ارزیابی تولیدات شبکه‌ای تحلیل مجدد پایگاه اروپایی پیش بینی های میان مدت جوی ECMWF در مناطق اقلیمی مختلف ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مهندسی آب-دانشکده کشاورزی- دانشگاه فردوسی مشهد-ایران

2 استاد گروه علوم و مهندسی آب- دانشکده کشاورزی- دانشگاه فردوسی مشهد

3 استادیار، گروه جغرافیا- دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

نبود یا عدم کفایت آمار مشاهداتی اقلیمی در مناطق مختلف می­تواند منجر به عدم آگاهی لازم در اقلیم­های مختلف و توان پایین مدیریت در زمینه­های هواشناسی، هیدرولوژی و کشاورزی شود. امروزه توسعه مراکز پیش بینی و مدلسازی داده­های اقلیمی امکان دسترسی به داده­های تقریبا به هنگام را فراهم کرده است. در این پژوهش از داده های تحلیل مجدد پایگاه اروپایی پیش بینی های میان مدت جوی(ECMWF)، برای پنج ناحیه معرف تنوع اقلیمی در کشور(شمال، شمال شرق، شرق، جنوب و غرب) و متغیرهای دمایی(دمای حداقل، دمای میانگین، دمای حداکثر و دمای نقطه شبنم) و بارش در موقعیت­های جغرافیایی متناظر با ایستگاههای سینوپتیک (2017-2015) با قدرت تفکیک مکانی 0.5*0.5 درجه مورد مقایسه آماری قرار گرفت. دامنه R2 برای متغیرهای حداکثر دمای روزانه و میانگین دما، بالای 90 درصد است. به نظر می­رسد به طور متوسط مدل در برآورد دمای میانگین و دمای حداکثر خطای کمتری را دارد. دمای نقطه شبنم مدل در ایستگاه مشهد همبستگی قوی و مثبتی با مشاهدات دارد و برای ایستگاههای بیرجند و رشت به ترتیب بیش و کم برآورد دیده شد. دامنه تغییرات ضریب کارایی در ایستگاهها و متغیرهای مختلف بین 3/0- و 9/0 است. پراکنش نقاط پیرامون خط وایازش برای متغیرها نشان­دهنده ارتباط خوب بین داده­های مشاهده­ای با مدل ERA-interim است. همبستگی بالای سری زمانی روزانه بین مقادیر مشاهده ای و پیش بینی مدل در همه متغیرها بین 0.7 تا 0.99 متغییر است و نشان دهنده ارتباط قوی خطی مثبت بین مقادیر مشاهده ای و مدل را نشان می­دهد. به طور کلی مدل بخوبی توانسته روند تغییرات زمانی متغیرهای مختلف را در ایستگاه­های منتخب شبیه سازی کند و دقت مدل در حد قابل قبول است. با توجه به نتایج حاصل از این پژوهش، می­توان از داده­های این مدل در کنار داده­های ایستگاهی و یا برای مناطق با تراکم ایستگاه کم و فاقد ایستگاه استفاده نمود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of Grid reanalysis products of the European Centre for Medium Range Weather Forecasts (ECMWF datasets) in Different Climatic Regions of Iran

نویسندگان [English]

 • Azam Arabi Yazdi 1
 • Seyed Hossein Sanaei Nejad 2
 • Abbas Mofidi 3
1 water engineering Department, Ferdowsi University of Mashhad, Iran
2 Professor, Water Engineering, College of Agriculture, Ferdowsi University of Mashhad
3 Assistant Professor, Ferdowsi University of Mashhad
چکیده [English]

Introduction: The lack/inadequacy of climate observational data in different regions can lead to lack of awareness in different climates and low management power in the fields of meteorology, hydrology and agriculture. Today, the development of centers for forecasting and modeling of climatic data has provided access to almost real-time data. Reanalysis data is used in conjunction with static data, or in non-data locations, for instances, The European Centre for Medium-Range Weather Forecasts (ECMWF). The results of MCEVOY et al. (2014) studies on evaluation of 4 network databases with observations showed that the type of climate variable and the spatial resolution of network data has an impact on the results of statistical comparisons. Another Study have shown that ERA-Interim data has a very high accuracy in predicting rainfall in many parts of Iran and its error rate is low and can be neglected in over 70% of the stations studied. The result of the temporal-spatial accuracy of the rainfall data base of the ECMWF on Iran showed that not only the time synchronization but also the amount of similarity was very similar between the estimated values of the ECMWF data base and observed rainfall (Darand & Karimi, 2015). Regarding the advantage of using grid data and examining the possibility of using them, this study evaluates the accuracy of the ECMWF (ERA-Interim) reanalysis data on rainfall estimation and temperature variables in regions with diverse climates in Iran.
Materials and Methods:
2.1. Study area                                                                                                                                  
Five areas of climate diversity (Rasht, Mashhad, Birjand, Bushehr, Kermanshah) are considered in the country. These are located in North, North-East, East, South and west East exponents of Iran.
2.2. Data
Daily reanalysis data from precipitation, average temperature, maximum and minimum temperature and dew point temperature from the ERA-Interim database with synoptic stations data at corresponding geographic locations for the statistical years 2015 to 2017 and with The spatial resolution of 0.5 * 0.5 degrees were used. In order to compare, the correlation coefficients (R2), RMSE and NRMSE, the mean bias error (MBE), Nash–Sutcliffe model efficiency coefficient (N_S) and residual coefficient (CRM) were used.
Results and Discussion: The cumulative rainfall in the corresponding coordinates of each station from the ERA-interim model shows a similar trend with the measured data and shows good rainfall fluctuations. Checking the linear regression models fitted between the studied variables (observational and predictive values of the ERA-interim model) indicates that these models are meaningful. The range of R2 for the maximum daily temperature and average temperature variables is above 90%. On average, the lowest and highest standard errors are estimated for precipitation in Birjand and Rasht stations, respectively. In addition, the best result of correlation of Tdew was found in Mashhad station and over/under estimation was shown in Birjand and Rasht respectively. It seems that model has less error for estimating average temperature and maximum temperature. The RMSE range of precipitation is at the selected stations (1.3-7.25) mm. NRMSE with the observed distance indicates that model accuracy is high in predicting rainfall values at all stations, and the error rate varies from 5 to 10%. The range of N-S efficiency at stations and various variables is between -0.3 and -0.9. The distribution of points around the line 1:1 for variables indicates a good relationship between observational data and the ERA-interim model. Pearson correlation coefficients vary from 0.7 to 0.99 and indicate a strong positive linear relationship between observational values and the ERA-interim model in various variables. The slope of the regression equation is between 0.95 and 1.05, which indicates a good relationship between the two data and the high ability of the model. High values of r coefficient show a strong correlation between two time series of data. Regarding the spatial distribution of selected stations, there is a high correlation between the daily time series and observational values and model predictions in all variables that have been investigated by Karimi (1394), Ratii and Sotoudeh (1396), and Sharifi et al 2016) and MCEVOY et al (2014).
Conclusion: In general, the model has been able to simulate the process of time variation of different variables at selected stations, and the accuracy of the model is acceptable. According to the results of this research, the data of this model can be used along with the station data. This study highlights the importance of conducting spatial analysis of observations and potential measurement errors in order to obtain an understanding of the potential deviations of network data before being used in hydro-climatic applications.
 

کلیدواژه‌ها [English]

 • gridded Data
 • ERA-Interim
 • Statistical Test
 • Climatic Diversity
 1.  

  1. Balsamo, G., S. Boussetta, P. Lopez, and L. Ferranti, 2010, Evaluation of ERA-Interim and ERA-Interim-GPC Pre-scaled precipitation over the U.S.A. ERA Report Series. No. 5, ECMWF. Reading. UK. 10 pp.
  2. Bosilovich, M.G., J. Chen, F. Robertson, and R.F. Adler, 2008, Evaluation of global precipitation in reanalysis. Journal of applied meteorology and climatology. No. 47 (9): 2279-2299.
  3. Darand, M., Z. Karimi, S, 2015, Evaluation of Spatio-Temporal Accuracy of Precipitation of European Center for Medium-Range Weather Forecasts (ECMWF) over Iran. Physical Geography Research Quarterly. V 47. pp. 651-675(In Persian with English Summary).
  4. Dee, D.P., S.M. Uppala, A.J. Simmons, P. Berrisford, P. Poli, S. Kobayashi, U. Andrae, M.A. Balmaseda, G, Balsamo, P. Bauer, P. Bechtold, A. Beljaars, L. Van De Berg, Bidlot, N. Bormann, C. Delsol, R. Dragani, , M. Fuentes, A.J. Geer, L. Haimberger, S.B. Healy, H. Hersbach, E.V. Hólm, L. Isaksen, P. Kallberg, M. Köhler, M. Matricardi, A.P. McNally, B.M. Monge-Sanz, J.J. Morcrette, B.K. Park, C. Peubey, P. de Rosnay, C. Tavolato, J. N. Thépaut, and F. Vitart, 2011, The ERA-Interim reanalysis configuration and performance of the data assimilation system. Quarterly Journal of the Royal Meteorological Society. No. 137: 553–597.
  5. De Lee uw, J., J. Methven, M. Blackburn, 2014, Evaluation of ERA-Interim reanalysis precipitation products using England and Wales observations, Quarterly Journal of the Royal Meteorological Society, No.141, pp. 798-806.
  6. IFS DOCUMENTATION Cy41r1 Operational implementation 12 May 2015 PART IV: PHYSICAL PROCESS
  7. Khan, A., K.S. Richards, G.T. Parker, A. McRobie, M.J. Booij, Z. Duan, and M. Khan, 2015. Spatial and altitudinal variation of precipitation and the correction of gridded precipitation datasets for the Upper Indus Basin and the Hindukush-Karakoram-Himalaya. Geophysical Research Abstracts. Vol. 17. pp. 2.
  8. Masoudian, A. 1391. Weather in Iran. Shariah Toos Publications. Iran (In Persian).
  9. MCEVOY, D., J. F. MEJIA, J. L. HUNTINGTON, 2014, Use of an Observation Network in the Great Basin to Evaluate Gridded Climate Data, JOURNAL OF HYDROMETEOROLOGY, No. 15, pp.1913-1931.
   1. Modarres, R., 2006, Regional precipitation climates of Iran. Journal of Hydrology, No. 45, pp. 13–27.
   2. Raziei, T., F. Sotoudeh, 2017. Investigation of the accuracy of the European Center for Medium Range Weather Forecast (ECMWF) in forecasting observed precipitation in different climates of Iran, physics of earth and space. No. 43(1), pp.133-147(In Persian with English Summary).
   3. Rhodes, R. I., L. C. Shaffrey, and S. L. Gray, 2015. Can re-analyses represent extreme precipitation over England and Wales?, Quarterly Journal of the Royal Meteorological Society, No.141, pp.1114–1120.
   4. Sharifi, E., R. Steinacker, and B. Saghafian, 2016, Assessment of GPM-IMERG and Other Precipitation Products against Gauge Data under Different Topographic and Climatic Conditions in Iran: Preliminary Results, Remote Sensing, No.8, pp.134-158.
   5. Sieck, L. C., S. J. Burges, and M. Steiner, 2007, Challenges in obtaining reliable measurements of point rainfall. Water Resources Research, No. 43, W01420, doi: 10.1029/2005WR004519.
   6. Sodoudi, S., A. M. Noorian, G. Manfred, R. Eberhard, 2010. Daily precipitation forecast of ECMWF verified over Iran, Theoretical Applied Climatology, 99, 39–51.
   7. Szczypta, C., J. C. Calvet, C. Albergel, G. Balsamo, S. Boussetta, D. Carrer, S. Lafont, and C. Meurey, 2011. Verification of the new ECMWF ERA-Interim reanalysis over France. Hydrology and Earth System Sciences. No. 15, pp. 647–666.
   8. Tang, G., A. Behrangi, Z. Ma, D. Long, Y. Hong, 2018, Downscaling of ERA-Interim Temperature in the Contiguous United States and Its Implications for Rain–Snow Partitioning. Journal of Hydrometeorology, No. 19(7). DOI: 10.1175/JHM-D-18-0041.1
   9. scaling of ERA-Interim Temperature in the Contiguous United States and Its
   10. Implications for Rain–Snow Partitioning
   11. nscaling of ERA-Interim Temperature in the Contiguous United States and Its
   12. Implications for Rain–Snow Partitioning