دوره و شماره: دوره 1398، شماره 38، شهریور 1399، صفحه 1-129 (سال دهم - شماره 38-تابستان 1398) 
واکاوی اثر عوامل محلی در الگوی جریان باد در منطقه دریاچه ارومیه

صفحه 33-48

مصطفی کریمی؛ علی اکبر شمسی پور؛ فرامزر خوش اخلاق؛ زهرا زارعی چقابلکی


بکارگیری روش AHP در جانمائی ایستگاه هواشناسی جاده ای در محورهای ارتباطی استان خراسان رضوی

صفحه 93-111

سینا صمدی؛ مجید حبیبی نوخندان؛ احسان فرشته پور؛ شراره ملبوسی؛ دانا علیزاده