ارزیابی موردی چینش قائم باد سطوح بالا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکترای هواشناسی، استادیار و عضو هیات علمی پژوهشکده هواشناسی

2 دانشجوی کارشناسی ارشد رشته هواشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شمال

3 دکترای هواشناسی، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد شمال

چکیده

در این مقاله برای دو سامانه فشاری، داده‌های فشارسطح متوسط دریا، ارتفاع و باد در ترازهای فشاری معیار از بایگانی NCEP/NCAR برای یک شبکه منظم استخراج شد و با استفاده از روابط فرمولبندی شده، کمیتهای چینش قائم باد و باد گرمائی سطوح بالا، واگرائی و حرکت بالاسو در روزهای مختلف محاسبه و تحلیل شد. نتایج حاصل از تحلیل چینش قائم باد سطوح بالا و باد گرمائی نشان می‌دهد که مقادیر بیشینه این دو کمیت با محور جت استریم منطبق می‌باشد. این نتیجه ارتباط مستقیم بین این دو کمیت و تمام کنشهای انرژی زای درون جو را بیان می کند. بعلاوه بررسیها نشان داد که مقادیر بیشینه چینش قائم سطوح بالا در حد فاصل بین خط ناوه و خط پشته ارتفاع تراز میانی قرار می گیرد و مقادیر آن در عرضهای جغرافیائی بالا نسبت به عرضهای جغرافیائی پایین کمتر می‌باشد. همچنین دیده شد که چینش قائم سطوح بالا توانائی تعیین مسیر سامانه های چرخندی در عرضهای میانی را دارا می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A case study on upper level vertical wind shear

نویسندگان [English]

  • mohammad moradi 1
  • Mehrnosh Salighazadeh 2
  • Forozan Arkian 3
1 Assistant Professor of Atmospheric Science and Meteorological Research Center(ASMERC), Tehran, Iran.
2 Master student of Meteorology, Islamic Azad university, North branch
3 Assistant Professor of Islamic Azad university, North branch
چکیده [English]

In this article for two case studies mean sea level pressure data, height and wind at standard pressure levels were extracted from NCEP/NCAR archives relatedto a regular network, on the next step divergence quantities, vertical motion, upper  levels vertical wind shear and thermal winds in different days were calculated by means of formulated equtions.
The results of analysis of upper  level vertical wind shear and thermal wind indicated that the maximum values of these two quantities coincide with jet stream axis. This result expresses the direct correlation between these two quantities and all energy producing interactions within the atmosphere. Moreover, this study showed that the maximum values of  upper  levels vertical wind shear were located between the trough line and the ridge line mid level altitude and their values at high latitudes were fewer than those of low latitudes.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Upper level vertical wind shear-Thermal wind-Divergence-Vertical velocity