دوره و شماره: دوره 1401، شماره 50، شهریور 1401، صفحه 1-215 (سال سیزدهم | شماره پنجاهم | تابستان 1401) 
الگوهای همدیدی منجر به نابهنجاری‌های دمایی سه دهه اخیر در غرب و شمال غرب ایران

صفحه 23-40

آزاده اربابی سبزواری؛ آنوش کرمی میرعزیزی؛ آقای دکتر قاسم عزیزی


رخدادهای فرین امواج سرمایی و گرمایی مناطق شمال شرقی ایران طی دوره 2020-2001

صفحه 41-60

مجید بیجندی؛ سید جمال الدین دریاباری؛ عباس رنجبر؛ آزاده اربابی سبزواری


پیش بینی سری زمانی بارش سالانه ۱۲۵ ساله مشهد

صفحه 83-94

نفیسه سیدنژاد گل خطمی؛ نرگس عباسی؛ حجت رضایی پژند


بررسی آماری روند تغییرات دمای تر در ایران مرکزی

صفحه 95-106

امیر حسین مشکوتی؛ سارا سلیمانی؛ محمد مرادی


اثر تغییر اقلیم بر بارش، دما و کیفیت آب سطحی در حوزه اسکندری اصفهان

صفحه 121-134

محسن طلابی؛ ابوالفضل عزیزیان؛ سمانه پورمحمدی؛ نجمه یرمی