بررسی رخداد تغییر اقلیم و تأثیر آن بر فنولوژی و عملکرد گندم دیم در منطقه غرب و شمال غرب ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه اصفهان

2 گروه آموزشی جغرافیای طبیعی، دانشکده علوم جغرافیایی و برنامه ریزی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران.

3 موسسه تحقیات کشاورزی دیم سرارود، کرمانشاه، ایران

4 موسسه تحقیقات دیم ـ آموزش و ترویج کشاورزی، مراغه، ایران

چکیده

در این مطالعه اثر تغییر اقلیم بر فنولوژی (مرحله گل­دهی) و عملکرد گندم در غرب و شمال­ غرب کشور بررسی شده است. ابتدا رخداد تغییر اقلیم برای دوره پایه (2018-1988) در منطقه با استفاده از دو آزمون من-کندال و Estimator slop sen's  ارزیابی شد نتایج نشان داد که در غرب و شمال غرب کشور  متوسط دمای سالانه دارای روند افزایشی به میزان 2 درجه سانتی­گراد، و همچنین متوسط بارندگی­ها سالانه دارای روند کاهشی به میزان 38 درصد می­باشد. در ادامه هم با کوچک ­مقیاس­ سازی آماری داده­های خروجی مدل CCSM4 به وسیله نرم افزار LARS WG ، پارامترهای اقلیمی بیشینه دما، کمینه دما و بارندگی منطقه تحت سناریوی RCP4.5 در افق سال­های 2019 تا 2039 شبیه ­سازی شد. سپس پیش­بینی طول مرحله گل­دهی و میزان عملکرد با استفاده از مدل رگرسیون چندگانه خطی بدست آمد انتخاب مدل براساس شاخص R-Square  بود که شاخص(R-Square) یا ضریب تبیین مدل برای پیش­بینی عملکرد 83 ٪ بوده و ضریب تبیین (R-Square) مدل برای پیش­بینی فنولوژی 94 ٪ بود. یافته­ها نشان داد که در غرب و شمال غرب کشور دوره آتی، متوسط درجه­حرارت در تمامی ماه­های سال افزایشی بین 5/2 تا 5/3 درجه سانتیگراد تا پایان سال 2039 خواهد داشت. همچنین تحت شرایط تغییر اقلیم در آینده طول مرحله گل­دهی 18 روز کوتاه­تر خواهد شد و عملکرد دانه گندم 35 درصد افزایش خواهد یافت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation of Climate Change Occurrence and its Impact on Rainfall Wheat Phenology in West and Northwest of Iran

نویسندگان [English]

 • Elham Mohammadi 1
 • Saeed Movahedi 2
 • Reza Mohammadi 3
 • Saber Golgari 4
1 university esfhan
2 Department of Physical Geography, Faculty of Geographical Sciences and Planning, University of Isfahan, Isfahan, Iran.
3 Institute of Agricultural Research, Sararood, Kermanshah, Iran
4 Dryland Agricultural Research Institute
چکیده [English]

ntroduction
Climate change will affect all sectors of the economy to some extent, but the agricultural sector may be the most sensitive and most vulnerable part because agricultural products are highly dependent on climate resources, And according to scientific evidence, future climate change, especially the combined effects of elevated temperatures and elevated atmospheric CO2 concentrations, will have a significant impact on crops (droughts, floods, frosts) on crops( Chiottioud ,1995). The general effects of climate change on crop development vary depending on the plant and study area (Rawlins, 1991), and commenting on the response of different species to climate change requires case studies.
Materials and Methods
area of study
The study area includes west and northwest of the country
Uncovering Climate Change in Past Times
Climatic data of maximum temperature, minimum temperature, 30-year historical rainfall (1988-2008) were obtained from 23 stations in the west and northwest of the country And Using two nonparametric tests Mann-Kendall and Estimator slop sen, the trend of precipitation and temperature changes was investigated in order to detect climate change phenomenon in the region.
Generating climate scenarios in future periods
To assess future climate change in the west and northwest of the country, the CCSM4 general circulation model under RCP4.5 scenario is one of a number of new RCP emission scenarios that the Climate Change Intervention Board will develop in its Fifth Assessment Report (AR5) as representative of the linesVarious concentrations of greenhouse gases have been used

Predictive model of wheat phenology and yield
unctional and phenological data for three years (90-93) with 40 climatic parameters (Table 2) from seven stations (Zanjan, Arak, Sararood, Maragheh, Ghamloo, Ardabil and Orumieh) containing performance and phenology data Was prepared Then, using these data, performance and phenology in the baseline and future period were predicted through simple linear regression, multiple regression. The results consisted of 20 regression models The best model was selected based on R-squard index using RMSE.
Results and discussion
February, March, September, and the year are at 99 percent confidence levels, while January, June, July and August are at 95 percent confidence levels. As well as total rainfall, both the upward and downward trends have a significant and decreasing trend at 95% confidence level only in January and March.

Changes in temperature and rainfall in the coming period
The results of climate change assessment at each of the stations in the future climate show that the mean maximum temperature in the future climate has increased at 14 stations compared to the previous climate and decreased at the other stations. The mean minimum temperature in the future climate has increased in all the stations except for Ghamloo and Sanandaj stations compared to the previous climate. Average temperature also increased at all stations except Ahar, Zarineh, Sarab and Ghomloo stations in all stations compared to past climates Average mean precipitation in all stations excluding sarpolzahab station in future climates It increases with the past climate
Impact of Climate Change on Phenology
nder the climate change, the length of the flowering stage of the wheat in the future climate will be shorter than in the previous climate, so that the flowering stage length in all the studied stations with the exception of Zarrineh station in the next period (2039-2018 ) Is shorter than the average long-term flowering stage of wheat. he mean flowering stage duration in the basal climate is 136 days, whereas the mean flowering stage duration in the future climate is 118 days, ie the average flowering stage duration in the future climate is 18 days short. Increasingly, the shortening of the flowering stage in future climates is due to the increase in average temperature in May and April and average maximum temperature in December.
Impact of Climate Change on Performance
Under climate change, wheat grain yields will increase in future climates than in the past, so that at all stations with the exception of Mahabad station, wheat grain yield is higher than the long-term average in the past. verage wheat yield in the past climate was 1863.3 kg / ha but in the future climate it would be 2529.9 kg / ha. Wheat yields are up 35 percent due to the favorable future climate in the region.
Conclusion
tudies show that precipitation in the west and northwest region of the country during the past period has been decreasing and the temperature is increasing in most months of the year. And in the coming period the temperature in all months of the year until the end of 2039 shows an increase of 2.5 to 3.5 ° C. The flowering period is also 136 days for the previous period but 118 days for the next period shortening of flowering stage of wheat plant is due to increase in average temperature in May and April and average maximum temperature in December as well as increase in precipitation in December and February. Comparison of wheat grain yields of the current and past periods showed that wheat grain yields will increase by 35% in the future, due to the increase in average March and April temperatures and average January and March minimum temperatures. It also saw an increase in the average precipitation of February and March in the next period compared to the previous period.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Climate change
 • Multiple linear regression
 • Phenology
 • Yield
 • Wheat
 1.  

  1. برزگر، امیربهزاد، سلطانی، افشین (1386) اثر تغییراقلیم آینده برعملکرد نخود در شرایط دیم شما­ل­غرب ایران، دومین همایش ملی کشاورزی بوم­شناختی ایران، گرگان.
  2. تاتاری، مریم کوچکی، علیرضا، نصیری محلاتی، مهدی (1388) پیش­بینی عملکرد گندم دیم در استان خراسان با استفاده از داده­های بارندگی و خاک با به کارگیری انواع مدل­های رگرسیونی، مجله پژوهش­های زراعی ایران، جلد 7، شماره2، ص 365-357.
  3. حیدری­بنی، مهران، یزدان­پناه، حجت­الله، محنت­کش، عبدالمحمد، (1397) بررسی اثرات تغییر اقلیم بر عملکرد و مراحل فنولوژیکی کلزا (مطالعه موردی: استان چهارمحال بختیاری)، پژوهش­های جغرافیای طبیعی، دوره 50، شماره 2، ص 389-373.
  4. زرعکانی، فاطمه، کمالی، غلام­علی، چیذری (1393) اثر تغییر اقلیم بر اقتصاد گندم دیم (مطالعه موردی خراسان شمالی)، نشریه بوم­شناسی کشاورزی، جلد 6، شماره 2، ص 310-301.
  5. عباسی، فاطمه، ملبوسی، شراره، باباییان، ایمان، اثمری، مرتضی، برهانی، رضا. (1389) پیش­بینی تغییرات اقلیمی خراسان جنوبی در دورة 2039-2010 میلادی با استفاده از ریزمقیاس­نمایی آماری خروجی مدلG-ECHO ، مجلة آب و خاک (علوم و صنایع کشاورزی)، دورة 24، شماره 2، ص 233-218.
  6. عساکره، حسین. (1386). تغییر اقلیم، زنجان: انتشارات دانشگاه زنجان.
  7. قلی­پور، منوچهر، سلطانی، افشین (1384) بررسی اثرات تغییر اقلیم بر خصوصیات رشدی و عملکرد دانه گندم زمستانی در شرایط دیم و فاریاب تبریز با استفاده از شبیه­سازی، مجله دانش کشاورزی جلد 15، شماره 2، ص 176- 163.
  8. کوچکی، علیرضا، نصیری، مهدی (1387) تأثیر تغییر اقلیم همراه با افزایش غلظت  co2بر عملکرد گندم در ایران وارزیابی راهکارهای سازگاری، مجله پژوهش‌های زراعی ایران، جلد 6، شماره 1، ص 153-139.
   1. Asseng, S. Jamieson P.D. Kimball. B. Pinter. P. Sayre, K. Bowden. J.W. and Howden S.M. 2004. Simulated wheat growth affected by rising temperature, increased water deficit and elevated atmospheric CO2. Field Crops Res. No. 85. pp. 85-102.
    1. Alfsen. K. et al. 2007. General guidelines on the use of scenario data for climate impactand adaptation assessment. Version. 2. PP.66. Intergovernmental Panel on Climate Change, Task Group on Data and Scenario Support for Impact and Climate Assessment. IPCCTGCIA
    2. Benlloch-Gonzalez. M. Bochicchio. R. Berger. J. 2014. High temperature reduces the positive effect of elevated CO2 on wheat root system growth. Field Crops Research. No: 165. pp. 71-79.
    3. Chiotti. Q. p. Johston.T. 1995. E.xtending the bound arics of climate change research: A. discussion on agriculture. Journal of   Rural studies No.11. pp. 335-350.
    4.  Eyshi Rezaei. E. Bannayan Aval. M. 2012. Rainfed wheat yields under climate change in northeastern Iran. Meteorological Applications. Volume. 19. No. 3. pp. 346-354.
    5. Giorgi. F. and L. O. Mearns. 1999. Introduction to special section. Regional climate modeling revisited. Journal of Geophysical Research. No. 104. Pp.6335-6352.
    6. Intergovernmental Panel on Climate Change. 2007. Summary for Policymakers, Emissions Scenarios. A Special Report of IPCC working Group3, ISBN. 92-9169-113-5.
    7. Janjua. P.Z. Samad. G. Khan. N. 2014. Climate Change and Wheat Production in Pakistan. Autoregressive distributed lag approach, NJAS - Wageningen Journal of Life Sciences. No. 68. pp. 13-19.
    8. Motha. R. Baier. W. 2005. Impact of Present and Future Climate Change and Climate Variability on Agriculture in the Temperate Regions: North America. Climate Change.No. 70. pp. 137–164.
    9. Nichalls. N. 1997. Increased Australian wheat yield due to recent climate trend. Journal of Nature. No: 387. pp. 484-485.
    10. Rawlins .s.l. 1991.  Global environmental change and agriculture. Journal of Production Agriculture. No. 4. pp. 291-239.
    11. Rinaldy. M. N. Losavio. Z. Flagella. 2003. Evaluation of OILCROP-SUN model for sunflower in southern Italy. Agricultural systems.No. 78. pp. 17-30.
    12. Wilby. R. L. Charles. S. P. Zorita. E. Timbal. B. Whetton. P. Mearns. L.O. 2004. Guidelines for use of climate scenarios developed from statistical downscaling methods, available from the DDC of IPCC TGCIA. 27 pp.