بررسی اثر دمای هوای استان گیلان در تعیین زمان مناسب کشت برنج

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد ریاضی، مرکز تحقیقات هواشناسی کشاورزی گیلان

2 دکتری آبیاری و زهکشی، موسسه برنج کشور

3 دکتری فیزیولوژی گیاهان زراعی، مرکز تحقیقات هواشناسی کشاورزی گیلان

4 کارشناس ارشد هواشناسی کشاورزی، مرکز تحقیقات هواشناسی کشاورزی گیلان

چکیده

پارامتر های زیادی بر طول دوره رشد برنج تاثیرگذار هستند از جمله آن ها می توان به دمای هوا ، تبخیر و تعرق، بارش موثر، دمای خاک، رطوبت خاک، میزان آب در دسترس، میزان کود دریافتی، مدیریت زراعی اشاره نمود. از بین عوامل فوق اثر دمای هوا بر طول دوره رشد برنج شاخص تر می باشد در این تحقیق با استفاده از دمای هوا، نیاز حرارتی (درجه – روز رشد) لازم برای کامل شدن طول دوره رشد برنج مورد بررسی قرار گرفت. درجه-روز رشد یکی از مهمترین شاخص ها در مدیریت زارعی است و آگاهی از میزان و احتمال رخداد آن در منطقه موجب بهبود تقویم زراعی می‌گردد.

هدف از این تحقیق بررسی اثر تغییر تاریخ کشت بر طول دوره رشد برنج هاشمی بر مبنای درجه – روز رشد (GDD) در سطح گیلان است. به این منظور از داده های میانگین دمای روزانه 13 ایستگاه آستارا، انزلی، تالش، جیرنده، دیلمان، فرودگاه، رودبار، رودسر، کشاورزی، کیاشهر، لاهیجان، ماسوله و منجیل در یک دوره 11 ساله (97-1387) استفاده شد. در این تحقیق درجه-روز رشد برنج هاشمی، 1450 واحد با صفر فیزیولوژیکی 11 درجه سلسیوس برای 8 تاریخ کشت با فواصل 10 روزه از 10 فروردین تا 20 خرداد در نظر گرفته شد. با استفاده از تابع توزیع پیرسون نوع سوم تاریخ های برداشت با احتمال های 25، 50 و 75 درصد محاسبه و با کمک الگوریتم GIDS برای مناطق جلگه ای استان گیلان درون یابی گردید. نتایج نشان داد در تمامی تاریخ های کشت مناطق محدوده فومن، شفت و صومعه سرا کوتاهترین طول دوره رشد را داشته و طولانی ترین طول دوره رشد نیز مربوط به مناطق اسالم، تالش و آستارا، کیاشهر و رودبنه بوده است. در تمام شهرستانهای استان مناسب ترین تاریخ کشت از نظر کوتاه تر بودن طول دوره رشد مربوط به تاریخ های 10 و 20 خرداد بدست آمد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation of the effect of air temperature in Guilan province in determining the appropriate time for rice cultivation

نویسندگان [English]

 • Seyyed Mohammad Taghi Sadidi Shal 1
 • Mohammad Reza Yazdany 2
 • Amin Deldar Zahra 3
 • Ebrahim Asadi Oskouei 4
1 Guilan Meteorology office
2 Rice Research Institute of Iran
3 Guilan Agricultural Meteorological Research Center
4 Faculty member of atmospheric science research center
چکیده [English]

Introduction:

Many parameters affect the length of rice growth period, including air temperature, evapotranspiration, effective rainfall, soil temperature, soil moisture, amount of water available, fertilizer intake, crop management. Among the above factors, the effect of air temperature on the length of rice growth period is more significant, so in this study, using air temperature, the heat requirement (degree - day of growth) required to complete the length of rice growth period was investigated. The degree-day of growth is one of the most important indicators in agricultural management and knowledge of the extent and probability of its occurrence in the region will improve the agricultural calendar.

Materials and methods:

The purpose of this study was to investigate the effect of changing the planting date on the growth period of Hashemi cultivar rice based on degree-day of growth (GDD) in Guilan province. For this purpose, the average daily temperature data of 13 stations of Astara, Anzali, Talesh, Jirandeh, Deilman, Airport, Rudbar, Rudsar, Keshavarzi, Kiashahr, Lahijan, Masouleh and Manjil were used over an 11-year period (2008-2018). In this research, the degree-day of growth of Hashemi rice cultivar was 1450 units with physiological zero of 11 degrees Celsius for 8 planting dates with 10-day intervals from 10 April to 20 June. Harvest dates were calculated with 25, 50 and 75% probabilities using Pearson type III distribution function and were interpolated for plain areas of Guilan province with the help of GIDS algorithm.

Results and discussion:

Since it is necessary to consider the length of the rice growing period in low and rainy years (drought and wet years), we decided to examine the zoning at three levels of probability. Let's. It is worth mentioning that in this research, the first day of Farvardin is considered as the first day of Julius. First, harvest dates in cities with meteorological stations were calculated and compared, which showed that in all cultivation dates of Astara, Talesh, Rudsar and Lahijan, respectively, the longest growth period and Rudbar city, respectively. They also have the shortest growth period.In order to study the length of the growth period in other areas of the province that do not have a meteorological station, using the GIDS algorithm and with a spatial resolution of 900 meters (0.01 degrees Celsius) for all plain areas of Gilan province, the length of the growth period was internalized and the results Zoning was presented at three levels of probability. In order to show the error rate of the interpolation method, the root mean square error (RMSE) statistic was used. For example, according to the zoning done at the level of 25% probability, the areas of Shaft, Fooman and Soomehsara have shorter growth periods than other parts of the province. However, it should be borne in mind that the longer the planting date to summer, the shorter the growth period. For example, for the city of Fooman, if the planting date is on the 10th of Farvardin (July 10th), the harvest date will be approximately on the 6th of August (130th of July), ie the growth period is 120 days. Now, if we move the planting date in the same city to 10 June (72nd day of July), the harvest date will be 5 September (160th day of July), ie the length of the growth period is 88 days. This 32-day difference during the growing season can save on input consumption (fertilizer, water, time, planting costs.

Conclusion:

Environmental changes affect the growth and development processes of plants and ultimately the production and yield of crops. Given this point, planning to select the appropriate planting date for each crop and reduce the negative effects of these environmental changes, has a significant impact on economic gain and prevent waste of resources. Therefore, zoning of areas based on GDD can be of special importance in carrying out timely and correct agricultural operations as well as better use of agricultural lands.

In this study, the results showed that in all cultivation dates, the areas of Fooman, Shaft and Soomehsara had the shortest growth period and the longest growth period was related to Asalem, Talesh and Astara, Kiashahr and Rudbaneh regions. It was also found that the longer the planting date is from April and closer to June, the shorter the growing period will be due to the low temperature in April, when the rice plant will naturally receive less GDD. In all cities of the province, the most appropriate planting date in terms of shorter growth period was related to the dates of 10 and 20 June.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Growing degree-day
 • Hashemi rice
 • cultivation date
 • growth period length
 • GIDS interpolation
 • Abbasi, F., Ehteramian, K., Khazanedari, l., Gharaei, SH and Asmari, M. 2014. Locating the Most Suitable Dry Land Wheat Areas (Case Study: North Khorasan Province). Journal of Climatological research. 13 (13).
 • Amini, M., Hedayati Dezfouli, A and M, Azadi. 2019. Comparison of precipitation zoning on Iran using different interpolation methods in a case study. Journal of Eetorological Organization. 100 (101).
 • Amini, M and Hedayati Dezfouli A. 2017. Case study of precipitation zoning (monthly, seasonal, annual) considering the unevenness in Iran. Conference on Numerical Weather Forecasting. Tehran.
 • Bishnoi, P., Singh, S. and Niwas, R.1995. Effect of temperature on phonological development of wheat crop in different row orientation. Indian. Journal of agriculture Science 65: 211 – 214.
 • Chaw Ven Te,1987, Applied Hydrology, Mc Graw-Hill International Editions
 • Koutrouvelis Ioannis A. , Canavos George C., 1999, Estimation in the Pearson Type 3 Distribution, Water Resources Research, Vol. 35, No. 9, PP: 2693-2704
 • Cheraghi, 2015. Importance and effect of Growth Degree Days of Cumulative To determine the different stages of rapeseed phenology in  Plain of Khuzestan. The First National Conference on Medicinal Plants, Traditional Medicine and Organic Agriculture.
 • Dinesh, C., K. Lodh, M. Sahoo, B. B. Nanda and D. Chander. 1997. Effect of date of planting and spacing on grain yield and quality of scented rice (oryza sativa L.) varieties in wet season in coastal. Orissa Indian Journal Agricultural Science 67: 93 -97.
 • Esmael Zadeh, M., Niknejad, y., Fallah Amoli, H and Kheyri, N. 2017. Determination of Optimum Transplanting Date for Double Cropping of Rice (Oryza sativa L. CV. Tarom Mahalli) in Mazandaran. Journal of Crop Ecophysiology. 10 (4).
 • Fallah, E and Miarostami, P. 2015. Effect of temperature on growth stages and yield of rice cultivars under greenhouse conditions. Journal of Agriculture.106.
 • Fathi, N., Pirdashti, H., Nasiri., M and Bakhshandeh., A. 2017. Effect of temperature and radiation intensity on yield and yield components of rice in Mazandaran climatic conditions. Journal of Crop Improvement. 19 (1).
 • Helali, J. 2009. Comparison of winter wheat GDD values calculated using daily and hourly temperature data in two climatic regions of Iran. Master Thesis in Agricultural Meteorology, Irrigation and Development Engineering Department. Pardis of Agriculture and Natural Resources, University of Tehran.
 • Hosseini, M. 2010. Study of index of oranges, cotton, wheat, rice and its effect on the ripening time of these plants in Qarakhil. Journal of Meteorology of Mazandaran.
 • Khalili, A. 2017. Comparison of winter wheat GDD values calculated using daily and hourly temperature data in two climatic regions of Iran. Journal of Research and construction. 8 (4).
 • Koocheki, ,  Nassiri,  M.,  Kamali,  G.A., Shahandeh, H.,  (2006). Potential  impacts of climate    change    on    agro-meteorological  indicators  in  Iran. Arid Land Research  and Management. 20,:245-259
 • Meza, F.J., Silva, D., and vigil, H., 2008. Climate change impacts irrigated maize in Mediterranean climates: on of double cropping as an emerging adaptation alternative. Agricultural systems. Volume 9891): 21 – 30.
 • Mozafari, Gh and azizian, M. 2012. Investigation Eurygaster integriceps pest revolt of wheat based on temperature characteristics in Kordestan. Physical Geography Research Quarterly. 76 (14).
 • Nalder, I . A. and R. W . Wein , 1998, Spatial interpolation of climatic normal: test of a new method in the Canadian boreal forest. Agricultural and forest meteorology. 92(4): p. 211-225.
 • Nijat I, Tursun K, Barry G and Jeremy J. 2004. Effect of early cold stress on the maturation of rice anthers. Pro-teomics journal. 4:1873-1882.
 •  
 • Rafiei, R. 2008. The effect of planting date on yield of several rice cultivars in Khorramabad climate. Journal of Seed and Plant Production. 4. P. 251-261.
 • Sadat Azimi, M., Bakhshandeh Savad Roudbari, M., Sanadgol, A., Akbarzadeh, M., Ghasrbani, F and Jafari,f. 2013. Study of the effect of Growth Degree Days and soil moisture on species phenology of Stipa henackeriana in arid and semi-arid pastures. Journal Rangeland and Desert Research. 19 (2).
 • Sadidi shal, M, T., Asadi oskoei, E., Zohd ghodsi, M, J and Amindeldar, Z. 2021. Comparison of day degree - growth of different phenological stages of Hashemi rice in Guilan province. Journal of Climate Research. 12(45).
 • Sfarian Zangir, V., Shokri, F., Rohi, F and Naderi, B. 2016. Investigation of the role of climatic parameters and cultivation hazards, rice yield in Guilan province. International Conference on Innovation in Science and Tecknilogy.
 • Taghi Mir haji, T., Sanadgol, A., Ghasemi, M and Nori, N. 2011. Application of Growth Degree-Days in determining phenological stages of four grass species in Homand Absard Research Station. Journal Rangeland and Desert Research. 17 (3).
 • Vose David, 2008, Risk Analysis A quantitative Guide, third ed. , John Wiley and Sons, Ltd.
 • Yasari, T and Shasavari, M. 2014. Zoning of Growth Degree Days values of spring safflower in Isfahan. Journal of Crop Production and Processing. 3 (8).
 • Zarekia, S., Ehsani, A., Zare, N and Mirjani, T. 2012. Study of species phenology Astragalus chaborasicus, Poasinaica, Stipa hohenackeriana by calculating Growth Degree Days in the Khoshke roud Saveh. Journal Rangeland and Desert Research. 18 (3).