تحلیل فضایی آسیب پذیری زیست اقلیمی ناشی از مخاطره موج گرم در سطح کلانشهر اهواز

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری اقلیم شناسی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نور ، ایران

2 استادیار اقلیم شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نور ، ایران

3 دانشیار ژئومورفولوژی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نور ، ایران

چکیده

امروزه یکی از مهمترین جنبه های تغییراقلیم، افزایش فراوانی رخدادهای حدی از قبیل امواج گرم، امواج سرد ، بارش های رگباری و سیل آسا، خشکسالی ها، و سایر فرین های اقلیمی است که ناشی از افزایش آنتروپی ناشی از گرمایش جهانی در سامانه اقلیم است. هدف اساسی این تحقیق بررسی زمانی و مکانی موج گرم به عنوان یک مخاطره اقلیمی و بیوکلیمایی در سطح کلانشهر اهواز است.
از داده های روزانه ایستگاه سینوپتیک شهر اهواز طی دوره آماری 60 ساله 1961-2019، برای استخراج امواج گرم استفاده شد. با استفاده از مدل انحراف نرمال شده دمای روزانه از دمای بلندمدت همان روز، امواج گرم در هر سال شناسایی گردید و روند سری زمانی آنها مورد بررسی قرار گرفت. برای بررسی ریسک بیوکلیمایی موج گرم، یک موج گرم تیپیک که در تاریخ 7 تا 13 جولای 2015 در کلان شهر اهواز حاکمیت داشته است، انتخاب شد. با استفاده از تحلیل آمار فضایی لکه های داغ ، نواحی بحرانی شهر اهواز حین رُخداد موج گرم شناسایی شد.
نتایج بیانگر آن بود که اولاً طی دوره 1961 تا 2019، روند افزایشی با شیب 08/0 موج گرم در سال در رخدادهای گرم کلانشهر اهواز وجود داشته است و دوما حین خداد موج گرم مورد بررسی دمای سطح شهر اهواز از 44 تا 55 درجه متفاوت بوده است. نتایج نشان داد که کل جمعیت شهر اهواز در هسته بحرانی موج گرم قرار داشته و ریسک بیوکلیمایی موج گرم میتواند کل جمعیت این کلانشهر را که حدود 1.2 میلیون نفر بوده است، تحت تاثیر قرار دهد.
موج گرم یکی از جدی ترین مخاطرات بیوکلیمایی کلانشهر اهواز است که کل جمعیت شهر اهواز را در معرض خطر گرمازدگی حاد قرار داده و میتواند در 30 درصد از جمعیت آسیب پذیر شهر( کهنسالان و کودکان) ایجاد مرگ و میرهای ناشی از تنش های حرارتی شدید را تشدید کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Spatial Analysis of Bioclimatic Vulnerability of heat wave hazard in Ahwaz city Pilot

نویسندگان [English]

 • Soofya Khazaee kuhpar 1
 • Gholmreza Janbazghobadi 2
 • Sadrodin Motevali 3
1 Azad noor
2 Nour azad
3 Nour azad
چکیده [English]

Historical article: Today, one of the most important aspects of climate change is the increase in the frequency of extreme events such as heat waves, cold waves, torrential rains, droughts and other climatic conditions, which is due to increased entropy due to global warming in the climate system. The main purpose of this study is to investigate the temporal and spatial nature of hot waves as a climatic and bioclimatic hazard in the metropolitan area of Ahvaz.
Materials and methods: In this regard, the daily data of Ahvaz synoptic station during the 60-year period 1961-2019 were used to extract heat waves. Using the normalized daily deviation model from the long-term temperature of the same day, hot waves were identified each year and their time series trends were examined. To investigate the bioclimatic risk of hot waves, a typical hot wave that ruled from 7 to 13 July 2015 in the metropolis of Ahvaz was selected. The ground surface temperature of Ahvaz city was extracted by applying a single channel algorithm on the heat bands of Landsat 8 thermal sensor for July 9, 2015, and using the observation data at 09:00 AM,Ahvaz meteorological station was converted to air temperature for the same day. Using hot spot spatial analysis, critical areas of Ahvaz city were identified during the hot wave and the amount of population exposed to the line was obtained from the population census blocks of the 2016 census using cross-matrix analysis.
Results: The results showed that firstly, during the period 1961 to 2019, there was an increasing trend with a slope of 0.08 hot wave per year in hot events in Ahvaz metropolis and secondly, during the hot wave event, the temperature in Ahvaz was different from 44 to 55 degrees.
The northern parts of the city and the area around the Karun River, which passes through the center of Ahvaz, as well as the green space around the Karun River, had the lowest surface temperature at this time of day. The temperature in this range varied between 44 and 46 degrees Celsius. A large part of the central areas of Ahvaz, which generally includes the urban area, had a temperature of about 49 to 51 degrees Celsius. The results showed that the total population of Ahvaz is in the critical core of the hot wave and the bioclimatic risk of the hot wave can affect the total population of this metropolis, which was about 1.2 million people. Hot waves and heat stresses caused by heatstroke in urban environments are about to become one of the most important hazards of the urban climate. Awareness of the intensity of hot waves in different urban areas and along with awareness of the vulnerable population at risk of heatstroke ( Both age groups (the elderly and children) can be very useful for organizing the spatial distribution of urban emergency facilities and services and intensive care related to heatstroke. In this study, the spatial distribution of the risk of thermal stresses due to the occurrence of a hot wave in the city of Ahvaz was investigated. In the first step, by examining the spatial distribution of air temperature during the occurrence of a hot wave in the city, satellite images of thermal sensor, TIRS Landsat 8 were used. Demographic analysis in relation to hot wave risk, showed that in general, the population of Ahvaz metropolis, according to the general population and housing census in 2016 was equal to 1184788 people and the population density of the city is 65 people per hectare. Population analysis In 212056 of the population of Ahvaz are in the age category under 10 years, which is equal to 18% of the total population of Ahvaz. These children are very vulnerable to the risk of hot flashes in the city due to low cardiovascular capacity, which has created thermal stresses between 48 and 50 degrees during the peak of the hot wave. The risk of hypothermia or heatstroke in this age group can appear in this age group in the form of dehydration, risk of dehydration or severe dehydration, shortness of breath and increased heart rate and skin burns, suffocation, especially in hot and humid conditions. . In the age group of the elderly or the population over 65, the risk of hot flashes is more acute and destructive.
Conclusion: Hot wave is one of the most serious bioclimatic hazards in Ahvaz metropolis that puts the entire population of Ahvaz at risk of acute heatstroke and can cause deaths due to 30% of the vulnerable population of the city (elderly and children). Exacerbate severe heat stress.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Limit events
 • Spatial Statistics
 • Thermal zones
 • Heat stresses
 • Ahvaz city
 1. منابع

  1. چراغی رودی، مسلم، (1391)، تحلیل سینوپتیک امواج سرما و گرما در ایستگاه های منتخب جنوب غرب ایران، پایان نامه کارشناسی ارشد، استاد راهنما دکتر محمد سلیقه، دانشگاه خوارزمی، دانشکده علوم جغرافیایی، گروه جغرافیای طبیعی، رشته اقلیم در برنامه ریزی محیطی، تهران.
  2. قویدل رحیمی، یوسف (1390) شناسایی، طبقه بندی و تحلیل سینوپتیک موج ابرگرم تابستان 1389 در ایران. مطالعات جغرافیایی مناطق خشک، سال اول، شمارة 3، صص 85-100
  3. حاتمی زرنه، داریوش؛ حجازی زاده، زهرا و ناصرزاده، محمدحسین، (1398)، تحلیل نوسانات زمانی امواج گرمایی منطقه شمال غرب ایران و ارتباط آن ها با گازهای گلخانه‌ای و ناهنجاری‌های کره زمین، مجله تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی، سال 19، شماره52، صص 35-56.
  4. حدادی، حسین (1388) تحلیل زمانی و مکانی امواج گرما در ایران. پایان نامه کارشناسی ارشد اقلیم شناسی در برنامه ریزی محیطی، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، گروه جغرافیا، دانشگاه تربیت مدرس.
  5. قویدل رحیمی، یوسف؛ رضایی، محمد (1394) جستاری پیرامون شناسایی، طبقه‌بندی و تحلیل سینوپتیک امواج گرمایی استان کرمان، جغرافیا وبرنامه ریزی، 19(54) صص 253-273.
  6. Lee, K., Baek, H., Cho, Ch, 2012, Analysis of Change in Extreme Temperature Using Quantile Regression. National Institute of Meteorological Research, Korea Meteorological Administration, Seoul, Korea.
  7. Wolf, T., McGregor, G, 2013, The development of a heat wave vulnerability index for London. Weather and Climate Extremes ,No 1 ,pp. 59–68.
  8. IPCC (Intergovernment al Panel on Climate Change). 2014. Climate change 2014: Impacts, adaptation, and vulnerability. Working Group II contribution to the IPCC Fifth Assessment Report. Cambridge, United Kingdom: Cambridge University Press. ipcc.ch/report/ar5/wg2
  9. Miller, R. B., Small, C,2013, Cities from space: potential applications of rericemote sensing in urban environmental research and policy. Environmental Science & Policy, No 6 (2), pp. 129- 137.
  10. Fumiaki, F., Nobuo, Y., Kenji, K., Hiroshi, N, 2007,Long-Term changes of temperature extremes and day-to-day variability in Japan. Meteorology and Geophysics Journal,No 58, pp. 63-72.
  11. Berko, J., Ingram, D. D., Saha, S., Parker, J. D,2013, Deaths attributed to heat, cold, and other weather events in the United States, 2006-2010. National Health Statistics Reports, 76. National Center for Health Statistics.

  Lemonsu, A., Viguié, V., Daniel, M., Masson, V,2015, Vulnerability to heat waves: Impact of urban expansion scenarios on urban heat island and heat stress in Paris (France). Urban Climate, No 14 (2), pp. 586-605.