دوره و شماره: دوره 1401، شماره 51، آذر 1401، صفحه 1-201 (سال سیزدهم | شماره پنجاه و یکم | پاییز 1401) 
بررسی دقت مدل WRF و تصاویر ماهواره‌ای در شبیه سازی گرد‌و‌خاک جنوب شرق ایران: مطالعه موردی آوریل 2017

صفحه 48-33

سحر زیرک زاده؛ امیرحسین مشکوتی؛ میر مسعود خیرخواه زرکش؛ ساویز صحت کاشانی؛ فاضل ایرانمنش


مدلسازی توفانهای تندری جنوب غرب ایران با استفاده از مدل عددی WRF

صفحه 65-49

کمال امیدوار؛ رضا کاوسی؛ اسماعیل عباسی؛ احمد مزیدی


تأثیر سامانه های سینوپتیکی بزرگ مقیاس بر وقوع فراگیر توفان تندری غرب و شمال غرب ایران

صفحه 147-162

جعفر معصوم پور سماکوش؛ فاطمه طاهری؛ سمیرا کوشکی؛ ماتیوز تازارک


بررسی اثر دمای هوای استان گیلان در تعیین زمان مناسب کشت برنج

صفحه 225-213

سیدمحمدتقی سدیدی شال؛ محمد رضا یزدانی؛ زهرا امین دلدار؛ ابراهیم اسعدی اسکویی