مطالعه ویژگی‌های اقلیمی شمال غرب کشور بر مبنای تحلیل‌های آماری چندمتغیره

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار اقلیم شناسی گروه جغرافیا دانشگاه امام علی (ع)- تهران

چکیده

عوامل جوی و اقلیمی نظیر بارندگی، دما، رطوبت و ... به طور مستقیم در فعالیت های انسان تاثر می گذارد. بنابراین لازم است تا در برنامه ریزی های مختلف، نقش پارامترهای جوی به عنوان عاملی موثر در روند اجرایی برنامه ها مورد بررسی قرار گیرد. طبقه بندی اقلیمی نواحی جغرافیایی از گذشته‌های دور اذهان اقلیم شناسان را به خود مشغول کرده است، استفاده از چند پارامتر اقلیمی در روش‌های سنتی به تنهایی نمی‌تواند گویای واقعیت اقلیم نواحی باشد. بنابراین در سالیان اخیر محققان کوشیده‌اند با استفاده از غالب پارامترهای مؤثر بر اقلیم و رو شهای چند متغیره، تصویری واقعی از اقلیم نواحی ارائه دهند. هدف این مقاله پهنه بندی اقلیمی منطقه شمال غرب کشور با روش تحلیل عاملی و خوشه ای است. در این روش‌ها غالب عناصر اقلیمی در تعیین نوع آب و هو ای منطقه دخالت داده می‌شود. در این پژوهش با استفاده از روش تحلیل عاملی و خوشه ای پهنه بندی اقلیمی منطقه آذربایجان صورت گرفت. بدین منظور یک ماتریس 19 در 29 شامل 19 ایستگاه سینوپتیک هو اشناسی و 29 متغیر اقلیمی تشکیل شد به علت تفاوت در مقیاس اندازه گیری متغیرها از نمره استاندارد داده‌ها استفاده گردید. بررسی نتایج حاصل از تحلیل عاملی نشان داد که اقلیم منطقه آذربایجان بیشتر حاصل شش عامل حرارتی، رطوبت جوی، بارشی، باد و محدودیت دید، بارش تندری و یخبندان می‌باشد. مجموعه این شش عامل حدود 92 درصد رفتار اقلیمی منطقه مورد مطالعه را توجیه می‌کنند. در ادامه تحلیل خوشه‌های با فواصل اقلیدسی و روش وارد بر روی عوامل شش گانه صورت گرفت و منطقه شمال غرب به هشت ناحیه آب و هوایی نیمه خشک و بادی، سرد و نسبتاً مرطوب، سرد و نیمه خشک، نیمه سرد و بارشی، نیمه سرد و نسبتاً بارشی، گرم و نیمه خشک، نیمه سرد و تندری و کمی گرم و نیمه خشک تقسیم بندی شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study of climatic characteristics of the northwestern region of Iran Based on multivariate statistical analysis

نویسنده [English]

 • Ali Hanafi
Tehran
چکیده [English]

Introduction

One of the main goals in climate studies is to do climate classification. Climatic divisions and the identification of the most important factors affecting each area is one way of identifying the climatic profile of the areas. The climate of each area is composed of all the factors and climatic elements of that area and all those factors and elements must be taken into account when segmenting. Only by referring to temperature, precipitation and humidity can one study the climate of an area (Khosravi and Aramesh, 2012). Climate classification has been the focus of climatologists since the early 20th century. So far, three types of climate classification (empirical classification, genetic classification and multivariate classification) have been applied. Today, the advent of computer technology and the advancement of statistics has provided the conditions for expanding climate information basics. Many climatologists have used this method to classify and map climatic elements. Carbajal et al. (2007) demonstrated the ability of factor analysis in zoning by zoning and zoning bioclimatic zones in central and northeastern Mexico. Carvalho et al. (2016) divided the European territory into regions with similar simulated climate change in a study using daily rainfall simulations and minimum and maximum temperatures. There have also been numerous studies on climate zone zoning in Iran. Masoudian (2003) has studied the geographical distribution of precipitation in the country using factor analysis method. Absolute Gratitude and Evening (2006) dealt with climatic analysis of Bushehr province using cluster analysis. .Salehi et al. (2017) In a study, the climatic zoning of Kohgiluyeh and Boyerahmad province was analyzed using factor-cluster analysis and concluded that Kohgiluyeh and Boyerahmad province climate has five main components and eight climatic components.Materials and methods

The study area includes East Azarbaijan, West Azarbaijan, Ardabil and Zanjan provinces. This part of the country occupies 118670 square kilometers of land area, which covers about 7.5% of the country.

For this purpose, data on 29 climatic variables of 19 synoptic stations were obtained from the Meteorological Organization from 1980 to 2010 and used for climatic zoning of northwest of Iran. After verification and verification of the data as test run and t-student test in SPSS software matrix with 19 * 29 dimensions (19 represents the number of stations and 29 represents the number of climate variables) was prepared. Climatic classification of the Northwest region. Also, due to the differing scale of measurement data, standard score of data was used for analysis. Finally, using Varimax-era factor analysis method to reduce the data matrix dimensions and identify the main climatic components of the northwest region, and the cluster analysis method through the input to the climatic zones of the study area.

Results and discussion

In factor analysis, it first standardized climatic data, then the corresponding analysis was performed using the Equamax rotation method and rotation method. Factor analysis using the basis components and varimax models showed that the 19 climatic elements of the Northwest region can be summarized into six factors with respect to their intrinsic correlation. After analyzing the matrices, climatic elements (factor loadings matrix) of 19 * 5 were obtained indicating that the climate of the Azerbaijan region is mainly the result of six factors, which together account for 92% of the region's climate behavior. These factors are: temperature factor, atmospheric humidity, precipitation, wind and visibility limit, thunderstorm, glacial.

After identifying the important factors in determining the climate of Azerbaijan region, climatic zoning was carried out using climatic and scientific elements. This was accomplished by using different spatial methods of climatic categories that had previously been reduced by analyzing the principal components. Different tree diagrams were drawn using different clustering methods. The northwestern region was divided into eight climatic zones based on 29 climatic components using cluster analysis method

Conclusion

In modern methods, climate classification is a process in which the statistical nature of climatic data largely determines the boundaries of climatic zones, not the individual taste of the researcher. These methods do not limit the number of elements that can contribute to the climatic zoning and therefore, this classification can identify climates in which the magnitude of the spatial differences of many climatic elements is taken into account (Masoudian, 2011). In this regard, applying modern statistical methods such as principal component analysis and cluster analysis to identify sub-climates of northwestern region, compared to traditional or classical methods such as Demarten, Coupon, Ivanov, Ambrose and ... Full advantage of modern statistical methods In identifying the distinct micro-zones they show climatic differences. In the Azarbaijan region, despite the existence of synoptic systems, the role of synoptic systems has been neglected due to various geographical factors such as altitude, altitude orientation, latitude, proximity to Caspian Sea and Lake Urmia. This has caused the destruction of several climates in the study area. In this study, after obtaining data from 19 synoptic stations and 29 climatic variables using factor analysis and cluster analysis and IDW mediation model, the climatic zoning of northwest region was performed. The results showed that the climate of Azerbaijan region is mainly caused by six factors: thermal, atmospheric moisture, precipitation, wind and visibility limit, thunderstorm and frost. These six factors account for about 92% of Azerbaijan's climate behavior. Subsequently, Euclidean interval cluster analysis was applied to six factors and the region was subdivided into eight semi-arid and windy regions, cold and moderately humid, cold and semi-arid, semi-cold and precipitation, semi-cold and relatively rainy. It was subdivided into warm, semi-arid, semi-cold and thunderstorms, and slightly warm and semi-arid. It should be noted that since in some parts of the study area there are synoptic stations for various reasons and no meteorological data is recorded, definitely with the establishment of long-term meteorological stations and the recording of long-term information, more accurate results on climate can be obtained. Reached areas.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Climatic zoning
 • Cluster analysis
 • Factor analysis
 • Azerbaijan region
 • Ashrafi, S. (2010) Precipitation zoning in northwestern Iran using cluster analysis, Journal of Climatological Research, 1(3), pp. 25-25.
 • Alijani, B. (2002). Synoptic Climatology, samt Publications, Tehran.
 • Almazroui, M., Dambul, R., Islam, M.N. and Jones, P.)2015). Principal Components‐based regionalization of the Saudi Arabian climate. International Journal of Climatology, 35(9): 2555-2573.
 • Aliaga, V. S., Ferrelli, F., & Piccolo, M. C. (2017).Regionalization of climate over the Argentine Pampas. International journal of climatology, 37, 1237-1247.
 • J and Terry.L, (2008) Weather-Type Approach to Analyzing Winter Precipitation in France: Twentieth- Century Trends and the Role of Anthropogenic Forcing, Journal of Climate, 21: 3118 – 3133.
 • Carvalho, M., Melo-Gonçalves, P., Teixeira, J. and Rocha, A., (2016) Regionalization of Europe based on a K-Means Cluster Analysis of the climate change of temperatures and precipitation. Physics and Chemistry of the Earth, Parts A/B/C, 94: 22-28.
 • N, L. Pineda Martinez, E. Medina Roldan (2007), Regionalization and classification of bioclimatic zones in the central-northeastern region of Mexico using principal component analysis(PCA)’’, journal content, Vol 20, No 2.
 • Dustan, R., Etemadian, E., Zarrin, A. (2020). Areas of heat waves in Iran. Climatological Research, 42, 17-30.
 • Farajzadeh, M. (2015) Climatic Techniques, samt Publications, Tehran.
 • Gerami,M, A, Shabankari, M. (2006). Climatic zoning of Bushehr Province, Journal of Humanities, 20(1), pp. 210-187.
 • Hanafi, A. (2020). Identification of rainfall regions and regimes in the Republic of Azerbaijan using cluster analysis. Climatological Research, 39, 41-59.
 • Khosravi, M., Aramesh, M. (2012). Climatic zoning of Markazi province using factor-cluster analysis. Geography and Environmental Planning, 23 (2). 100-87.
 • Kaviani, M.R., Alijani, B. (2015), Meteorological Basis, Sixth Edition, samt Publications, Tehran.
 • Lashti Zand, M; Parvaneh, B., Biranvand, F. (2011). Climatic zoning of Lorestan province by statistical methods and determination of the most appropriate experimental method, Journal of Natural Geography, 4 (11), pp. 106-89.
 • Masoudian, A. (2003), "Climatic Regions of Iran", Journal of Geography and Development, No. 2, pp. 184-171, Zahedan.
 • Mirmousavi, S.H., Khaefi, N., Abakhti Grossi, H. (2014). Study of climatic characteristics of Kermanshah and Kurdistan provinces based on factor and cluster analysis. Scientific Journal of Geography and Planning, 18 (47), 215-233.
 • Masoudian, A. (2005). Synoptic Climatology, Isfahan University Press.
 • Masoudian, A. (2003). "Investigation of the Geographical Distribution of Precipitation in Iran by Periodic Factor Analysis Method", Journal of Geography and Development, Vol. 1, No. 1, pp. 88-79.
 • Nadi, M., Khalili, A. (2013). Climate Classification of Iran's Precipitation by Cluster Factor Analysis Method. Iranian Soil and Water Research, 44 (3), pp. 232-222.
 • Nazaripour, H., Dost Kamian, M., Asadi, A., Bayat, A. (2014). Climatic zoning of southern and southwestern Iran with a regional planning approach. Regional Planning, 4 (15), 119-132.
 • Nazmfar, H., Goldoust, A. (2014). Climate zoning of northern and northwestern Iran using factor analysis and cluster analysis. Geographical Space, 14 (48), 147-161.
 • Philip, A (2008) Comparison of Principal Component and Cluster Analysis for Classifying Circulation Pattern Sequences for The European Domain, Institute for Geography, University of Augsburg, Germany.
 • Pineda-Martinez, L., Carbajal, N,. Medina-Roldan, E., (2007). Regionalization and classification of bioclimatic zones in the central-northeastern region of México using principal component analysis (PCA). Atmósfera, 20(2): 133-145.
 • Ramos, M. C (2001): Divisive and Hierarchical Clustering Techniques to Analyze Variability of Rainfall Distribution Patterns in a Mediterranean Region, J. Hydro, 57, 123-138.
 • Saliqeh, M, Barimani, F, Esmail Nejad, M. (2008). Climatic zoning of Sistan and Baluchestan province. Geography and Development Quarterly, 6 (12), pp. 101–106.
 • Shirani, F, Mazidi, A. (2009). Multivariate Statistical Climatic Zoning of Yazd Province, Journal of Geography and Regional Development, 7 (13), pp. 157-139.
 • Salehi, H., Rezapour, Z., Namjoo, K. (2017). Climatic zoning of Kohgiluyeh and Boyerahmad province using factor-cluster analysis. Climatological Research, 1396 (31), pp. 149-137.