تحلیل مخاطرات بارش های سنگین استان کرمانشاه به روش من کندال (مطالعه موردی: استان کرمانشاه طی دوره 1970 تا 2017)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری آب و هواشناسی، گروه جغرافیا، واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 دانشیار، گروه جغرافیا، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران

3 استادیار، گروه جغرافیا، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

هدف از این مطالعه بررسی و تحلیل اقلیم شناسی بارش های سنگین کرمانشاه  می باشد. برای این منظور داده های سینوپتیک و ابسنجی 92 ایستگاه در سطح استان از پایگاه داده ای اسفزاری استخراج شده است. بعد از تشکیل پایگاه داده ای به منظور تعین آستانه بارش سنگین در هر نقطه از صدک 90 استفاده شده است. به منظور تحلیل دقیقتر بارش های سنگین استان، تداوم بارش های سنگین برای تداوم دو تا پنج روزه استخراج و مورد بررسی و تجزیه تحلیل قرار گرفت. همچنین به منظوربررسی و تحلیل روند بارش های سنگین از آزمون من کندال بهره گرفته شده است. نتایج نشان داد که بارش های سنگین در استان کرمانشان بخش عظیمی از میانگین بارش سالانه استان را تشکیل می دهد. آستانه های بارش سنگین در سطح استان متفاوت بوده است بیشترین استانه رخداد بارش های سنگین در بخش های از شمال غرب استان و کمترین آن در نیمه شرقی استان مشاهده شده است. روند بارش های سنگین در تداوم های دو تا پنج روزه در اکثر پهنه استان به ویژه کرمانشاه از روند کاهشی برخوردار بوده است. همچنین شیب روند کاهشی برای بارش های سنگین با تداوم دو روزه بوده است. همچنین نتایج حاصل از آزمون گرافیکی من کندال بیانگر این است که بارش های با تداوم دو و سه به سمت سالهای اخیر از جهش معنی داری برخوردار بوده است و برای تداوم چهار و پنج روزه در سالهای ابتدای دوره مورد مطالعه جهش را تجربه کرده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis of heavy precipitation in Kermanshah province by my Kendall method (Case study: Kermanshah Province during 1970-2017)

نویسندگان [English]

 • jamal parviz 1
 • Reza Borna 2
 • Farideh Asadian 3
1 PhD. in Climatology, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
2 Department of Geography, Ahvaz Branch, Islamic Azad University, Ahvaz, Iran
3 Assistant Prof,, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Introduction:
Changing climate is one of the most important issues in the present age. Heavy rainfall is the prominent clue of it that sometimes is destructive and harmful and has some awkward effects on human being’s environment. It does not seem to be from the same source and each part of Iran has its special sources (Ghaur and coligues 27-11 1391). Iran is one of those regions which has experienced irregular and climatic abnormalities (Mohamadi and Masodian 70-47 1389). for having Topographic has the heavy and sever rainfall which is in one of the climates raucousness which faces the global with different crises such as severe floods, damage in agricultural sectors, transportations and human death .because of this, recognizing the methods and studding of these occurrences to exact prognosticate and an alert before the incident has an important role in the management of preventing the events .the place and time of raining changes in the mountainous region of Iran’s North west is a lot.( khorshiddoost and coligues 1395 82- 53) . The Iranian west vast part not only depends on local conditions, but on out regional and itinerant systems in weather circular conditions. These specifics cause our study to be affected by rare annual raining, the shortness of rain period and severity of the raining in the shower forms. (Banfshe and coligues 1394 117-135).
 
     Methodology and data
The severe rainfall in Kermanshah province has been studied in this research and to obtain the aim, Data of 92 synoptics and hydro graphing stations has been gathered during 1970, 2018. The Data produced in two parts, the first part with 1434 stations until 2004 and the second with 1036 stations from 2005 to 2018. After the Data being prepared to determine rainfall limitation, heavy and dangerous ones the most important is to choose the suitable threshold. From the 90 decades most researcher sources have been used for studding the hard raining in fact using decades for heavy rain in each point is on the basis on its raining behavior, thus the 90 decades has been applied in the research. Man, Kendal Analysis method has been used for studding the situation and heavy rain changes.
 
Result
The results show that the severe rainfalls include most of Kermanshah province annual precipitation, the conditions are more observed in the North West parts such as Javanrood and Pave cities and in the South east gets to the least point. Most heavy rain occurrence expansion includes a tow- day continue and the least includes a five- day one. The heavy rain changes coefficient on the other hand had increased terribly as a result of its continuance, so that the situation in the east of province was more prominent. the heavy rain limit over the province was different and the most limitation with heavy one with 20 mm was observed in some parts in west of the province , especially in Gillan e Gharb and the least with 9MM in the east part .But on the contrary the least ones had more continuance with 2 or 5 days of training and has been observed as nuclear in some parts of Kermanshah such a Ravansar and Javanrood .Man Kendal Graphic tests also revealed that the 2 and 3 days raining continuance in after 2000 got a leaping .while  the 4 and 5 days has been observed during the beginning of period of research .
 
Conclusion
The aim is to study the analyzing and studding of Kermanshah heavy rains and for this the data of 92 synoptic and water gauge stations from Esfazari stations were gathered .the term decade is used to determine the limitation of heavy rainfalls in each point and Man Kendall test is used to scrutinize more in the province rainfalls , results revealed that heavy rainfalls in Kermanshah province form the huge parts of the province and the limitations over the province has been different me the most occurred in the Northwest part and the least in the half Eastern part. And the most part of the under study on heavy rainfall limitation was between 11 to 15 MM, the rainfall process over the province expansion in 2 to 5 days of continuance has experienced a decrease one and this also includes for the 2 days rainfall continuance .and also Man Kendall Graphic test reveals a meaningful leap for 2 and 3 days of continuance in the recent years and has experienced a 4 and 5 ones from the beginning of the research.

کلیدواژه‌ها [English]

 • heavy rainfalls
 • trend
 • continuance
 • Kermanshah
 • Kendal
 1.  

  1. امیدوار، کمال؛ محمودآبادی، مهدی؛ صفرپور، فرشاد (1394). بررسی و تحلیل همدیدی بارش‌های سنگین بهمن‌ماه 1389 در مناطق جنوبی و مرکزی ایران (با تأکید بر استان کرمان). نشریه جغرافیا و برنامه ریزی، 19(51), 21-39.
  2. احمدی محمود, جعفری همبری فرزانه(1394) تحلیل سینوپتیک بارش سنگین 12 آوریل 2015 شهرستان قزوین، مجله جغرافیا، شماره 44، صص 221-232
  3. براتی, غلامرضا, بداق جمالی, جواد, ملکی, ناصر. (1391). نقش واچرخندها در رخداد بارش‌های سنگین دهه‎ی اخیر غرب ایران. پژوهشهای جغرافیای طبیعی, 44(2), 85-98.
  4. خورشید دوست، علی محمد؛ مفیدی، عباس؛ رسولی، علی اکبر؛ آزرم، کامل. (1395). تحلیل همدیدی سازوکار وقوع بارش های سنگین بهاره در شمال غرب ایران. مخاطرات محیط طبیعی, 5(8)، 53-82.
  5. داداشی رودباری، عباسعلی، ابراهیمی، رضا، کیخسروی، محمد، 1395، واکاوی زمانی و مکانی بارش­های سالانه ایران طی سال­های 1329 تا 1386، مجله محیط زیست و مهندسی آب ، شماره 2، دوره 2 ، صص121-111.
  6. دارند محمد، دولتیاری زهرا، اصلانی اسلمرز فریبا، عزیزی یسری. بررسی رفتار فرین‌های بارش و دمای کرمانشاه به کمک آزمون‌های آماری. فضای جغرافیایی. ۱۳۹۳; ۱۴ (۴۶ و ۴۶) :۱۹۵-۲۱۵
  7. داریوش، رحیمی؛ جواد، خوشحال؛ تیمور، علیزاده (۱۳۹۰-۰۴-۱۳). تحلیل آماری ـ هم دیدی بارش های سنگین مناطق خشک ایران(مطالعه ی موردی: استان کرمان) جغرافیا و توسعه ناحیه ای، 3(14)، 51-69
  8. رزمی, رباب و سعیده اشرفی، ۱۳۹۲، تحلیل تغییرات بارش های سنگین و فوق سنگین تبریز، دومین کنفرانس بین المللی مخاطرات محیطی، تهران، دانشگاه خوارزمی.
  9. رضایی بنفشه، مجید؛ حسین‌علی‌پور گزی، فرشته؛ جعفری شندی، فاطمه؛ علی محمدی، مجید (1394) تحلیل همدید بارش‎های سنگین پهنه‌ شمال غرب ایران (با تأکید بر الگوهای ضخامت جو). نشریه جغرافیا و برنامه ریزی، 19(53)، 117-135.
  10. رضیئی، طیب، عزیزی، قاسم، 1387، بررسی توزیع مکانی بارندگی فصلی و سالانه در غرب ایران، پژوهش­های جغرافیای طبیعی، شماره 65، صص 108-93.
  11. عزیزی، قاسم؛ نیری، معصومه؛ رستمی جلیلیان، شیوا (1388)،  تحلیل سینوپتیک بارش­های سنگین در غرب کشور (مطالعه موردی: بارش دوره 7 – 14 مارس 2005، 16 تا 24 اسفند 1385)، جغرافیای طبیعی، 1(4) ،1-13.
  12. عساکره, حسین (1391). تحلیل روند بارش های سنگین در شهر زنجان. نشریه جغرافیا و برنامه ریزی، 16(39), 73-88.
  13. غیور, حسنعلی؛ حلبیان، امیر حسین؛ صابری، بیژن؛ حسنعلی پور جزی، فرشته (1391). بررسی رابطه بارش‌های سنگین با الگوهای گردشی جو بالا (مطالعه موردی: استان خراسان جنوبی). مخاطرات محیط طبیعی، 1(2), 11-27.
  14. گندمکار، امیر، 1389، بررسی همدید بارش­های شدید در نواحی جنوبی استان بوشهر، مجله چشم انداز جغرافیایی، دوره 5، شماره 10، صص 157-143.
  15. لشکری، حسن؛ خزایی، مهدی (1393). تحلیل سینوپتیکی بارش های سنگین استان سیستان و بلوچستان. فصلنامه علمی- پژوهشی اطلاعات جغرافیایی سپهر، 23(90-1)، 70-79.
  16. لشگری, حسن, قائمی, هوشنگ, پرک, فاطمه. (1392). تحلیل رژیم بارندگی منطقه جنوب و جنوب غرب کشور. فصلنامه علمی- پژوهشی اطلاعات جغرافیایی «سپهر», 22(85-1), 57-63.
  17. محمدی،  بختیار (1390). تحلیل روند بارش سالانه ایران. جغرافیا و برنامه ریزی محیطی، 22(3)، 95-106.
  18. مسعودیان، ابوالفضل، کارساز، سکینه، 1393، تحلیل همدید الگوهای ضخامت بارش­های سنگین ناحیه زاگرس جنوبی، جغرافیا و توسعه، شماره 37، صص 28- 15.
  19. مسعودیان، سید ابوالفضل، جعفری شندی، فاطمه 1393، بررسی رابطه سامانه­های همدید مؤثر در بارش­های سنگین پهنه کم بارش شمالی ایران، نشریه جغرافیا و برنامه ریزی، سال 18، شماره 50، صص 331-305.
  20. مفیدی، عباس؛ زرین، آذر؛ جانباز قبادی، غلامرضا (1386). تعیین الگوی همدیدی بارش های شدید و حدّی پاییزه در سواحل جنوبی دریای خزر. مجله فیزیک زمین و فضا، 33(3)، 154-131.
  21. میر موسوی، حسین؛ دوستکامیان، مهدی؛ ستوده، فاطمه (1395). بررسی و تحلیل الگوی فضایی تغییرات درون‌دهه‌ای بارش‌های سنگین و فوق‌سنگین ایران. جغرافیا و برنامه ریزی محیطی، 27(3)، 67-86.
   1. Ching-Sen, Ch., Chuan-Yao, L., Yin-Jin, Ch. and His-Chi, Y., ((2002), “A Study of Afternoon Heavy Rainfall in Taiwan during the Mei-yu, Season”, Atmospheric Research, Vol. 65, No. 1-2, PP.129-149.
   2. Darand, M., Dostkamyan, M., & Rehmani, M. I. A. (2017). Spatial autocorrelation analysis of extreme precipitation in Iran. Russian Meteorology and Hydrology, 42(6), 415-424.
   3. Hand, W. H., Fox, N. I., & Collier, C. G. (2004). A study of twentieth-century extreme rainfall events in the United Kingdom with implications for forecasting. Meteorological Applications, 11(1), 15-31.
   4. Lana, A.J. Campins, A. Genov´es, and A. Jans., (2007), “Atmospheric patterns for heavy rain events in the Balearic Islands”, Advances in Geosciences, 12, 27-32
   5. Libman,­­ B., Jones, C. and De Carvalho, L.M.V., (2001), Intreannual Variability of DailyExtreme Precipitation Event in the State of  Sao Paulo, Brazil, American Meteorological Society, 14, 208-218.
   6. Linacre, E., & Geerts, B. (1997). Climates and weather explained: an introduction from a southern perspective. Routledge.
   7. Marinaki, A., Spiliotopoulos, M., & Michalopoulou, H. (2006). Evaluation of atmospheric instability indices in Greece. Advances in Geosciences, 7, 131-135.
   8. Rousta, I., Doostkamian, M., Haghighi, E., Malamiri, H. R. G., & Yarahmadi, P. (2017). Analysis of spatial autocorrelation patterns of heavy and super-heavy rainfall in Iran. Advances in Atmospheric Sciences, 34(9), 1069-1081.
   9. Rousta, I., Nasserzadeh, M. H., Jalali, M., Haghighi, E., Ólafsson, H., Ashrafi, S., ... & Ghasemi, A. (2017). Decadal spatial-temporal variations in the spatial pattern of anomalies of extreme precipitation thresholds (case study: Northwest iran). Atmosphere8(8), 135.
   10. Santos-Munoz, D., Martin, M. L., Luna, M. Y. and Morata, A., (2006), Diagnosis and numerical simulations of a heavy rain event in the Western Mediterranean Basin, , European Geosciences Union, 7, 105-108
   11. Soro. G.E, Noufé.D, Goula Bi. T.A. and Shorohou.B. 2016, Trend Analysis for Extreme Rainfall at Sub-Daily and Daily Timescales in Côte d’Ivoire: climate Vol. 4, No. 3. pp 37-51
   12. Sugahara, S.; Porfírio da Rocha, R.; Silveira, R. 2008, Non-stationary frequency analysis of extreme daily rainfall in Sao Paulo, Brazil: Int. J. Climatol Vol. 29, pp. 1339–1349.
   13. Sun, Li., Shen, B. and Sui, Bo. 2010, A S tudy on Water Vap or Tr an sp ort and Budget of Heav y Rain in Northeast China: Advances ln atmospheric Sciences Vol. 27,  pp.1399–1414.
   14. Teixeira, M.S. and Satyamurty, P. 2007, Dynamical and synoptic characteristics of heavy rainfall episodes in southern Brazil, Monthly Weather Review Vol. 135, No 2, pp.598-617.
   15. Tjernström M, Shupe MD, Brooks IM, Persson PO, Prytherch J, Salisbury DJ, Sedlar J, Achtert P, Brooks BJ, Johnston PE, Sotiropoulou G. 2015, Warm‐air advection, air mass transformation and fog causes rapid ice melt, Geophysical Research Letters Vol. 42, No 13, pp. 5594-5602.
   16. Vivekanandan, N. (2007). Analysis of Trend in Rainfall Using Non-Parametric Statistical Methods. In AIP Conference Proceedings ,923(1), 101-113
   17. Westra, S., J. P. Evans, R. Mehrotra, and A. Sharma .2013, A conditional disaggregation algorithm for generating fine time-scale rainfall data in a warmer climate: J. Hydrol Vol. 479, pp. 86-99.