واکاوی خشکسالی‌ ایستگاه های ایران در دوره سرد سال

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه جغرافیا، دانشگاه آزاد اسلامی.واحد اسلامشهر

2 دکتری تخصصی آب و هواشناسی

چکیده

ایران از جمله کشورهایی است که از نوسان شدید زمانی و مکانی بارش برخوردار است و هر ساله بخش ‌های مختلفی از آن تحت تأثیر پدیده خشکسالی قرار دارد. خشکسالی یک بلای طبیعی به شمار می‌رود؛ زیرا با کمبود آب مرتبط است و روی منابع آب، کشاورزی، سیستم خاک، اکوسیستم‌های طبیعی و نیز بخش‌های اقتصادی اجتماعی تأثیر منفی می‌گذارد . با شناخت این پدیده می‌توان نسبت به ‌پیش‌بینی آن امیدوار بود و با آمادگی اثرات زیان بار آن را کاهش داد. طی دهه‌های اخیر پژوهشگران کشورهای مختلف برای رفع این مشکلات از پایگاه داده‌های شبکه‌ای و سنجش ‌ازدوری با قدرت تفکیک مکانی و زمانی بالا استفاده می‌کنند. هدف اصلی پژوهش حاضر نیز بررسی خشکسالی‌های هواشناسی کشور طی یک دوره طولانی‌مدت با استفاده از داده‌های شبکه‌ای با قدرت تفکیک مکانی و زمانی مناسب است. روش مورد استفاده در این تحقیق ترکیبی از روش‌های آماری، مدلی است. داده‌های مورداستفاده شامل؛ داده‌های بارش، دما، تبخیر و تعرق CRU ماهانه با قدرت تفکیک مکانی بالا (5/0 * 5/0 درجه جغرافیایی) طی یک دوره طولانی‌مدت (2015-1966) و مدل رقومی ارتفاع سطح زمین می‌باشد. نتایج محاسبه خشکسالی نشان داد از نظر زمانی طی دوره (1966-2015) به‌طورکلی بارش دوره سرد سال روند کاهش دارد، کاهش بارش در مناطق مختلف کشور عمدتاً از اواخر دهه 90 شروع می‌شود و به‌طور پیوسته با گسست‌های جزئی تا انتهای دوره مطالعاتی تداوم یافته است. همچنین مشخص شد که از نظر مکانی طی دوره موردمطالعه جنوب و جنوب شرق ایران با فراوانی و تداوم بالای خشکسالی در مقیاس‌های مختلف زمانی و برخورداری از شدت‌های خشکسالی متوسط قابل‌توجه و تجربه برخورداری از خشکسالی‌های شدید و حتی بسیار شدید بیشتر نسبت به سایر مناطق، بحرانی‌ترین نواحی کشور محسوب می‌شوند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Drought analysis of Iranian stations in the cold period of the year

نویسندگان [English]

 • Azadeh Arbabi Sabzevari 1
 • Mahsa Farzaneh 2
1 Associate Prof., Department of Geography. Islamic Azad University. Islamshahr Branch. Tehran, Iran
2 Ph.D. Student, ,Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Since the scientific study ofdrought provides a basis for reducing the effects of this climatic phenomenon,the study of drought in Iran,especially on the basis of multivariate indicators that use other climatic parameters to estimate drought in addition to rainfall is very important.In addition, this study is based on network data with high spatial and temporal resolution such as GPCC,CRU, TRMM.Due to climate change in recent decades and increasing water demand in different parts of the country and comparing it with the results of station data is doubly important and necessary.This research,in terms of purpose,is an applied research.In terms of the nature of data,this research is a quantitative research that presents results by collecting data and analyzing them with quantitative methods.To achieve the purpose of this study,network data along with statistical methods have been used. At first,CRU networking data with spatial resolution of 0.5 × 0.5 ° was obtained from NOVA site and was extracted for Iran using the capabilities of GIS and MATLAB software during the study period.Thus, first,the received CRU data was transferred to MATLAB software and the relevant area in Iran was separated from the rest of the world.Then, using the programming index in MATLAB environment,SPEI index as a new index that besides to precipitation considers the effects of temperature and evapotranspiration in estimating drought.Drought and wet periods are calculated in season time scales and drought characteristics were extracted in different parts of the country.Finally,the results of drought calculation using GIS and office software environments were shown as maps,graphs and tables.

Based on this, the whole country was divided into 7 clusters. In order to identify the spatial distribution of different drought classes in the country,the variables of each cluster were zoned in GIS software.For monthly drought assessment,the selected drought index is fitted to 50-year rainfall cultivars of 621 points of the CRU database nationwide,and considering the value (-0.5 and + 0.5) as the normal situation,the monthly conditions are checked from January to March.The drought situation of each of the cold months of the year is described below.

Drought is one of the natural disasters that compared to other natural disasters in terms of magnitude, severity, duration of the event, regional expansion, casualties,economic losses and long-term effects.It is one of the most important climatic phenomena that strongly affects all aspects of human activities.Studying the characteristics of drought and predicting it can be effective in reducing the damage caused by it.But as we know,one of the most important phenomena of climate and climatology is drought,which causes their intensity, continuity and expansion on human activities, transportation, energy, environmental issues and the activities of living things.Considering that the main source of fresh water supply for agriculture is domestic and industrial consumption and can lead from mild effects of personal life to major disasters at the national level.The general trend of rainfall in winter is decreasing.As in the 90s, most of the rainfall anomalies of this season in the country are positive; However,with the onset of the 2000s,the incidence of dry periods has increased, and this situation has continued almost to the end of the period under study.

On a monthly scale,the most stable rainfall regions of the country are the first (northwest) and third (north and northeast) clusters; Because these clusters have the highest frequency of normal periods in most months. Instead,the fifth (south) and seventh (southeast) clusters have the highest fluctuations and the lowest frequency of the normal period. For most months of the year,the frequency of dry periods is higher than wet periods, and it is only in December that in four clusters, the frequency of wet periods is higher than dry periods. In November, in three clusters (second, third and sixth), the frequency of wetlands is higher. The fifth and seventh clusters have the highest frequency of monthly droughts and the second and sixth clusters have the highest frequency of monthly wetlands. The duration of dry periods is more in most months of the year than wet periods. The most severe duration of the drought occurred in April and May, in the seventh and fifth clusters, respectively. In these two months, the continuation of drought in the two mentioned clusters has lasted more than 10 years, while the continuation of wet periods in most years and clusters of the country is 2 periods and the maximum duration of wet period in most months of the year is 4 periods. In the central regions (fourth cluster) and western (second cluster) the most continuous wet periods are observed. However, sometimes in the fifth dry cluster we see wet periods of 4 years. In terms of severity, a significant percentage of droughts and wetlands in the country in all clusters are mild and moderate, and severe events of low frequency and very severe events are usually accidental. In general, it can be said that the intensity of drought in the country has been more than wet season, because most wet season are mild, but in some droughts, especially in the fifth to seventh clusters, the frequency of the middle class is noticeable and even in some months is higher than mild droughts. In addition, intensity of droughts is more common than intensity of wet periods. The frequency of intensity of droughts in January, February, April and especially in December is much higher than intensity of wet periods. Spatially, intensity events of drought and wet season mainly belong to the arid regions of the country, especially the two clusters 5 and 7. In terms of time trend, the rainfall is decreasing in most months of the year and the frequency of droughts in recent years is more than wetlands. In October and November, of course, the precipitation trend has a slight upward slope and wet periods have been observed more in recent years. Therefore,the occurrence of drought has significant effects on economic,social and agricultural issues.And this requires studies to be done in this area and with proper management and careful planning to avoid potential risks and losses.

کلیدواژه‌ها [English]

 • : Drought
 • Network data
 • CRU
 • Cold Period
 1. منابع

  1. Alijani, Behlool.(2010). Weather in Iran, Tehran: Payame Noor Publications.

  2-    Alijani, Bohlol, Baegideh, Mohammad, (2011), Investigation of the possibility of using NDVI vegetation

  3-    Ahmed, K, Shahid,SH, Nawaz, N. (2018) Impacts of climate variability and change on seasonal drought characteristics of Pakistan, Atmospheric Research, 214: 364-374.

  4-    Alama,N.M,Sharma, G.C, Moreirab, E, Sharmaa, N.K, Mandal, D. (2017)Evaluation of drought using SPEI drought class transitions and log-linear models for different agro-ecological regions of India,Physics and Chemistry of the Earth, 100: 31-43.

  1. Borna, Reza, Farideh Azimi and Nahid Saeedi Dehki. Comparison of SIAP, PN and RIA indices in the study of droughts in Khuzestan province with emphasis on Abadan and Dezful stations, Quarterly Journal of Natural Geography, Third Year, No. 9, pp. 77-78

  6-    Baren, M. A.(1985),Hydrological aspects of droughts. UNESCO/WMO, London, (1982).

  7-    Byakatonda, J, Parida, B.P, Moalafhi, D.B, Kenabatho, P.K. (2018) Analysis of long term drought severity characteristics and trends across semiarid Botswana using two drought indices, Atmospheric Research, 213: 492–508.

  8-    Beran.M and J. A.Rodier (1985). Hydrological Aspects of Drought, Studies and Reports in Hydrology 39, Unesco-WMO, Paris.

  9-    Correia.F.N, M.A.Santos and R.R.Rodrigues (1991). Reliability in Regional Drought Studies, in Jacques Ganoulis (ed.), Water Resources Engineering Risk Assessment, NATO ASI Series, Vol. G29, Berlin, 43–62.

  10-  Farajzadeh, Manouchehr 2005. Drought from concept to solutions, Geographical Organization of the Armed Forces Publications.

  11-  Hatefi, Adeleh, Masaedi, Abolfazl, Noghabi, Mehdi.  The role of evapotranspiration in monitoring meteorological drought in several climatic regions of the country, Soil Conservation Research, No. 22, pp. 1-21.

  12-  Khosh Akhlagh, Faramarz .1998. The study of the comprehensive droughts of Iran using the synoptic analysis, the Ethological Department of the Economic Sciences, the Faculty of Humanities, Tabriz University, Iran.

  13-  Kogan,F.N(1997). Global Drought Watch from Space. Bulletin of the American Meteorological Society. 4 : 621-636.

  14-Li. J, R. Cook, F. Chen, X. Gou, R. Darrigo, Y. Yung(2010). An Extreme Drought Event in the Central Tien Shan Area in the year 1945.  Journal of Arid Environments. 74: 1225-1231.      

  15-  Liu, X., Pan, Y., Zhu, X, Sun, ZH. (2018) Drought evolution and its impact on the crop yield in the North China Plain, Journal of Hydrology, 564: 984-99

  16-  Mohammadi, Hussein.  2008. Atmospheric Hazards, First Edition, University of Tehran Press

  17-  Miri, Morteza, (2016), Analysis of the Relationship between Climate Change and Zagros Forests Case Study: Ilam Region, PhD Thesis, Faculty of Geography, University of Tehran. 

  18-  Miri, Morteza, Rezini, Tayeb, Rahimi, Mojtaba, (2016), Statistical evaluation and comparison of TRMM and GPCC precipitation data with observational data in Iran, Journal of Earth and Space Physics, 42 (3), pp. 672-657. 

  19-  Miri, Morteza, Azizi, Qasim.  , Khosh Akhlagh, Faramarz.  , Rahimi, Mojtaba.  , (2016), Statistical evaluation of precipitation and temperature network data with observational data in Iran, Iranian Journal of Watershed Management Engineering, 10 (35), pp. 50-39.

  20-  Mostafazadeh, Raouf.  Zabihi, Mohsen.  2016. Analysis and comparison of SPI and SPEL indices in the assessment of meteorological drought using R software (Case study: Kurdistan province).  Earth and Space Physics, 42 (3), 633-643. 

  21-  Qavidel Rahimi, Yousef. 2005.  Testing drought and wetland assessment models for stations in East Azerbaijan province.  Iranian Journal of Natural Resources, Volume 58, Number 3, 517-530.

  22-  Rahimi, Mojtaba. 2011. The statistical analysis of the southwest droughts of the United States, the Masters of the Master of the University, Tehran University, Geography.

  23-  Rostami, Mahnaz Pahlavan Roy, Ahmad.  Moghaddam Nia, Ahmad, 2015,  Drought Prediction Using Artificial Neural Network Models and Adaptive Neuro-Fuzzy Inference System in Fars Province Basin, Natural Environment Hazards, Volume 4, Number 6, Page 32. 

  24-  . Sobhani, Behrooz.  Gol Doost, Akbar, 2015.  Drought monitoring and evaluation of its predictability in Ardabil province with SPI index and ANFIS model, Geographical Research Quarterly, No. 1, p.15. 

  25-  Subash.N, H. Ram Mohan, K. Banukumar (2011). Comparing Water-Vegetative Indices for Rice (Oryza sativa L.)–Wheat (Triticum aestivum L.) Drought Assessment, Computers and Electronics in Agriculture Tatli. H and M. Türkes (2011). Empirical Orthogonal Function Analysis of the Palmer Drought Indices, Agricultural and Forest Meteorology, 151: 981–991.

  26-  Vicente-Serrano, S. M, Begueria, S., Lopez-Moreno, J. I,. Angulo, M., El Kenawy, A. (2010) Comparison with Current Drought Index Datasets Based on the Palmer Drought Severity Index, J. Hydrometeorology, 11: 1033-1043.

  27-  Vicente-Serrano, S. M, .Begueria, S., Lopez-Moreno, J. I. (2010a) A Multiscalar Drought Index Sensitive to Global Warming: The Standardized Precipitation Evapotranspiration Index, Journal of Climate, 23: 1696-1718.

  28-  Vicente-Serrano, S. M,. Begueria, S., Lorenzo-Lacruz, J., Camarero, J. J., Lopez-Moreno, J. I., Azorin-Molina, C., Revuelto, J., Moran-Tejeda, E., Sanchez-Lorenzo, A. (2012) Performance of Drought Indices for Ecological, Agricultural,and Hydrological Applications, Earth Interactions, 16: 1-27.

  29-  Willmott, C. J., (1984), on the evaluation of model performance in physical geography. In Spatial Statistics and Models, 443-460

  30-  Yousefi, Massoud Ansari, Hussein, Masaedi, Abolfazl, Samadi, Zahra.  Investigating the correlation between three drought indices and a number of climatic parameters in several climatic samples of Iran, Iranian Water Resources Research, No. 3, pp. 194-197

  31-  Zambreski, T.Z., Lin, X., Kluitenberg,J.G., Pielke Sr, A.R. (2018) Identification of hydroclimate subregions for seasonal drought monitoring in the U.S. Great Plains, Journal of Hydrology, 567: 370.