دوره و شماره: دوره 1394، شماره 21، فروردین 1394، صفحه 1-99 (سال ششم / شماره بیست و یکم و بیست و دوم/ بهار و تابستان 1394) 
تحلیل همدیدی و الگوی فشاری رخدادهای گرد و غبار در نواحی غرب و جنوب غرب ایران

صفحه 9-20

ساویز صحت کاشانی؛ مجید وظیفه دوست؛ غلامعلی کمالی؛ عباسعلی علی اکبری بیدختی


بررسی همدیدی بارش‌های فرین استان مازندران در ماه اکتبر

صفحه 49-60

فاطمه زهرا متولی طاهر؛ فرهنگ احمدی گیوی؛ پرویز ایران نژاد


ارزیابی کمّی ریسک خشکسالی کشاورزی درچند نمونه اقلیمی کشور

صفحه 61-72

سید علیرضا آقایان؛ دکتر غلامعلی کمالی؛ سهراب حجّام