دوره و شماره: دوره 1396، شماره 31، مهر 1396، صفحه 1-157 (نشریه پژوهش‌های اقلیم شناسی | سال هشتم | شماره سی و یکم و سی و دوم | پاییز و زمستان 1396) 
شبیه‌سازی پدیده گردوخاک در منطقه غرب و جنوب‌غرب کشور در یک مطالعه موردی با مدلهایWRF/CHEM و EURAD

صفحه 19-36

نسیم حسین حمزه؛ ابراهیم فتاحی؛ عباس رنجبر؛ مجتبی ذوالجودی؛ پروین غفاریان


شناسایی سامانه‌های کم فشار جنوبی

صفحه 37-54

محبوبه پور آتشی؛ محمد مرادی؛ ابراهیم فتاحی


ارزیابی موردی چینش قائم باد سطوح بالا

صفحه 89-102

محمد مرادی؛ مهرنوش سلیقه زاده؛ فروزان ارکیان


شماره‌های پیشین نشریه