الگوهای همدیدی منجر به نابهنجاری‌های دمایی سه دهه اخیر در غرب و شمال غرب ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه جغرافیا.دانشکده ادبیات و علوم انسانی.دانشگاه ازاد اسلامی.واحد اسلامشهر. تهران. ایران

2 دانشجوی دکتری آب‌وهواشناسی، گروه جغرافیای طبیعی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات. تهران، ایران

3 استاد گروه جغرافیا. دانشگاه تهران

چکیده

دما یکی از مهمترین عناصر اقلیمی است که تغییرات آن میتواند ساختار آب و هوایی هر منطقه‌ای را دگرگون سازد.امروزه اثرات گرمایش جهانی بر روی جنبه های مختلف کره زمین بر کسی پوشیده نیست.در این مقاله ناهنجاری‌ های دمایی و الگوهای همدیدی مرتبط با آن مورد واکاوی قرار گرفته است. برای این منظور داده‌های دمای روزانه 31 ایستگاه همدید برای بازه زمانی 1989 تا 2018 مرتب‌شده‌اند و با استفاده از شاخص نمره استاندارد z ناهنجارهای دمایی مشخص گردید. نتایج این تحقیق نشان داد در بیش از 50 درصد موارد دمای کمینه ماه‌های سرد در شرایط ناهنجار قرار دارد. فراوانی ناهنجاری‌ های منفی و مثبت به هم نزدیک است و با اختلاف جزئی دوره‌های گرم بیشتر تکرار شده‌اند. همچنین از نظر شدت غالب ناهنجاری‌ها از نوع ضعیف و متوسط هستند و رخدادهای شدید و بسیارشدید به‌ندرت اتفاق افتاده‌اند. نتایج همدید نشان داد که شارش نصف‌النهاری جریانات عرض‌های میانه علت اصلی ناهنجاری‌های دمایی این منطقه از کشور هستند. درالگو‌های غالب منجر به این شرایط، قرار گیری منطقه مورد مطالعه در ناحیه همگرایی بالایی پشته حاکم بر روی اروپا سبب فرارفت هوای سرد عرض‌های بالا و قرارگیری آن در ناحیه واگرایی بالایی ناوه بادهای غربی موجب فرارفت هوای گرم عرض‌های پایین شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Synoptic patterns leading to anomalies and temperature changes in the last three decades in western and northwestern Iran

نویسندگان [English]

 • Azadeh Arbabi Sabzevari 1
 • Anoush Karami Mir Azizi 2
 • Ghasem Azizi 3
1 Department of Geography. Faculty of Literature and Humanities. Islamic Azad University. Islamshahr Unit. Tehran
2 PhD student in Meteorology, Department of Natural Geography, Faculty of Humanities, Islamic Azad University, Science and Research Branch. Tehran Iran
3 Department of Physical Geography, University of TehranProfessor of Geography. University of Tehran
چکیده [English]

This climatehascharacteristics and behaviors that distinguish it from the surrounding areas.Gradually, living and inanimateelements adapt to those conditions.As a result, any sudden change beyond the normal range and its normalbehaviorcauses theclimateof biologicalelements tobe stressedand stressed. These abnormalities maybe caused by climatechangeorlocal or human factors.In this study, we have tried to first examine the fluctuationsor changesin the temperature of the region in each of its parts in the last three decades.Temperature anomalies were alsoassessed for sea level in the same three decades. Synoptic patterns lead to anomalies in the temperature (hot and cold advection) are in cold season. In this study, atmospheric data of 31 stations from northwestern to western synoptic stations of Iran were used. To create a database with the same statistical database, statistical periods from 1989 to 2018 are arranged. To detect climate change, the software for detecting climate change, provided by the (Meteorological Organization), has been used. The statistical period studied is divided into three ten-year statistical periods and the changes in these three statistical periods were calculated for all cold months. In another part of the work for the colder months of the year in three decades, the status of sea level temperature anomalies was also examined using NCEP / NCAR site maps.The standardized Z index was used to identify the predominant synoptic pattern.The final selectioncriteria anomalies station high frequencyof 50% of the stations has been studied.So if the abnormalities are more frequent in the 15 stationandwas elected as a representative on the end of 202 days in the cold period has had this feature. Also,sea level data were extracted in the same range for 202 days during a script.The data of sea level equationwas converted to numerical data by scripting in Grads software environment, amatrix with dimensions of 203* 253 was analyzed by rotation with array in SPSS environment by factor analysis method, and by quarry ax method.Eleven factorsjustify 95.40percent of climate behavior in the cold months. Finally, after examining 11 factors, 4 dominant patterns were identified in this region.The results of this study showed that the temperature difference in northwestern Iran with southwesternand Middle Western is decreasing. The temperature difference betweenthe southandthe north in thefirst decade (1989-1989) was between 7 and 9 degreesCelsius, dependingon the month.in the second decade (1999-2008)this difference decreased to 5.5to 6.5 degreesCelsiusand in thethird decade(2009-2018) it decreased to 5 to 6 degrees Celsius.This means that the temperaturerangebetween the north and south of the country is declining.This means that the temperature range between the north and south of the country is declining. Among the colder months,January had the highest temperature fluctuations and April had the lowest temperature fluctuations.If we exclude January, in other months, a total of three decades in the northern part of the study area, especially in Ardabil province, the trend of increasing temperature changes and vice versa in the southern part of this increasing trend has had a slight slope. But in January, the phenomenon fluctuated sharply. In the second decade, compared to the first decade, there was an increase in both the northern and southern regions, while in the third decade, compared to the second decade, there was a decrease in both regions. Temperature anomaly maps prepared for the colder months of the year showed that from January 4 to April in thefirst decade we saw negative anomaliesthroughout the region.So in the first decade, compared to the previous decade, we have faced a negative anomaly throughout the region. But in the second and third decades, anomalies have been positive inalmost the entire region. This phenomenon has accelerated in the third decade.In November and December, the anomalies fluctuated sharply.In the first decade, the northwest was negative in both months, but the south had a positive anomaly.In the second decade, the situation was completely reversed and the northwestern region was associated with a positive anomaly and the southern part with a negative anomaly. But in the third decade, anomalies in almost the entire region tended to be positive and harmonized with other months.The results of visual examination and factor analysis on abnormal temperature days showed that four consecutive patterns of temperature abnormalities in the western and northwestern regions of Iran during the cold period.

Therefore, four patterns are the cause of temperature changes and the general temperature of the region is outof its normal conditions in the cold period. As can be seen in the two models,the air temperature in the region is warmer than usual during this season of the year. This means that the temperature in the region is rising unusually and the general trend of the region is disrupted.In both cases, in addition to warming or rising temperatures, precipitation has also occurred. It is emphasized that not every precipitation system is associated with a warming. As can be seen, in both models, along with the warm rise of Saudi anticyclone, it plays a key role in hot advection. Two consecutive patterns have also been associated with cold weather, causing temperatures in the region to drop significantly. So the abnormal days that accompanied the cold. Or the temperature in the area has dropped unusually. Siberian high-pressure systems and Saudi and immigrant anticyclones have played a major role. In other words, the combined pattern of these three anticyclone systems has played a major role in cold advection and air stability in the region. In general, the temperature in the region is rising, and this upward trend is more intense in the northwest than in the south.The main systems that create abnormal days in the high-pressure Siberian and immigrant areas for cold advection and the Saudianticyclonehaveplayed arole in perpetuating these cold eruptions.Inother words,thecold weather has been advection to the region by two Siberian and migratory systems, and the anticyclone of Saudi Arabia in the higher layers has caused the reliability of this cold wave.On hot days, during the cold period of the year, Saudi Arabia's cyclone and Sudan's low pressure haveplayed a majorroleinhotadvection

کلیدواژه‌ها [English]

 • West and Northwest
 • synoptic patterns
 • temperature anomalies
 1. Babaian, A.; Najafi Nik, Z.; Zabul Abbasi, F.; Habibi Nokhandan, M.; Literature, H .; Malbousi, Sh(1388). Evaluation of Climate Change in the Country in the Period 2010-2039 Using Micro-Exponential Scale of ECHO-G Atmospheric Circulation Model Data, Quarterly Journal of Geography and Development, Volume 7, Number 16, pp. 135-153.
 2. Jamalizadeh, N.; Zohourian, M.; Lashkari, H.; Shakiba, A. R.. Mohammadi, Z (1398). Analysis of anomalies and changes in the dynamic structure of summer synoptic patterns in Khuzestan province. Geographical Quarterly Regional Planning, Volume 9, Number 4, Consecutive 36, pp. 863-874.
 3. Heydari, M.A. Khoshaghlagh, F. (1396). Modeling the Relationship between Remote Link Indices and Warm Season Temperature Anomalies in Iran Using Multivariate Valve. Geography and Environmental Hazards, Volume 3, Number 6, pp. 47-66.
 4. Darand, m.; Masoudian, A. (1394) Identification and analysis of anomaly patterns of thickness of Farin Iran Zamin colds (during the period 1340 to 1383). Geographical Research Quarterly, Volume 30, Number 3, Serial Issue, 118, pp. 105-120.
 5. Dostkamian, M.; Jalali, M., Taherian, A. M. (1396). Statistical Analysis-Synoptic of Cold and Surround Waves in Northwest Iran, Natural Geography Research, No. 4, pp. 699-718.
 6. Tavosi, T.; Soraya, M.; Rahati, Z. (1389). Investigation of monthly temperature changes in Zahedan, 4th International Congress of Geographers of the Islamic World, Zahedan, Sistan and Baluchestan University.
 7. Azizi, Q. (1383). Synoptic evaluation of spring glaciers in the western half of Iran, Teacher of Geographical Sciences Quarterly, No. 2, pp. 99-115.
 8. Azizi, Q. (1383). Climate change, Qoms, Tehran.
 9. Azizi, Q.; Shamsipur, A. Yarahmadi, D. (1387). Climate change recovery in the western half of the country using multivariate statistical analysis, Natural Geography Research, No. 66, pp. 19-35.
 10. Azizi, Q .; Karimi Ahmadabadi, M .; Light-skinned, Z. (1384). Temperature trend of recent decades in Iran and increase in atmospheric CO2, Journal of Geographical Sciences, Tarbiat Moallem University, Volume 4, Number 5, Fall and Winter 2004 and Spring and Summer pp. 25-43.
 11. Azizi, Q.; Mohammadi, H.; Rusta, A.; Davoodi, M. (1387). Synoptic analysis of wolves in the western and northwestern regions of Iran in the statistical period 1980-2005, Geographical Space, No. 39, pp. 37-58.
 12. Azizi, Q.; Miri, M.; Rahimi, M. (1394). Identifying effective synoptic patterns in the formation of temperature anomalies in Iran and Europe, Natural Geography Research, Volume 47, Number 1, pp 91-104.
 13. Askareh, H.; Shahbaei Kotnaei, A. (2016). Synoptic analysis of atmospheric patterns with winter cold waves in Iran, Geography and environmental hazards, No. 23, pp. 109-124.
 14. Alijani, B.; Qavidel Rahimi, Y. (1384). Comparison of annual temperature changes in Tabriz with global temperature anomalies using linear regression and neural network methods, Geography and Development, No. 6, pp. 21-38.
 15. .Qavidel Rahimi, Y. Farajzadeh, M.; Motalebizad, S. (1395). Statistical and synoptic analysis of cold waves in northwestern Iran. Journal of Applied Research in Geographical Sciences, Year 16, No. 40, pp.29-46.
 16. Karami Mir Azizi, A.; Arbabi Sabzevari, A.; Azizi, Q. (1399). Analysis of synoptic patterns leading to temperature anomalies and temperature changes in the warm period in the last three decades in the western and northwestern regions of Iran, Natural Geography, Volume 13, Number 47, p.
 17. Karimi Ahmadabadi, M.; Kaki, S. A. (1397). Statistical-Synoptic Analysis of Pervasive Cold Patterns in Western Iran, Journal of Natural Hazards, Volume 7, Number 18, pp.169-188.
 18. Naserzadeh, M. H.; Dostkamian, M.; Biranvand, A. (2015). Analysis of changes in Iranian temperature patterns within the last half century. Scientific-Research Quarterly of Geographical Space, Islamic Azad University of Ahar, Volume 16, Number 53, pp. 193-201.
 19. (2003). Report 1186 Meteorological Organization.
 20. Coumou D, Rahmstorf S. (2012). A decade of weather extremes. Nat Clim Chang 2(7):491–496.
 21. Fischer, T., Gemmer, M., Liu, L. and Su, B. (2012). Change-points in climate extremes in the Zhujiang River basin, South China, 1961–2007.ClimaticChange, 110, 783–799. https://doi.org/10.1007/s10584-011-0123-8.
 22. Fonseca, D., Carvalho, M. J., Marta-Almeida, M., Melo-Gonçalves, P., & Rocha, A. (2016). Recent trends of extreme temperature indices for the Iberian Peninsula. Physics and Chemistry of the Earth, Parts A/B/C, 94, 66-76.
 23. Gustafson, K. (2016). A $500m hit and a bleak forecast for retail.CNBC.
 24. Gecaite, I., Pogoreltsev, A. I., Ugryumov, A. I. (2016). Arctic oscilation impact on termal regime in the eastern part of the Baltic region. Solar-Terrestrial Physics, 2, 89–96.
 25. Huang, S., Chang, J., Huang, Q. et al. (2014). Spatio-temporal Changes and Frequency Analysis of Drought in the Wei River Basin, China. Water Resour Manage 28, 3095–3110. https://doi.org/10.1007/s11269-014-0657-4.
 26. (2014) In: Pachauri, R.K. and Meyer, L. A. (Eds.) Climate Change 2014: Synthesis Report. Contribution of Working Groups I, II and III to the FifthAssessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change [CoreWriting Team]. Geneva: IPCC, 151 pp.
 27. Kruger, A. C., Sekele, S.S. (2013).Trends in extreme temperature indices in South Africa: 1962–2009. Int. J. Climatol. 33 (3), 661–676.
 28. Leng, G., Tang, Q., Rayburg, S. (2015). Climate change impacts on meteorological, agri-cultural and hydrological droughts in China. Glob. Planet. Chang. 126, 23–34.
 29. Liu, S., Huang, S., Huang, Q., et al. (2017). Identification of the non-stationarity of extremeprecipitation events and correlations with large-scale ocean-atmospheric circulationpatterns: a case study in the Wei River Basin, China. J. Hydrol. 548, 184–195.
 30. Maheras, P., Xoplaki, E., Davies, T., Martin-Vide, J., Bariendos, M., Alcoforado, M.J. (1999). Warm and cold monthly anomalies across the Mediterranean Basin and their relationship with circulation; 1860–1990. Intern. J. Climatology. 19, 1697–1715.
 31. Ngo, N. S., & Horton, R. M. (2016). Climate change and fetal health: The impacts of exposure to extreme temperatures in New York City. Environmental research, 144, 158-164.
 32. Peng S. B., Huang J. L., Sheehy J. E., Laza R. C., Visperas R.M, Zhong X. H,... Cassman K.G. (2004). Rice yields decline with higher night temperature from global warming. Proc Natl Acad Sci U S A, 101(27), 9971–9975.
 33. Przybylak, R., Majorowicz, J., Wojcik, G., Zielski, A., Chorazyczewski, W., Marciniak, K., Nowosad, W., Olinski, P., Syta, K. (2005). Temperature changes in Poland from the 16th to the 20th centuries. Intern. J. Climatology, 25, 773–791.
 34. Stern, D.I. and Kaufmann, R.K. (2014) Anthropogenic and natural causes of climate change.Climatic Change, 122(1–2), 257–269.
 35. Susskind, J., G.A. Schmidt, J.N. Lee, and L. Iredell. (2019). Recent global warming as confirmed by AIRS. Environ. Res. Lett., 14, no. 4, 044030, doi:10.1088/1748-9326/aafd4e.
 36. Trenberth KE. (2011). Changes in precipitation with climate change. Clim Res 47:123-138. https://doi.org/10.3354/cr00953 .
 37.  
 38. Urry, J. (2015). Climate change and society. In: Michie, J. and Cooper, C.L.(Eds.)Why the Social Sciences Matter. London: Palgrave Macmillan
 39. Valor E., Meneu V., Caselles V.(2001). Daily air temperature and electricity load in Spain. J Appl Meteorol 40(8):1413–1421.
 40. Wang, D., Hagen, S.C., Alizad, K., (2013). Climate change impact and uncertainty analysisof extreme rainfall events in the Apalachicola river basin, Florida. J. Hydrol. 480 (4), 125–135.
 41. Yu, M., & Ruggieri, E. (2019). Change point analysis of global temperature records. International Journal of Climatology, 39(8), 3679-3688.

 

 1. Zhao Y., Sultan B., Vautard R., Braconnot P., Wang HJ., Ducharne A.(2016). Potential escalation of heat-related working costs with climate and socioeconomic changes in China. Proc Natl Acad Sci U S A 113(17):4640–4645.
 2. Yoshida, Y., Y. Ota, N. Eguchi, N. Kikuchi, K. Nobuta, H. Tran, I. Morino, and T. Yokota. "Retrieval algorithm for CO 2 and CH 4 column abundances from short-wavelength infrared spectral observations by the Greenhouse gases observing satellite." Atmospheric Measurement Techniques 4, no. 4 (2011): 717-734.