فراکاوی روند بارش در ایران و ارتباط آن با واداشت های پیوند از دور

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس اقلیم شناسی اداره کل هواشناسی استان کرمانشاه، دکترای آب و هواشناسی دانشگاه تربیت مدرس.

2 استادیار گروه جغرافیای دانشگاه رازی کرمانشاه

3 دانشجوی دکترای آب و هوا شناسی، دانشگاه تبریز

چکیده

     در سال های اخیرکاهش و نوسان بارش در سطح کشور بحران های زیست- محیطی زیادی ایجاد نموده است؛ شناخت دلایل این وردایی ها جهت برنامه ریزی توسسعه پایدار محور ، ضروری می باشد. در این تحقیق ابتدا سری زمانی و روند بارش میانگین کشور و بارش های ایستگاهی بررسی و در نهایت ارتباط بارش کشور با نوسان و تغییر واداشت ها بزرگ اقلیمی تبیین شده است. این پژوهش در دو مرحله انجام گردید: نخست داده های 34 الگوی پیوند از دور از مرکز اقیانوسی و جوشناسی ملی نوآ (NOAA ) و سایر مراکز در دوره آماری 2009- 1965 گردآوری شد؛ سپس داده های بارش ماهانه 36 ایستگاه اصلی هواشناسی کشور با طول دوره ی آماری مشابه از سازمان هواشناسی دریافت گردید. بررسی روندها نشادن داد که اغلب ایستگاه های مورد مطالعه دچار کاهش بارش شده اند؛  به طوری که با استفاده از آزمون من کندال سری زمانی بارش میانگین کشور نشان دهنده روند کاهشی معنادار بارش می باشد. نقشه های چولگی و کشیدگی بارش سالانه نشان دهنده فراوانی بیشتر سال های بارشی کمتر از نرمال در بیشتر نقاط کشور به ویژه در نیمه ی جنوب شرقی و طی دهه ی گذشته است. بررسی روند بارش ایستگاه های مورد مطالعه نشان دهنده کاهش بارش است که در نیمه شمال غربی کشور از سایر مناطق معنی دار تر و شدیدتر است. همچنین در نقشه ضریب تغییر بارش سالانه به طور واضحی نوسانهای سال به سال زیاد بارش بویژه در نیمه جنوب شرقی کشور دیده می شود. با استفاده از رویکرد تحلیل مسیر مشخص شد که پویایی و نوسان همرفت در شرق اقیانوس هند (نوسان مادن - جولین)، موثرترین الگوی پیونداز دور کنترل کننده بارش میانگین کشور می باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Trend Analysis of Iran's Precipitation and Its Relation to the Teleconnection Forces

نویسندگان [English]

 • M. Ahmadi 1
 • Amanallah Fathniya 2
 • Shoaieb Abkharabat 3
 1. Akbari. T., and Masudian, S. A., 2007, Study on influence of Teleconnection Pattern in Northern Hemisphere on Temperature, Journal of Research on Humanities Science, Isfahan Uni., No 22.
 2. Alijani B., 2002, Synoptic Climatology, publishing side printing.
 3. Alijani B., 2002, Vorticity calculated based on identifying types rainy of Tehran, Geographical Research Quarterly, Serial No. 64-63, pp. 115.
 4. Alpert. P., Neeman B. U., and Shay El Y., 1990, Intermonth variability of cyclone tracks in the Mediterranean, Journal of Climate, Vol: 3.
 5. Asgari, A., 1377, El Nino phenomenon and its occurrence in 1998-1997, scientific and technical journals Nivar Meteorological Organization, No. 37, pp. 11, 19.
 6. Azizi, G., 2000, El Nino and drought periods- wet in Iran, Journal of Geographical Research, No. 32,
 7. Babaeian, I., and Karimian, M., 2010, Flooding in Pakistan, the consequences of climate change in the region, the Department of Climate Change, National Center for Climatology.
 8. Borhani, D., and Fatehi, A., 2008, Application of artificial neural network streamflow forecasting using climate indices case study: Nazloochaei basin, Journal of College of Engineering, Tabriz University, No. 35,
 9. Chase Thomas N, A Pielke SR. Roger and Avissar Roni, 20h05, Teleconnections in the Earth System, Encyclopedia of Hydrological Sciences. Edited by M. Anderson. John Wiley & Sons, Ltd.

 

10. Chiacchio Marc, Vitolo Renato and Wild, 2005, Effect of cloud cover and atmospheric Effect of cloud cover and atmospheric circulation patterns on the circulation patterns on the observed surface solar radiation in Europe, 1st communication, ESF MedCLIVAR 24 ESF MedCLIVAR 24- -27 may 2010.

11. Calvo Natalia, Giorgetta Marco A., Garcia-Herrera Ricardo, Manzini Elisa ENSO modulation of the QBO effects on the polar vortex in a GCM simulation, 14th Conference on Middle Atmosphere.

 1. Enfield David B., 1989, Elnino Past and Present, Review of Geophysics, Vol 27.
 2. Farajzadeh, M., Karimi-Ahmadabad, M., Ghaemi, H., Mobasheri, M. R., 2007, Study the Moisture flux over West of Iran: A Case Study of January 1 to 7 1996 Rain Storm, Journal of Applied Sciences 7, Asian Network for Scientific Information.
 3. Ghavidel-Rahimi, Y., 2004, due to the large scale atmospheric circulation patterns - Ocean on ENSO variability in seasonal climatic effects of El Nino and Lanynv spring rainfall variability in East Azarbaijan, Journal of Human Sciences Lecturer, Geography Supplement.
 4. Ghayoor, H. A., and H., Asakereh, 2002, Effects of Teleconnection on Climate of Iran, Case Study: The North Atlantic Oscillation and the Southern Oscillation effects on changes in mean monthly temperature of Jask, Journal of Geographical Research, No. 16-17.
 5. Ghayoor, H. A., and M., Khosravi, 2001, The impact of ENSO events over the summer and autumn precipitation anomalies in the South East of Iran, Geographical Research Quarterly, No. 62, pp. 143.
 6. Gholami-Barghdar, M. A., 1989, El Nino phenomenon: interaction of ocean and atmosphere, Journal Nivar Meteorological Organization, No. 43-45.
 7. Habibi, F., 1998, Study and identification of air masses that have influenced Iran, scientific and technical journals Nivar Meteorological Organization, No. 39, pp. 48, 61, 62.
 8. Ghayoor, H. A., and M., Khosravi, 2001, The impact of ENSO events over the summer and autumn precipitation anomalies in the region of South East, Geographical Research Quarterly, No. 42.
 9. Karimi Khajelangi, S., Relationship ENSO and Variation pattern of monthly precipitation of Iran (case study: Shahre Kord), Journal of full scientific Nivar Meteorological Organization, No. 60-61, Spring and Summer 1385. Pp. 4344.
 10. Khorshid-Dust, M., and Y., Qavidel-Rahimi, 2006, Evaluation of the phenomenon of "yonder" of the Province of seasonal precipitation variability using "Multivariate ENSO Index, Journal of Geographical Research, No. 38, 15 p.
 11. Khosravi, M., S., Karimi-Khajelangi and M., Najar-Saliqe, 2007, Relationship between Arctic Oscillation index and temperature fluctuations; Shahrekord Station, Journal of Geography and Development, No. 5, Spring and Summer.
 12. Krichak, S. O., Alpert, P., 2007, Decadal trends in the East Atlantic-West Russia pattern and Mediterranean, Department of Geophysics and Planetary Sciences, Raymond and Beverly Sackler Faculty of Exact Sciences, Tel Aviv University, Ramat Aviv, Tel Aviv 69978, Israel. International Journal of Climatology.
 13. Kumar K. Krishna, Hoerling, M., and Rajagopalan Balaji, 2002, Advancing Indian Monsoon Rainfall Predictions, Permanent address: Indian Institute of Tropical Meteorology, Pune, India, 411008.
 14. Kutiel H, Benaroch Y, 2002, North Sea- Caspian Pattern (NCP) an upper level atmospheric teleconnection affecting the Eastern Mediterranean: Identification and definition. Teoritical and Applied Climatology of springer verlag, Austria.
 15. Kutiel H. and Turkey M, 2005, New Evidence for the role of the North Sea-Caspian pattern on the temperature and precipitation regimes in continental central turkey, Geografiska Annaler · 87 A (2005).
 16. Kutiel H, Helfman I, The impact of Central African-Caspian Oscillation (CACO) on Climate Regimes in the Red Sea Region. J. O moas M. Inbar and D. F. Shmueli (eds) Contemporary Israeli Geography, Horizons in Geography, Vol 60-61, 2004.
 17. Lau William K. M. and Waliser Duane E., 2012, Intrapersonal Variability in the Atmosphere–Ocean Climate System (Second Edition), Published in association with Praxis Publishing Chichester, UK, Springer.
 18. Mamaghani Bashar Doost M., 1998, Interaction Mansoon summer and Oman Sea and its impact on the country's South East region, Scientific and technical journals Nivar Meteorological Organization, No. 39, pp. 44.
 19. Masoudian S., 2008, Related to the precipitation of the North Atlantic Oscillation, Journal of Geographical Research, No. 23.
 20. Modarespur A., 1997, Impact of ENSO (El Nino / Southern Oscillation) over the rainfall and temperature of Iran, Scientific and technical journals Nivar Meteorological Organization, No. 33, pp. 72-79.
 21. Modarespur A., 1998, Study on ENSO Event (El Nino / Southern Oscillation), Nivar Meteorological Organization Scientific and Technical Journal, No. 38.
 22. Monahan Adam hugh, fyfe john c., Pandolfo Lionel, 2003, The vertical structure of wintertime climate regimes of the northern hemisphere extratropical atmosphere, journal of climate, volume 16.
 23. Moser Susanne C., Juliette A and Finzi Hart, 2015, The long arm of climate change: societal teleconnections and the future of climate change impacts studies, Climatic Change, Springer.
 24. Motamedi M., K. Ehtramian and A. Shahabfar, 2007, Study on teleconnection, meteorological ENSO signal, in precipitation and temperature fluctuations in Khorasan, Journal of Environmental Sciences, No. 4.
 25. Najar Saligheh M., 2001, Synoptic patterns of summer precipitation in South East Iran, Geographical Research Quarterly, No. 62.
 26. Najar Saligheh M., 2002, Modeling of climatic effects of thermal low on subtropical region, Geographical Research Quarterly, No. 70, pp. 75.
 27. Nasrallah. H. A, Balling. R. C, Selover. N. J, Vose. R. S, 2001, Development of a seasonal forecast model for Kuwait Winter precipitation, Journal of Arid Environments, p48: 233–242.
 28. Nazemosadat S. M. J., 1998, The effect of sea surface temperature of the Persian Gulf over rainfall of south of Iran, Nivar Meteorological Organization Scientific and Technical Journal, No. 38, 44-36-33
 29. Nazemosadat S. M. J, and M. Rahimi and A. Keshavarzi, 1385, Evaluating the effects of El Nino Southern Oscillation phenomenon (ENSO) on the yield and drought (wet) of important hydrologic river in Fars province, Iran Journal of Agricultural Sciences, No. 37.
 30. Quiring S., 2002, A Teleconnection Primer, p 5.
 31. Salahi Brumand, M. Khorshid Doost and Y. Ghavidel Rahimi, 2007, North Atlantic atmospheric circulation fluctuations associated with drought in East Azerbaijan, Geographical Research, No. 39.
 32. Schwing, F. B., et al., 2009, Climate change, teleconnection patterns, and regional processes forcing marine populations in the Pacific, J. Mar. Syst, doi: 10. 1016/j. jmarsys. 2008.11.027.
 33. Wallace J. M, Gutzler D. S, 1980, Teleconnection in the Geopotential height field during the northern hemisphere winter, Monthly Weather Review, Volume 109.
 34. Wang Lin, Wen Chen, Wen Zhou and Gang Huang, 2015, Teleconected influence of tropical northwest Pacific sea surface temperature on interannually variability of autumn precipitation in southwest of China, Clim Dyn, Springer.
 35. Yarahmadi D. and Q. Azizi, 2007, Multivariate analysis of the relationship between seasonal rainfall and climatic parameters, Journal of Geographical Research, No. 39.
 36. Zaroug, M. A. H.; Giorgi, F.; Coppola, E.; Abdo, G. M. and Eltahir, E. A. B.,2014, Simulating the connections of ENSO and the rainfall regime of East Africa and the upper Blue Nile region using a climate model of the Tropics, Citable URI: http://hdl.handle.net/1721.1/92786, Department: Massachusetts Institute of Technology. Department of Civil and Environmental Engineering, Publisher: Copernicus GmbH.