دوره و شماره: دوره 1396، شماره 29، اردیبهشت 1396، صفحه 1-170 (نشریه پژوهش‌های اقلیم شناسی | سال هشتم | شماره بیست و نهم و سی ام | بهار و تابستان 1396) 
بررسی زمانی- مکانی بارش با استفاده از داده‌های ماهواره‌ TRMM (مطالعه موردی: استان خراسان رضوی)

صفحه 1-18

مصطفی اکبری ینگه قلعه؛ سید حسین ثنایی نژاد؛ علیرضا فرید حسینی؛ مرتضی اکبری


تحلیل روش پس پردازش خروجی مدل‌های دینامیکی با استفاده از داده‌های شبکه بر روی خشکسالی شمال غرب ایران

صفحه 19-35

سینا صمدی؛ بهروز صاری صراف؛ مجید حبیبی نوخندان؛ علی اکبر رسولی؛ شراره ملبوسی


چشم انداز دمای کمینه و بیشینۀ استان اصفهان در افق 2050-2017

صفحه 37-54

اصغر کامیار؛ سعید موحدی؛ آقای دکتر حجت اله یزدان پناه


بررسی تغییرپذیری درون‌سالی تاوایی نسبی در خاورمیانه و مدیترانه شرقی

صفحه 55-71

آزیتا امیری؛ بهلول علیجانی؛ زهرا بیگم حجازی؛ ابراهیم فتاحی؛ مجید آزادی


بررسی و شبیه‌سازی گردوغبار تابستانی در غرب و جنوب‌غربی ایران

صفحه 91-109

نسیم حسین حمزه؛ ابراهیم فتاحی؛ مجتبی ذوالجودی؛ پروین غفاریان؛ عباس رنجبر


شناسایی اثر تغییر اقلیم بر پدیده‌های حدی دما در استان خراسان‌رضوی مطالعه موردی : 2015-1990

صفحه 111-124

مژده سلیمی فرد؛ سید حسین ثنایی نژاد؛ مهدی جباری نوقابی؛ لیلا ثابت دیزاوندی


تعیین نوع سنجنده های هواشناسی جاده ای متناسب با شرایط غالب و خاص اقلیمی ایران

صفحه 140-154

مجید حبیبی نوخندان؛ فاطمه زابل عباسی؛ منصوره کوهی؛ شراره ملبوسی؛ محمد تقی رستگار مقدم


شماره‌های پیشین نشریه