دوره و شماره: دوره 1399، شماره 43، مهر 1399 (سال یازدهم | شماره چهل و سوم | پاییز 1399) 
ارزیابی تاثیر فرم پنجره در کیفیت نور فضاهای آموزشی در اقلیم BWk

صفحه 127-142

ندا معروفی؛ محمدجواد مهدوی نژاد؛ حسین مرادی نسب


بررسی میزان مطابقت بناهای خاک‌پناه میمند با اقلیم آن از لحاظ آسایش حرارتی

صفحه 171-189

امیررضا خاکسار؛ سید مجید مفیدی شمیرانی؛ محمود نیکخواه شهمیرزادی