ارزیابی روش های برآورد نیاز آبی گیاهان فضای سبز شهری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مهندسی آبیاری و آبادانی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران.

2 کارشناس مطالعات، شرکت مهندسین مشاور آب و انرژی اروند. اهواز. ایران.

3 گروه علوم و مهندسی آبخیز، دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران. کرج. ایران.

چکیده

با رشد جمعیت شهری، به علت افزایش آلودگی هوا و همچنین رسیدن به سرانه مطلوب فضای سبز، لزوم توسعه فضای سبز شهری بیش از گذشته روشن می‌گردد. با این حال کمبود منابع آبی قابل استحصال نگرانی‌ها را در این بخش افزایش می‌دهد. مدیریت مصرف منابع آبی، تنها راه‌کار مناسب و اصولی جهت جبران بخش زیادی از کمبود آب مورد نیاز فضای سبز می‌باشد. محاسبه و برآورد نیاز آبی فضای سبز شهری می‌تواند کمک شایانی به برنامه‌ریزی در جهت مصرف بهینه منابع آبی کند. در این تحقیق تبخیر و تعرق گیاهان فضای سبز شهری محدوده منطقه یک شهرداری تهران به مساحت خالص 4/1535 هکتار با استفاده از سه روش WUCOLS، IPOS و PF برآورد گردید. محدوده مطالعاتی شامل 52 گونه مختلف گیاهی می‌باشد. جهت محاسبه تبخیر و تعرق مرجع و مقدار بارندگی مؤثر، از داده‌های اقلیمی ایستگاه هواشناسی شمال تهران در بازه 30 ساله (1395-1365) استفاده شد. نتایج نشان داد که بیشترین مقدار نیاز آبی محاسبه شده مربوط به روش PF به میزان 72/786 میلیمتر در سال و کمترین آن مربوط یه روش IPOS به میزان 08/378 میلیمتر در سال می‌باشد. همچنین نتایج این پژوهش حاکی از آن است که روش WUCOLS با مجموع مقدار نیاز آبی محاسبه شده 33/771 میلیمتر در سال، به علت داشتن پارامترهای بیشتر و کامل‌تر و ارتباط مناسب‌تر با تمامی اهداف مد نظر در فضای سبز شهری، روشی مناسب‌تر برای برآورد نیاز آبی فضای سبز شهری می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of methods for estimating water needs of urban green space plants

نویسندگان [English]

 • Mohammad Ansari Ghojghar 1
 • Ehsan Parsi 2
 • Abdolmajid Liaghat 1
 • Ali Salajeghe 3
1 Department of Irrigation and Reclamation Engineering, College of Agriculture and Natural Resources, University of Tehran, Karaj, Iran.
2 Study Expert, Arvand Water and Energy Consulting Engineers Company, Ahvaz, Iran.
3 Department of Watershed Engineering Faculty of Natural Resources University of Tehran. Karaj. Iran.
چکیده [English]

With the growth of urban population, due to the increase in air pollution and also reaching the desired per capita green space, the need for urban green space development becomes clearer than before. However, the scarcity of extractable water resources raises concerns in this area. Water resources management is the only appropriate and principled solution to compensate for a large part of the water shortage required by green space. Calculating and estimating the water demand of urban green space can be a great help in planning for the optimal use of water resources. In this study, the evapotranspiration of urban green space plants in area one of Tehran Municipality with a net area of ​​1535.4 hectares was estimated using three methods: WUCOLS, IPOS and PF. The study area includes 52 different plant species. To calculate the reference evapotranspiration and the amount of effective rainfall, climatic data of the North Tehran Meteorological Station for a period of 30 years (1365-1396) were used. The results showed that the highest amount of calculated water requirement is related to the PF method at the rate of 786.72 mm per year and the lowest is related to the IPOS method at the rate of 378.08 mm per year. Also, the results of this study indicate that the WUCOLS method with a total amount of calculated water requirement of 771.33 mm per year, due to having more and more complete parameters and more appropriate relationship with all objectives in urban green space, a method It is more suitable for estimating the water demand of urban green space.With the growth of urban population, due to the increase in air pollution and also reaching the desired per capita green space, the need for urban green space development becomes clearer than before. However, the scarcity of extractable water resources raises concerns in this area. Water resources management is the only appropriate and principled solution to compensate for a large part of the water shortage required by green space. Calculating and estimating the water demand of urban green space can be a great help in planning for the optimal use of water resources. In this study, the evapotranspiration of urban green space plants in area one of Tehran Municipality with a net area of ​​1535.4 hectares was estimated using three methods: WUCOLS, IPOS and PF. The study area includes 52 different plant species. To calculate the reference evapotranspiration and the amount of effective rainfall, climatic data of the North Tehran Meteorological Station for a period of 30 years (1365-1396) were used. The results showed that the highest amount of calculated water requirement is related to the PF method at the rate of 786.72 mm per year and the lowest is related to the IPOS method at the rate of 378.08 mm per year. Also, the results of this study indicate that the WUCOLS method with a total amount of calculated water requirement of 771.33 mm per year, due to having more and more complete parameters and more appropriate relationship with all objectives in urban green space, a method It is more suitable for estimating the water demand of urban green space.With the growth of urban population, due to the increase in air pollution and also reaching the desired per capita green space, the need for urban green space development becomes clearer than before. However, the scarcity of extractable water resources raises concerns in this area. Water resources management is the only appropriate and principled solution to compensate for a large part of the water shortage required by green space. Calculating and estimating the water demand of urban green space can be a great help in planning for the optimal use of water resources. In this study, the evapotranspiration of urban green space plants in area one of Tehran Municipality with a net area of ​​1535.4 hectares was estimated using three methods: WUCOLS, IPOS and PF. The study area includes 52 different plant species. To calculate the reference evapotranspiration and the amount of effective rainfall, climatic data of the North Tehran Meteorological Station for a period of 30 years (1365-1396) were used. The results showed that the highest amount of calculated water requirement is related to the PF method at the rate of 786.72 mm per year and the lowest is related to the IPOS method at the rate of 378.08 mm per year. Also, the results of this study indicate that the WUCOLS method with a total amount of calculated water requirement of 771.33 mm per year, due to having more and more complete parameters and more appropriate relationship with all objectives in urban green space, a method It is more suitable for estimating the water demand of urban green space.

کلیدواژه‌ها [English]

 • WUCOLS
 • IPOS
 • PF
 • evapotranspiration
 • green space
 1.  

  1. Alaei, J. Kouchakzadeh, M. Sharifi, F. (2020). Estimation water requirement and irrigation scheduling of the Tree Elaeagnus Angustifolia L. as Urban Green Space. Volume 13, Issue 6.
  2. Araya, A., Stroosnijder, L., Girmay, G., & Keesstra, S. D. 2011. Crop coefficient, yield response to water stress and water productivity of teff (Eragrostis tef (Zucc.). Agricultural water management, 98(5), 775-783
  3. Ansari Ghojghar, M. Babaeian, I. Pourgholam-Amiji, M. Parsi, E. (2020). Calculate the Water Need of Urban Green Space Using the California Method (Case Study: Region 4 of Tehran Municipality). Journal of Meteorological Organization (NIVAR). Volume 44, Issue 110.
  4. Cosgrove, W. J. and Rijsberman, F. R. 2014. World water vision: making water everybody's business. Earthscan Publications Ltd, London. 142 pp.
  5. Costello, L. R., Matheny, N. P., Clark, J. R., & Jones, K. S. 2000. A Guide to Estimating Irrigation Water Needs of Landscape Plantings in California, the Landscape Coefficient Method and Wucols III. University of California Cooperative Extension, California Department of Water Resources: Berkeley, CA, USA.
  6. Doorenbos, J. 1977. Guidelines for predicting crop water requirements. FAO irrigation and drainage paper, 24, 1-179.
  7. Executive Technical System Office, Deputy of Strategic Supervision. (1389). Urban Green Space Design Criteria, Journal No. 203 (First revision).
  8. Hamdi-Ahmadabad, Y. Liaghat, A. Rasoulzadeh, A. Ghaderpour, R. (2019). Investigation of in the Capita Water Consumption Variation in Iran Based on the Past Two-Deca Diet. Iranian Journal of Soil and Water Research. Volume 50, Issue 1.
  9. Grattan, S., Bowers, W., Dong, A., Snyder, R., Carroll, J., & George, W. 1998. New crop coefficients estimate water use of vegetables, row crops. California agriculture, 52(1), 16-21.
  10. Hansmann, R., Hug, S. M., and Seeland, k. (2007). Restoration and stress relief through physical activities in forests and parks. Urban Forestry and Urban Greening, 6(4), 213– 225.
  11. Hassanli, A. M., Ahmadirad, S., & Beecham, S. 2010. Evaluation of the influence of irrigation methods and water quality on sugar beet yield and water use efficiency. Agricultural Water Management, 97(2), 357-362.
  12. Kirnak, H., Tas, I., Kaya, C. & Higgs, D. 2002. Effects of deficit irrigation on growth, yield, and fruit quality of eggplant under semi-arid conditions. Australian Journal of Agricaltural Research, 53, 1367–1373.
  13. Moore, K., 2012. Urban irrigation challenges and conservation. In Lee, T.S. ed. Irrigation systems and practices in challenging environments. InTech, 370 pp.
  14. Nouri, H., Beecham, S., Kazemi, F., & Hassanli, A. M. (2012). A review of ET measurement techniques for estimating the water requirements of urban landscape vegetation. Urban Water Journal, 10(4), 247-259.
  15. Nouri, H., Beecham, S., Kazemi, F. and Hassanli, A. M., (2013):"Water Requirement of Urban Landscape Plants: A Comparison of Three Factor-based Approaches": Ecol. Eng.57: 276–284.
  16. Nouri, H., Glenn, E. P., Beecham, S., Chavoshi Boroujeni, S., Sutton, P., Alaghmand, S. ... & Nagler, P. (2016). Comparing three approaches of evapotranspiration estimation in mixed urban vegetation: Field-based, remote sensing-based and observational-based methods. Remote Sensing, 8(6), 492.
  17. Parhami-Poya, F. Hasanli, A.M. (2015). Estimation of water requirement of green space plants in parks using modern methodsTowards sustainable development. International conference on sustainable d evelopment, strategies and challengesWith a focus on Agriculture, Natural Resources, Environment and Tourism, Tabriz , Iran.
  18. Pittenger, D., Henry, M. & Shaw, D. (2008). Water Needs of Landscape Plants. UCRTurfgrass and Landscape Research Field Day, University of California, Riverside.
  19. Poudyal, N. C., Hodges, D. G., and v, C. D. (2009). A hedonic analysis of the demand for and benefits of urban recreation parks. Land Use policy, 26 (4): 975-983.
  20. Pourgholam-Amiji, M. Hooshmand, M. Raja, O. Liaghat, A. (2019). Effective Rain Zoning In Khuzestan Province under Autumn Rainfed Wheat Cultivation. Journal of Water and Irrigation Management. Volume 9, Issue 2.
  21. Pourgholam-Amiji, M. Liaghat, A. Khoshravesh, M. (2020). Evaluation of AquaCrop Model for Estimating Rice Yield under Alternative Irrigation. Journal of Irrigation and Water Engineering. Volume 11, Issue 1 - Serial Number 41.
  22. Rahimi, J. Bazrafshan, J. Rahimi, A. (2020). Study of the Variations of Precipitation’s Days under Urban Microclimate in City of Tehran. Volume 43, Issue 77 - Serial Number 675337.
  23. Saeedinia, M. Tarnian, F. Hosseinian, H. Nasrollahi, H.A. (2018). Estimation of the evapotranspiration and crop coefficient of Chamomile (Matricaria chamomilla L.) and Cumin (Cuminum cyminum L.) in Khorram Abad region. Volume 8, Issue 1.
  24. Shojaei, P., Gheysari, M., Nouri, H., Myers, B., & Esmaeili, H. )2018(. Water requirements of urban landscape plants in an arid environment: The example of a botanic garden and a forest park. Ecological engineering, 123, 43-53.
  25. South Australian Water Corporation- Ipos Consulting, )2008(. Irrigated public open space: Code of practice. In Water, S. ed. South Australia: IPOS Consulting, 46 pp.
  26. Symes, P., Connellan, G., Buss, P., & Dalton, M. )2008(. Developing Water Management Strategy for Complex In Irrigation Australia 2008 Conference, Best Practice Open Space Irrigation Workshop. Melbourne Exhibition Centre, May (pp. 20-22).

   

  1. Tyagi, N. K., Sharma, D. K., & Luthra, S. K. )2000(. Determination of evapotranspiration and crop coefficients of rice and sunflower with lysimeter. Agricultural water management, 45(1), 41-54.
  2. Vaghefi, S. A., Keykhai, M., Jahanbakhshi, F., Sheikholeslami, J., Ahmadi, A., Yang, H., & Abbaspour, K. C. )2019(. The future of extreme climate in Iran. Scientific reports, 9(1), 1-11.
  3. Wolf, D., & Lundholm, J. T. (2008). Water uptake in green roof microcosms: effects of plant species and water availability. Ecological Engineering, 33(2), 179-186.