گسیل و انتقال ذرات گردوغبار در منطقه جازموریان( مطالعه موردی: طوفان گرد و غبار 24 الی 26 نوامبر 2016)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، دانشگاه جیرفت

2 دانش آموخته، دانشگاه فردوسی مشهد

3 استادیار، پژوهشکده هواشناسی و علوم جو، تهران

4 استادیار، موسسه تحقیقات جنگل و مراتع کشور، تهران

چکیده

طوفانهای گرد و خاک ناشی از منابع فرسایش‌پذیر سطحی مانند بیابانها در سالهای اخیر از اصلی‌ترین بلایای طبیعی هستند که کشورهای منطقه خاورمیانه از جمله ایران با آن درگیر می‌باشند. بررسی و شناسایی الگوهای جوی موثر بر مناطق خشک و کویری می‌تواند در پیش‌بینی این طوفانها موثر باشد. یکی از روش‌های بررسی طوفانهای گرد و غبار استفاده از مدل‌های عددی است. هدف این تحقیق کاربرد مدل جفت شده پیش‌بینی عددی وضع هوا WRF/Chem و مدل HYSPLIT برای شبیه‌سازی رخداد طوفان گرد و غبار و دستیابی به روشی جهت پایش، پیش‌بینی و هشدار وضعیت رخداد طوفان است. در این تحقیق از طوفان 24 الی 26 نوامبر 2016 استفاده گردید نتایج نشان داد که گسیل گرد و غبار حوزه جازموریان تحت تاثیر جریانات غربی به سمت مرز پاکستان و استان های سیستان و بلوچستان حرکت می کند و تالاب جازموریان به عنوان مهمترین کانون گرد و غبار در حوزه مورد مطالعه شناسایی شد و میزان غلظت گرد و غبار گسیل شده از این منطقه گاهی به 5000 میکرگرم در متر مکعب می رسد. رعایت حق آبه زیست محیطی این تالاب از سوی وزارت نیرو که با احداث سد صفارود بر روی سرشاخه های هلیل رود زمینه وقوع طوفان های گرد و غبار را شدت بخشیده است مهمترین راهکار پیشنهادی این تحقیق می باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Emission and transport of dust particles in Jazmourian basin (Case study: Dust storm 24 to 26 November 2016)

نویسندگان [English]

 • Farshad Soleimani Sardoo 1
 • Nasim Hosein Hamzeh 2
 • Sara Karami 3
 • Saeedeh Nateghi 4
 • Mohamad Hashemi nezhad 1
1 Assistant Professor, Department of Nature Sciences, Faculty of Natural Resources, University of Jiroft, Kerman, Iran
2 Ph.D. of Atmospheric Science and Meteorological Research Center (ASMERC), Tehran, Iran
3 Assistant Professor,. ASMERC
4 Assistant Professor, Rangeland Research Division, Research Institute of Forests and Rangelands, Agricultural Research Education and Extension Organization (AREEO), Tehran, Iran
چکیده [English]

Expanded abstract:

Introduction: Dust storms caused by erodible surface sources, such as deserts, have been one of the major natural disasters in recent years, affecting countries in the Middle East, including Iran. One of the major factors to formation the dust storms is the strong wind flow that can be created in the presence of low pressure systems in the potential. Therefore, the study and identification the atmospheric patterns can be effective in predicting these storms. One way to study dust storms is to use numerical models that can be used even for times when appropriate data is not available and also to predict these types of storms.

Material and Method:

After statistical study of the phenomenon of "dust" and the factors affecting it in the Jazmourian basin, a severe and widespread event of "dust" in the Jazmourian basin is investigated. Then, to investigate the prevailing atmospheric currents in the region, the HYSPLIT model is implemented as a matrix and in a leading way. In the implementation of HYSPLIT model, GDAS meteorological data with horizontal separation of 0.5 degrees have been used. Using the output of this model, it is possible to study how dust particles are transferred from this area. Finally, each of the studied dust phenomena is simulated using the WRF-Chem model to determine how the dust is emitted and transmitted in the region.

Result:

Leading HYSPLIT model output for November 28, 2016 UTC12 clock which was executed as a matrix with GDAS data with 0.5 degree horizontal separation for 36 hours at a height of 100 meters. The results showed that the particles from this region were affected by northwestern currents and were transferred to Sistan-Baluchestan province and the border between Iran and Pakistan. Aerosols optical depth of the output particles of the WRF-Chem model at UTC12 on November 24, 2016. Values higher than 0.5 indicate a high amount of suspended particles in the atmosphere in the study area. At this time, the highest light depth of particles is in the Strait of Hormuz and Qeshm Island, but the concentration of particles in a large part of Jazmourian region is between 0.4 to 0.6, which can indicate the presence of dust particles in the atmosphere. The results also show that the concentration of "dust" on the Oman Sea and the Persian Gulf is higher than 5000 micrograms per cubic meter. Also, the concentration of "dust" in Jazmorian region is high and is higher than 1500 micrograms per cubic meter. Also in some areas, the concentration of "dust" is more than 5000 micrograms per cubic meter.

Discussion and conclusion:

In the present study, using the outputs of the WRF_Chem model, the dust phenomenon and its characteristics in the southeastern region of Iran have been identified. According to the results, the WRF_Chem model provides a reasonable estimate of the weather in the study area in terms of scale and time changes. By producing dust particle concentration distribution maps, areas of the simulation basin that have the maximum particle concentration were identified as the main sources of particle emission. In general, the performance of the WRF / Chem numerical model in this study confirms the applicability of this model in modeling and forecasting air quality, especially for air vents produced from natural emission sources such as erodible areas of deserts. The results showed that the studied dust phenomenon (November 24-27, 2016) dust particles from Jazmourian basin, were affected by northwestern currents and were transferred to Sistan and Baluchestan province and the border between Iran and Pakistan.

Keywords: simulation, Dust storm, WRF/Chem model, MODIS

Discussion and conclusion:

In the present study, using the outputs of the WRF_Chem model, the dust phenomenon and its characteristics in the southeastern region of Iran have been identified. According to the results, the WRF_Chem model provides a reasonable estimate of the weather in the study area in terms of scale and time changes. By producing dust particle concentration distribution maps, areas of the simulation basin that have the maximum particle concentration were identified as the main sources of particle emission. In general, the performance of the WRF / Chem numerical model in this study confirms the applicability of this model in modeling and forecasting air quality, especially for air vents produced from natural emission sources such as erodible areas of deserts. The results showed that the studied dust phenomenon (November 24-27, 2016) dust particles from Jazmourian basin, were affected by northwestern currents and were transferred to Sistan and Baluchestan province and the border between Iran and Pakistan.

Keywords: simulation, Dust storm, WRF/Chem model, MODIS

Discussion and conclusion:

In the present study, using the outputs of the WRF_Chem model, the dust phenomenon and its characteristics in the southeastern region of Iran have been identified. According to the results, the WRF_Chem model provides a reasonable estimate of the weather in the study area in terms of scale and time changes. By producing dust particle concentration distribution maps, areas of the simulation basin that have the maximum particle concentration were identified as the main sources of particle emission. In general, the performance of the WRF / Chem numerical model in this study confirms the applicability of this model in modeling and forecasting air quality, especially for air vents produced from natural emission sources such as erodible areas of deserts. The results showed that the studied dust phenomenon (November 24-27, 2016) dust particles from Jazmourian basin, were affected by northwestern currents and were transferred to Sistan and Baluchestan province and the border between Iran and Pakistan.

Keywords: simulation, Dust storm, WRF/Chem model, MODIS

کلیدواژه‌ها [English]

 • : simulation
 • Dust storm
 • WRF/Chem model
 • MODIS
 1. منابع

  1. Ahmadi, H., Esmaeilpour, Y., Moradi, A. and Gholami, H., 2019. Assessment of land Sensitivity to Desertification Hazard Using System Dynamics Approach in the Jazmourian basin. Journal of Water and Soil Conservation, 26(2): 211-224.
  2. Alizadeh Choobari, O., Zawar-Reza, P. and Sturman, A. 1122. The wind of 211 days and dust storm activity over the Sistan Basin. Journal of Atmospheric Research, 513: 913-922.
  3. Alizadeh Choobari, O., Zawar-Reza, P. and Sturman, A., 2014. The wind of 120 days and dust storm activity over the Sistan Basin. Journal of Atmospheric Research, 513: 913-922.
  4. Ashrafi, K., Shafiepour-Motlagh, M., Aslemand, A. and Ghader, S., 2014. “Dust storm simulation over Iran using HYSPLIT”. Journal of Environmental Health Science and Engineering.
  5. Azizi, G., Shamsipour, A., Miri, M. and Safarrad, T., 2012. Synoptic and remote sensing analysis of dust events in southwestern Iran. Natural Hazards, 61: 2214-2293.
  6. Chen, Y. S., Sheen, P. C., Chen, E. R., Liu, Y. K., Wu, T. N., and Yang, C. Y., 2004, Effects of Asian dust storm events on daily mortality in Taipei, Taiwan, Environ. Res., 95, 151-155.
  7. Hossein Hamzeh. N., Fattahi, A., Zoljavadi, M., Ghaffarian, P., Ranjbar, A. 2016. Synoptic and dynamic analysis of dust phenomenon and its simulation in southwestern Iran in summer 2005. Journal of Spatial Analysis of Environmental Hazards. Third Year, 1: 102-91.
  8. Iraji,, Memarian,, M.H., Joghataei,, M. and Ghafarian Malamiri, H.R., 2021. Determining the source of dust storms with use of coupling WRF and HYSPLIT models: A case study of Yazd province in central desert of Iran. Journal of Dynamics of Atmospheres and Oceans, 93: 101197. https://doi.org/10.1016/j.dynatmoce.2020.101197.
  9. Karegar, M E.,, Bodagh Jamali, J., Ranjbar Saadat Abad,i A., Moeenoddini, M., Goshtasb H. 2017. Simulation and Numerical Analysis of severe dust storms Iran East . Journal of Spatial Analysis Envoronmental Hazards, 3 (4):101-119.
  10. Kargar, A., Badaq Jamali, J., Ranjbar, A., Moinaldini M. 2015. Numerical simulation of sandstorm and severe dust in eastern Iran using WRF-Chem model (Case study: 14 and 15 June 2012). Journal of Environmental Science and Engineering, Second Year, 3: 44-35
  11. Lau, K. M., Kim, M. K., Sud, Y. C. and Walker, G. K. 2009. A GCM study of the response of the atmospheric water cycle of West Africa and the Atlantic to Saharan dust radiative forcing. Annals of Geophysics, 27:4023−4037.
  12. Malakooti, H., Babahosseini, S , Nohegar, A., Azadi, M. and Mohammadpour, M.R., Numerical and Synoptical Study of Emission, Transport and Identify Potential Sources of a Severe Dust Storm Over Middle East. Quarterly Journal of Environmental Erosion Researches, 12:69-80.
  13. Mesbahzadeh, T., Salajeghe, A., Soleimani Sardoo, F., Zehtabian, G.H. and Ranjbar, A., Simulation and numerical analysis of dust emission flux using WRF-Chem model and GOCART wind erosion schema (dust storm: 20 to 22 July 2015). Journal of Range and Wateshed Management, 73(4): 876-882.
  14. Mesbahzadeh, T., Salajeghe, A., Soleimani Sardoo, F., Zehtabian, G.H., Ranjbar,A., Krakauer, N.Y., Miglietta, M.M., and Mirakbari, M., 2020. Climatology of dust days in the Central Plateau of Iran. Journal of Natural Hazards, 104:1801–1817. DOI 10.1007/s11069-020-04248-6.
  15. Mohammad asgari, H., khalighi sigarodi, S.H., Irannejad, P., Ahmadi, H. and Malekian, A., 2016.  Evaluation of GOCART Scheme for Simulating PM10. Journal of Range and Watershed Management, 69(2): 261-528.
  16. Nikfal, A., Karami, S., Ranjbar Saadatabadi, A.and Sehatkashani, S., 2017. Capabilities of the WRF-Chem model in estimating the concentration of dust – A case study of a dust storm in Tehran.Journal of Environmental Sciences, 15(1): 115-126.
  17. Novlan, D. J., Hardiman, M. and Gill, T. E., 2007. A synoptic climatology of blowing dust events in El Paso, Texas from 1932–2005. Preprints of the 16th Conference on Applied Climatology, American Meteorological Society, January 2007, San Antonio, TX, 13 pp.
  18. O’Hara, S. L., Clarke, M. L. and Elatrash, M. S., 2009. Field measurements of desert dust deposition in Libya. Atmospheric Environment, 40(21):3881–3897.
  19. Rashki, A., Kaskaoutis, D., Rautenbach, C.J.D., Eriksson, P., 2012. Changes of Permanent Lake Surface, and Their Consequences for Dust Aerosol and Air Quality: The Hamoun Lakes of the Sistan Area, Iran. Journal of Atmospheric Aerosol-Regional Characteristics-Chemistry and Physics, 6, 229-111.
  20. Rezazadeh, M., Irannejad, P., Shao, Y. 2016. Performance of wind erosion models in Middle East dust simulations. Environmental Erosion Research, 3 (23): 32-14.
  21. Rostami, D. and Hosseini, S.A., 2018. Analysis and Tracking Dust Phenomenon in South and Southeast of Iran by using HYSPLIT Model and the Principles of Remote Sensing. Journal of Spatial Analysis Environmental Hazards, 5(3): 103-119.
  22. Shao, Y., Wyrwoll, K.H., Chappell, A., Huang, J., Lin, Z., McTAAInsh, G.H. and Yoon, S., 2011. An emerging core theme in Earth system science. Aeolian Research, 2(4):181-204.
  23. Shaw, P. 2008. Aplication of aerosol speciation data as an insitu dust proxy for validation of the Dust Regional Atmospheric Model (DREAM). Journal of Atmospheric Environment, 12: 7912-7913.
  24. Soleimani Sardoo, F., Mesbahzadeh, T. and Nateghi, S., 2020. Frequency analysis of spatial variations of dust storms in the central plateau of Iran. Quarterly journal of Environmental Erosion Research, 10:3(39): 56-73.
  25. Song, Z., Wang, J. and Wang, S. 2007. Quantitative classification of northeast Asian dust events. Journal of Geophysical Research, 112(4): DOI: 10.1029/2006JD007048.