
 14. Reisen, V. A., B. Abraham, and E. M. M. Toscano. 2001. Parametric and semiparametric estimations of stationary univariate ARFIMA model. Brazilian Journal of Probability and Statistics, No. 14, pp.185–206.
 15. Salarzehi, H, M. Kashi, S.A. Hosseini and M. Dunyaei, 2012. Comparison of efficiency of ARIMA and ARFIMA models for modeling and forecasting Tehran price index (TEPIX). Investment Knowledge, No. 2, pp. 80-63.
 16. Shabani, B, M. Mousavi Baigi, M. Jabbari Noghabi and B. Ghahraman, 2012. Modeling and forecasting the maximum and minimum monthly temperatures of Mashhad plain using time series models. Water and Soil (Agricultural Sciences and Industries), No. 27, pp. 896-906.
 17. Tabatabai, S.A and M. Hosseini, 2003. Study of Climate Change in Semnan City Based on Precipitation Parameters, Average Monthly Temperature, Third Regional Conference and First National Conference on Climate Change, Isfahan, 8 p.
 18. Teymouri Yeganeh, L and M, Teymouri Yeganeh, 2020. Application of time series model for estimating monthly rainfall in Kermanshah province, Climatological Research, No. 44, pp. 121-132.
 19. Wei W.S. 1990. Time series analysis: Univariate and Multivariate Methods. Addison-wesley publishing company. New York. 614p.

 

 1. Yavarzadeh, M. R, E. Hajiani and A. Nazemi, Amir, 2017. Presenting a model for predicting inflation and economic growth in Iran with a futures research approach and Markov methodology. Management Futurology, No. 108, pp. 1-13.
 2. Zahabioun, B, M.R, Goodarzi and A. Masahbavani, 2010. Application of SWAT model in estimating basin runoff in future periods affected by climate change, Journal of Climatological Research, No. 1-2, pp. 58-43.