مدلسازی توفانهای تندری جنوب غرب ایران با استفاده از مدل عددی WRF

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد اقلیم شناسی دانشگاه یزد، یزد، ایران

2 دانشجوی دکتری اقلیم‌شناسی گرایش مخاطرات اقلیمی دانشگاه یزد، یزد، ایران

3 استادیار اقلیم شناسی دانشگاه خلیج فارس، بوشهر، ایران

4 دانشیار اقلیم شناسی دانشگاه یزد، یزد، ایران

چکیده

توفان های تندری یکی از مخرب ترین پدیده های جوی می‌باشد که هر ساله در نقاط مختلف کشور بخصوص در منطقه جنوب غرب کشور رخ می-دهد. اثرات این توفان‌ها که به صورت تگرگ، بارش‌های سیل‌آسا، بادهای شدید، رعد وبرق نمایان می‌شود علاوه بر تامین منابع آبی منجر به خسارات جانی و مالی جبران ناپذیری می‌گردد. به همین منظور آگاهی و شناخت توفان‌های تندری بخصوص منطقه جنوب غرب کشور مستلزم درک صحیح از توزیع‌ سامانه‌های آب وهواشناسی و سازوکارهای فیزیکی مسئول بر رخداد این توفان‌ها است. در این پژوهش ابتدا جهت انتخاب کد پدیده توفان تندری و انجام تحلیل خوشه‌ای از داده‌های ایستگاه‌های سینوپتیک، داده‌های جو بالا و برای مدل سازی روزهای منتخب با مدل WRF از داده های FNL با تفکیک 1×1 درجه با دوره 24 ساعته استفاده شده است. با استفاده از روش خوشه‌‌بندی 3 رخداد توفان تندری به عنوان نماینده انتخاب و با استقاده از مدل WRF مدل‌سازی برای روزهای منتخب با طرحواره‌های مختلف انجام گرفت. نتایج اعتبارسنجی مدل نشان داد که به ترتیب پیکربندی کومولوس، لایه مرزی، لایه سطحی و سطح زمین براساس هر سه آزمون آماری دارای کمترین میزان خطا جهت شبیه‌سازی پارامترهای بارش، دما و باد است. جهت شبیه‌سازی پارامترهای مذکور طرحواره‌های کومولوس، لایه مرزی، لایه سطحی و سطح زمین (خاک) مهمترین طرحواره‌ها می‌باشند که محتمل‌ترین حالات این طرحوارها جهت اجرای مدل در نظر گرفته شده است. نتایج مدل‌سازی نشان داد که در روزهای نماینده وضعیت شاخص‌های CAPE، CIN، LCL، LFC در ایستگاه‌های که توفان تندری رخ داده است، مناسب می‌باشد. نقشه های بارش خروجی مدل نشان‌دهنده آن است که در منطقه مورد مطالعه بارش اتفاق افتاده است اما در همه ایستگاه‌ها توفان تندری رخ نداده است و فقط در چند ایستگاه توفان تندری ثبت شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Modeling of Thunderstorms in Southwest of Iran Using WRF Numerical Model

نویسندگان [English]

 • Kamal Omidvar 1
 • Reza kavosi 2
 • اسماعیل abasi 3
 • Ahma mazidi 4
1 yazd university
2 Student
3 Assistant Professor of Climatology Dept. of Environment, Persian Gulf University,
4 Department of Geography
چکیده [English]

Thunderstorms are one of the most destructive atmospheric phenomena that occur every year in different parts of the country, especially in the southwestern region of the country.The effects of these storms, which are manifested in the form of hail, torrential rains, strong winds, thunderstorms, in addition to providing water resources, lead to irreparable human and financial losses.Therefore, awareness and knowledge of thunderstorms, especially in the southwestern region of the country requires a correct understanding of the distribution of meteorological systems and physical mechanisms responsible for the occurrence of these storms. In this research, first to select the code of thunderstorm phenomenon and perform a cluster analysis is used of synoptic station data, high atmosphere data and to modeling selected days with WRF from FNL data with 1*1 degree separation with A 24-hour period .

Using clustering method 3, Thunderstorm events were selected as representative and using WRF model, modeling was performed for selected days with different schemas. The modeling results showed that in the representative days, the status of CAPE, CIN, LCL, LFC indices in the stations where the thunderstorm occurred was appropriate. The model output precipitation maps show that precipitation occurred in the study area, but no thunderstorms occurred at all stations, and only a few thunderstorms were recorded.

The modeling results showed that in the representative days, the status of CAPE, CIN, LCL, LFC indices in the stations where the thunderstorm occurred was appropriate. The model output precipitation maps show that precipitation occurred in the study area, but no thunderstorms occurred at all stations, and only a few thunderstorms were recorded.

On a global scale, thunderstorms are a phenomenon that is recorded in almost all parts of the world and its occurrence in hot seasons is much higher than cold seasons. The diversity of climatic conditions and geographical features of Iran has caused the phenomenon of thunderstorms to be reported in different parts of it every year. Modeling is one of the methods of studying thunderstorms. The motivation for paying attention to numerical models of the atmosphere is the very poor resolution of planetary climate models in relation to local and regional climatic processes. Numerical atmospheric models have been developed to improve spatial detail and attention to regional and local variations.

One of the most important models is the WRF numerical prediction model. The WRF Climate Prediction Model is a mid-scale numerical model that is widely used by researchers today for local-scale weather forecasting, air quality studies, and regional climate research.

Statistical calculations and graphs show that the occurrence of this phenomenon in the region depends on the arrival of synoptic and out-of-region systems and convection. In proportion to the seasons, if large-scale and synoptic systems penetrate to low latitudes and affect the atmosphere of the region, the probability of hurricane occurrence also increases. In contrast, with the gradual warming of the air and stabilization of the atmosphere, the occurrence of this phenomenon is reduced. It reaches zero.

The results of validation showed that configurations 8, 1 and 2 (Table 1) based on all three statistical tests have the lowest error rate to simulate precipitation, temperature and wind parameters, respectively. In fact, in order to simulate the mentioned parameters, cumulus, boundary layer, surface layer and ground (soil) schemas are the most important schemas that the most probable states of these schemas are considered for model implementation.

The output of the WRF model for modeling three-day hurricanes shows that in these days the conditions of the studied indicators in some southwestern regions are quite suitable for the occurrence of thunderstorms and in accordance with rainfall maps and station observations in these parts rain and storm Thunder has occurred which can be a testament to the accuracy of the model results. Finally, it can be concluded that the results of modeling thunderstorms with the WRF model are satisfactory and can be used to model this phenomenon.

The output of the WRF model for modeling three-day hurricanes shows that in these days the conditions of the studied indicators in some southwestern regions are quite suitable for the occurrence of thunderstorms and in accordance with rainfall maps and station observations in these parts rain and storm Thunder has occurred which can be a testament to the accuracy of the model results. Finally, it can be concluded that the results of modeling thunderstorms with the WRF model are satisfactory and can be used to model this phenomenon.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Thunderstorm
 • WRF model
 • Schema
 • Instability indicators
 • Southwest of Iran
 1. Abbasi, Esmaeil, (2015), Reform of temporal-spatial of tropical storms effective on the southern coast of Iran, Ph.D. in Climatology, Supervisor: Dr. Yousef Ghavidel Rahimi.
 2. Azram, Kamel, (2016), Climatological study of convective precipitation in northwestern Iran, PhD thesis, University of Tabriz.
 3. Amini, Leila, Parhizgar, Davood, Khakian, Gholamreza (2014), The role of WRF numerical model in numerical prediction of heavy rainfall in Isfahan province with a separation of 27, 9 and 3 km, the second national conference on flood management and engineering with an approach Urban floods.
 4. Azizi, Ghasem, Gerami, Mohammad Saleh, Sharifi, Leila, (2017), Spatial Analysis of Thunderstorms in Iran, Journal of Applied Research in Geographical Sciences, Seventeenth Year, No. 47, pp. 259-243
 5. Alijani, Behlool, (1994), Iran Climate, Tehran, Payame Noor University.
 6. Afandi, G, Morsy, M, and E Hussieny, F. (2013) Heavy rainfall simulation over Sinai Peninsula using the weather research and forecasting model". Inter. J. Atm. Sci. Pp: 1-11.
 7. Barrett, Bradford S., Farfan, Luis M., Raga, Graciela B., Hernanadez, Daribel H. (2017) The Unusual Early Morning Tornado in Ciudad Acuña, Coahuila, Mexico, on 25 May 2015. American Meteorological Society. DOI: 10.1175/MWR-D-16-0252.1.
 8. Donyadoust, Gholamreza, Arkian, Forouzan, Ranjbar, Abbas, Mirzaei, Ebrahim (2015), Study of Thunderstorms by WRF-ARW Model in Tehran, Journal of Climatological Research, Year 6, Numbers 23 and 24 .
 9. Davitashvili, T. Kutaladze, N., Kvatadze, R., Mikuchadze, G., Modebadze, Z., Samkharadze, I. (2016) Precipitations Prediction by Different Physics of WRF Model. International Journal of Environmental Science. http://iaras.org/iaras/journals/ijes.
 10. Gencini, V, A. And Ashley, W, S (2011), "Climatology of Potentially Severe Convective Environments from the North American Regional Reanalysis ", Electronic J. Severe Storms Meteor 6 (8), 1–40.
 11. Ghavidel Rahimi, Yousef, Babanan, Parasto, Farajzadeh, Manouchehr, (2015), the trend of temporal changes in the risk of thunderstorms in Iran, space planning and planning, No. 2.
 12. Goodarzi, Leila, Bani Habib, Mohammad Ebrahim, Ghaffarian, Parvin, (2017), Evaluation of WRF model performance in heavy rainfall simulation (Case study: Kan River catchment), Journal of Water and Soil Conservation Research, Volume 25 , the first number.
 13. Hu, T.S., Lam, K.C., and Ng, S.T. 2001. River flow time series prediction with a range dependent neural network. Hydrological Science Jou Rnal. 46. 729–745.
 14. Hutchins, Michael. L., Robert H. Holzworth. (2014) Thunderstorm characteristics from cluster analysis of lightning. XV International Conference on Atmospheric Electricity, 15-20 June, Norman, Oklahoma, U.S.A.
 15. Jalali, Oraj, Rasouli, Ali Akbar, Sari Saraf, Behrooz, (2006), Thunderstorms and their winds in Ahvaz, Journal of Geography and Planning, 10 (24), 33-18
 16. Kaviani, Mohammad Reza, Alijani, Behlool, (2009), Basics of Meteorology, Tehran: Samat Publications, 15th edition.
 17. Khaledi, Shahriyar, Khosh Akhlagh, Faramarz, Khazaei, Mehdi (2010), Synoptic analysis of flood storms in Kermanshah province, Journal of Geographical Perspective, Fifth Year, No. 13
 18. Khazaei, Mehdi, Modiri, Ehsan, Modiri, Mehdi, (2014), Synoptic analysis of dangerous thunderstorms in Isfahan, No. 2, Winter 2014 / pp. 215-203.
 19. Lashkari, Hassan, Aghasi, Nooshin, (2013), Synoptic analysis of Tabriz Thunderstorm in the period of 1996-1995, Journal of Geography and Planning. 17. 45. -234–203.
 20. Litta, A. J., Ididcula, Sumam Mary., Mohanty (2008) Comparison of Thunderstorm Simulations from WRF-NMM and WRF-ARW Models over East Indian Region. The Scientific World Journal. doi:10.1100/2012/951870.
 21. Mohammadi, Hossein, (2008), Atmospheric Hazards, Tehran: University of Tehran Press.
 22. Masoompour Samakoush, Jafar, Fajad, Ahmad, (2015), Thermodynamic statistical analysis of thunderstorms in Iran, geography and regional development, 25.
 23. Mousavi, Seyedeh Mahboubeh, Zarrin, Azar, Mofidi, Abbas, Hosseini, Seyedeh Fatemeh (2017), Investigating the relationship between the frequency of thunderstorms and temperature trends in Mashhad, Mashhad International Conference on Urban Planning and Management 2017, 5 And 6 May.
 24. Martínez-Castro, Daniel., Kumar, Shailendra., Rojas, José Luis Flores., Moya-Álvarez, Aldo., Valdivia-Prado, Jairo M., Villalobos-Puma, Elver., Castillo-Velarde, Carlos Del., Silva-Vidal, Yamina. (2019) The Impact of Microphysics Parameterization in the Simulation of Two Convective Rainfall Events over the Central Andes of Peru Using WRF-ARW. Atmosphere 2019, 10, 442; doi:10.3390/atmos10080442.
 25. Neyestani Abolfazl, Sarmad, Qader, Gustafen, Niels, Moheb Al-Hajja, Alireza (2018), Evaluation and comparison of Harmonie and WRF model simulations in convective scale in western Iran, Iranian Journal of Geophysics, Volume 12, Number 1 Page 18-1
 26. Omidvar, Kamal, Safarpour, Farshad, Zanganeh, Inanloo, (2013), Synoptic study and analysis of three severe hail events in Fars province, Journal of Geography and Development No. 30.
 27. Paul, Pappu., Ashik, Imran., Md. Jafrul, Islam., Alamgir, Kabir., Sahadat, Jaman., Ishtiaque, M. Syed. (2019) Study of Pre-Monsoon Thunderstorms and Associated Thermodynamic Features Over Bangladesh Using WRF-ARW Model. Dhaka Univ. J. Sci. 67(2): 151-156.
 28. Rajeevan, M, Kesarkar, A, Thampi, S. B., Rao, T. N, Radhakrishna, B, and Rajasekhar, M. (2010) Sensitivity of WRF cloud microphysics to simulations of a severe thunderstorm event over Southeast India. Ann. Geophys., 28, 603–619.
 29. Rasouli, Ali Akbar, Javan, Khadijeh, (2012), Analysis of the occurrence of lightning storms in the western half of Iran using non-parametric tests, Quarterly Journal of Geographical Space, Vol. 28.
 30. Shabanian Chaleshtari, Amir, Nasr Esfahani, Mohammad Ali, Arkian, Forouzan (2012), A Study of Factors Affecting Summer Rainfall in an Area with a Complex Topography Case Study of Golestan Province, Earth and Space Physics, Volume 41, Number 3
 31. Shamsipour, Ali Akbar, (2013), Climate Modeling, University of Tehran Press, Second Edition.
 32. Sanei, Azam, Arkian, Forouzan, Katiraei, Parisima, Reyhani Parvari, Mohammad (2012), Investigation of the possibility of predicting the occurrence of hail using radar, Journal of Marine Science and Technology Research
 33. Salahi, Boroumand, (2010), a Study of Statistical and Synoptic Characteristics of Thunderstorms in Ardabil Province, Natural Geography Research, No. 72, 141-129.
 34. Shamarock, W., Klemp, J., Dudhia, J., Gill, D., Barker, M., Wang, W. and Powers, J. (2008) A Description of the Advanced Research WRF Version 3: NCAR Technical Note. National Center for Atmospheric Research.
 35. Singh, Jana. Gairola, Ajay., Das, Someshwar (2015) Numerical Simulation of a Severe Thunderstorm over Delhi Using WRF Model. ISSN 2250-3153.
 36. Seeley, J. T., Romps, D, M. (2015) The Effect of Global Warming on Severe Thunderstorms in the United States. A M S, 10.1175/JCLI-D-14-00382.1.
 37. Tatishvili. Arika R., Liana G. Kartvelishvili., Irine. Mkurnalidze, P (2016) Thunderstorm and Hail Processes over Georgian Territory against Global Climate Change Background", Physics of Atmosphere, Ocean and Space Plasma, v.19B, pp. 111-119.
 38. Taghavi, Farahnaz, Neyestani, Abolfazl, Qader, Sarmad, (2013), Evaluation of short-term precipitation forecasts of WRF numerical model in Iran in a one-month period, Journal of Earth and Space Physics, Volume 39, Number 2.
 39. Yang, X., Li, Z. (2014) Increases in Thunderstorm Activity and Relationships with Air Pollution in Southeast China. J. Geophys. Res. Atmos., 119, 1835–1844, doi:10.1002/2013JD021224.
 40. Yazdi Samadi, , Amiri Oghan, H., Peyghambari, S.A, (2007), Applied Statistics and Probability, University of Tehran Press, Tehran, Iran.
 41. Zarrin, Azar; Mohammadi, Fahimeh, Babaian, Iman, (2015), Simulation of winter rainfall in Fars province using the RegCM4 model of the region, Climatology Conference of the First National Congress of Irrigation and Drainage of Iran, 23 and 24 May.