دوره و شماره: دوره 1394، شماره 23، آذر 1394، صفحه 1-99 (سال ششم / شماره بیست و سوم و بیست و چهارم/ پاییز و زمستان 1394) 
بررسی عددی توفان های تندری توسط مدل WRF- ARW در تهران(10 مطالعه‌ی موردی)

صفحه 49-80

غلامرضا دنیادوست؛ فروزان ارکیان؛ عباس رنجبر؛ محمد میرزایی


مطالعه ی تجربی نقش مواد سطح فعال بر تشکیل ابر گرم در آزمایشگاه

صفحه 69-78

حامد فهندژسعدی؛ عباسعلی علی‌اکبری ‌بیدختی؛ مریم قرایلو؛ محمد حسین شوشتری