نتایج درستی سنجی اجرای مدل پیش‌بینی عددی WRF در هواشناسی لرستان و پژوهشگاه هواشناسی و علوم جو طی ماه‌های مارس و آوریل 2019

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد فیزیک، معاون توسعه و پیش بینی هواشناسی لرستان، خرم آباد، ایران

2 دانشیار، پژوهشگاه هواشناسی و علوم جو، تهران، ایران

3 کارشناس ارشد اقلیم شناسی، مدیر کل هواشناسی لرستان، خرم آباد، ایران

4 کارشناس ارشد فیزیک، رییس مرکز تحقیقات هواشناسی لرستان، خرم آباد، ایران

5 کارشناس ارشد فیزیک، سرپرست مرکز پیش بینی هواشناسی لرستان، خرم آباد، ایران

6 کارشناس ارشد فیزیک، کارشناس همدیدی هواشناسی لرستان ، خرم آباد، ایران

چکیده

در این پژوهش نتایج پیش‌بینی‌های 24 و 48 ساعته مدل میان مقیاس ‎WRF با دامنه‌های تو در تو و با تفکیک‌های 18 و 6 کیلومتر (اجرا شده در هواشناسی لرستان) و با تفکیک‌های 27 و 9 کیلومتر (اجرا شده در پژوهشگاه هواشناسی و علوم جو)، بدون طرحواره، برای یک دوره 2 ماهه از اول مارس 2019 تا پایان آپریل 2019 بررسی و با داده‌های دیدبانی بارش برای 10 ایستگاه همدیدی هواشناسی لرستان مقایسه شده‌اند. به همین منظور جهت راستی آزمایی از جدول توافقی 2*2 استفاده گردیدنتایج به‌دست آمده از امتیاز مهارتی PC نشان داد که در بازه زمانی 24 ساعته، دامنه‌های 27، 18 و 9 کیلومتر در بیش از 80 درصد موارد توانسته‌اند وقوع یا عدم وقع بارش در سطح استان را به درستی پیش‌بینی نمایند که این امتیاز برای دامنه 6 کیلومتر کمینه و به میزان 67 درصد بوده است. همچنین بررسی‌های به عمل آمده برای بازه زمانی 48 ساعته نشان داد که همه دامنه‌ها در بیش از 77 درصد موارد صحت وقوع یا عدم وقوع بارش را به درستی نشان داده اند. نتایج حاصل از درستی سنجی در این پژوهش برای روزهای همراه با بارش بوده است و آستانه خاصی برای مقادیر بارش در نظر گرفته نشده است، پیشنهاد می‌گردد برای اینکه ضعف نسبی مدل بهبود یابد کمیت های درستی سنجی برای آستانه های مشخص (بارش سبک، بارش متوسط و بارش سنگین) بدست آیند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Results of verification of WRF numerical forecasting model in Lorestan Meteorology and Meteorological and Atmospheric Sciences Research Institute during March and April 2019

نویسندگان [English]

 • zeinab akbari 1
 • majid azadi 2
 • behrooz moradpoor 3
 • hosein masoudi 4
 • roohollah davoodi 5
 • saeid rezaeepour 6
1 Deputy of Lorestan Meteorological Development and Forecasting
2 Associate Prof. ASMERC
3 Lorestan Meteorological Department
4 Lorestan Meteorological Department
5 Lorestan Meteorological Department
6 Lorestan Meteorological Department
چکیده [English]

n this study, the results of 24 and 48 hour predictions of mid-scale WRF model with nested slopes with 18 and 6 km separations (implemented in Lorestan meteorology) and with 27 and 9 km separations (implementation) At the Institute of Meteorology and Atmospheric Sciences), without schematic, for a period of 2 months from March 1, 2019 to the end of April 2019 and compared with precipitation observation data for 10 synoptic meteorological stations in Lorestan. For this purpose, 2 * 2 agreement table was used for verification. The results obtained from PC skill score showed that in a period of 24 hours, the ranges of 27, 18 and 9 km in more than 80% of cases were able to occur or not rain. At the provincial level, correctly predict that this score was a minimum of 6% for a range of 6 km. Also, studies performed for a period of 48 hours showed that all slopes in more than 77% of cases showed the accuracy of the occurrence or absence of precipitation. The results of validation in this study have been for days with precipitation and no specific threshold has been considered for precipitation values. It is suggested that in order to improve the relative weakness of the model, validation quantities for specific thresholds (light precipitation, Moderate rainfall and heavy rainfall).

The results obtained from the PC skill score showed that in a period of 24 hours, the slopes of 27, 18 and 9 km in more than 80% of cases were able to accurately predict the occurrence or non-occurrence of rainfall in the province. The range of 6 km was minimal and amounted to 67%. Also, studies performed for a period of 48 hours showed that all slopes in more than 77% of cases showed the accuracy of the occurrence or absence of precipitation.

* The average quantity of B slope for 4 slopes showed that the number of precipitation forecasts for a period of 24 hours in the surveyed slopes is between 1.39 to 1.49 percent higher than the cases in which precipitation occurred, which indicates that the previous precipitation was higher. The occurrence of precipitation is relative to the occurrence of precipitation. For prediction over a 48-hour period, this quantity is slightly improved and has less error.

* The average quantity of TS in the forecast for a period of 24 hours is more than 66% for the ranges of 27, 18 and 9 km, which with the increase of the forecast period to 48 hours, this quantity has improved and in all 4 ranges to more than 72%. it is arrived.* The quantity of FAR in a 24-hour period for all 4 ranges varies from 29 to 38% on average, indicating that only 29 to 38% of the precipitation predictions have not been met. In a period of 48 hours, this quantity has also improved a bit and has reached 21 to 26.

The results of quantifying the H collision rate over a 24-hour period indicate that the three slopes of 27, 18 and 9 km had a high ability to predict the occurrence of positive precipitation. Also, in a period of 48 hours, almost all 4 domains had high power.

* Examination of the average quantity of F shows that in a 24-hour period for slopes 9, 18 and 27 between 29 to 33% of the cases where no precipitation has occurred, the model has erroneously predicted that this error is 47% for a range of 6 km. Is. In a period of 48 hours, the rate of this error for 4 domains has reached 35 to 50%, which indicates an increase in this type of error with increasing time interval.

* Quantity of Pierce PSS skill score in 24-hour period shows 39 to 69% improvement for the studied slopes, among which the 9 and 27 km slopes have better performance. In a period of 48 hours, the value of this quantity has reached 48 to 61%, which, unlike the period of 24 hours, is the best value in the range of 6 km.

In order to evaluate the model more accurately, further case studies are suggested in different seasons of the year.

* Increase model execution time.

* The model should be executed with different schemas.

* The results of validation in this study have been for days with precipitation and no specific threshold has been considered for precipitation values. It is suggested that in order to improve the relative weakness of the model, validation quantities for specific thresholds (light precipitation) , Moderate rainfall and heavy rainfall).

* The results of this research should be compared with GFS and ECMWF models.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Precipitation forecast
 • WRF model
 • validation test
 • agreement table
 1. Afandi, G., Morsy, M., El Hussieny, F. 2013. Heavy rainfall simulation over Sinai Peninsula using the weather research and forecasting model. Inter. J. Atm. Sci. pp: 1-11
 2. Amini, Leila; Pious, David; Khakian, Gholamreza; 2013 "The role of the wrf numerical model in numerically predicting heavy rains in Isfahan province with a resolution of 27, 9 and 3 km", the second national conference on flood management and engineering with an urban flood approach.
 3. Azadi M., P. Rezazadeh, E. Mirzaei, G. A. Vakili, 2003, Numerical Forecast of Winter Systems over Iran: Comparision Study of Physic parameterization, 12th Fluid Conference, Iran.
 4. Azadi, Majid; Rezazadeh, Parviz; Mirzaei, Ibrahim; Vakili, Gholam Ali; 1382 "Numerical prediction of winter systems over Iran: a comparative study of physical parameterizations", 8th Conference on Fluid Dynamics.
 5. Azadi, Majid; Taghizadeh, Ehsan; Memarian, Mohammad Hossein; 1389 "Comparison of rainfall forecast in MM5 and WRF regional model over Iran", 14th Iran Geophysics Conference, 148-152.
 6. Azadi, Majid; Taghizadeh, Ehsan; Memarian, Mohammad Hossein; 2013 "Validation of precipitation forecast of the Weather Research and Weather Forecasting Model (WRF) over Iran in the eight-month period from November 2008 to June 2009" Iran Water Resources Research Journal, eighth year, number 2, 48-59.
 7. Azadi, Majid; Vashani, Saeed; Hijam, Sohrab; 2013 "Prediction of precipitation probabilities using post processing of the output of a Hamadi system", Journal of Earth and Space Physics, Volume 38, Number 3, 2016-203.
 8. Courant, R., Friedrichs, K. and Lewy, H., 1928, Über die partiellen Differenzengleichungen der mathematischen Physik. Mathematische Annalen, 100(1), 32–74.
 9. Cunningham, J., T. Nobis, E. Kuchera, S. Rentschler, S Rugg, M. Sittel, 2007, Jont Ensemble Forecast System (JEFS) Project UPDATE. Air Force Weather Agency, Offutt AFB, NE 68113.
 10. Gasabi, Zahra; Kamali, Gholam Ali; Meshkouti, Amir Hossein; Hejam, Sohrab; Javaheri, Nasraleh; 2013 "Evaluation of the performance of micro-physical parameterization schemes and WRF model convection in precipitation estimation in the Karun watershed in southwest Iran," Climatology Research, 5th year, 10-1.
 11. Gooderzi, Leila; Bani Habib, Mohammad Ibrahim; Ghaffarian, Parvin; 2017 "Investigation of synoptic-dynamic patterns of convective and non-convective heavy rainfall events" Water and Soil Conservation Research (Agricultural Sciences and Natural Resources), Volume 25, Number 1, 229-242.
 12. Hedayati, Akram; Azadi, Majid; 1389 "Verification of MM5 regional model precipitation forecast over Iran" Journal of Earth and Space Physics, Volume 26, Number 3, 115-129.
 13. Hong S. Y., J. O Jade Lim, 2006, The WRF Single-Moment 6-Class Microphysics Scheme (WSM6). Journal of Korean Meteorological Society, No. 42, 2, pp. 129-151.
 14. Jankov I., W.A. Jr. Gallus, M. Segal, B. Shaw, S. E. Koch, 2005, The Impact of Different WRF Model Physical parameterizations and Their Interactions on Warm Season MCS Rainfall. Wea. Forecasting, No. 20, pp. 1048-1060.
 15. Jucker, M., Lane, T. P., Vincent, C. L., Webster, S., Wales, S. A., Louf, V., 2020, Locally forced convection in subkilometre-scale simulations with the Unified Model and WRF, Q.J.R. Meteorol. Soc., 146-732, 3450-3465.
 16. Kalverla, P., Steeneveld, G., Ronda, R., Holtslag, A., 2019, Evaluation of three mainstream numerical weather prediction models with observations from meteorological mast IJmuiden at the North Sea, Wind Energy, 22, 34-38.
 17. Kryza, M., Werner, M., Wałszek, K., and Dore, A.J. 2013. Application and evaluation of the WRF model for high-resolution forecasting of rainfall-a case study of SW Poland. Meteorologische Zeitschrift. 22: 5. 595-601.
 18. Moradi, Mohammad; Mortezapour, Saman; 2017 "Post-processing of WRF model output using moving average method for temperature, dew point temperature, maximum temperature and minimum temperature, in Rasht Airport weather station", Meteorology and Atmospheric Sciences, No. 2, 152-148.
 19. Nouri, Hamid; Ghayor, Hassan Ali; Masoudian, Abolfazl; Azadi, Majid; 2012 "Investigation of synoptic-dynamic patterns of convective and non-convective heavy rainfall events" Geographical Research, 109, 239-215.
 20. Partridge, T. F., Winter, J. M., Kendall, A. D., Hyndman D.W., 2021, Cross-scale evaluation of dynamic crop growth in WRF and Noah-MP-Crop, Agricultural and Forest Meteorology, 296,
 21. Ranjbar, Abbas; Tajbakhsh, Sahar; Moradi, Mohammad; 2017 "Study of short-term convective rains leading to floods in Ken and Sijan region (case study: July 28, 2014)" Meteorology and Atmospheric Sciences, Volume 1, Number 2, 176-163.
 22. Taqvi, Farhanaz; Nistani, Abolfazl; Sarmad, Qadir; 2013 "Scrutiny of accuracy and accuracy of different schemes of WRF model and evaluation of rainfall forecast in Iran", Journal of Earth and Space Physics, Volume 39, Number 2, 145-170.
 23. Warner, T., 2010: Numerical Weather and Climate Prediction. Cambridge: Cambridge University Press. 125.
 24. Wilks, D. S., (2006) Statistical methods in the atmospheric sciences, Second Edition, Academic Press. Elsevier Inc.U.S.A., 627.
 25. Zuljudi, Mojtaba; Judge Mirsaid, Mozhgan; Sifari, Zahra; 2013 "Scrutiny of validity and accuracy of different schemes of WRF model and evaluation of rainfall forecast in Iran", Geographical Research, 109, 187-194.
 26. http://www2.mmm.ucar.edu/wrf/users
 27. http://www.vapor.ncar.edu
 28. http://www.dtcenter.org/met/users/
 29. http://www.Asmerc.ac.ir