بکارگیری روش AHP در جانمائی ایستگاه هواشناسی جاده ای در محورهای ارتباطی استان خراسان رضوی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مدیر گروه پژوهشی اقلیم شناسی بلایای جوی، پژوهشکده اقلیم شناسی

2 دانشیار، پژوهشکده اقلیم شناسی

3 کارشناسی ارشد، سازمان مسکن و شهرسازی خراسان رضوی

4 عضو گروه پژوهشی اقلیم شناسی بلایای جوی، پژوهشکده اقلیم شناسی

5 پژوهشکده اقلیم شناسی

چکیده

امروزه مدیریت های ترافیک جاده ای وابستگی بسزائی به اخذ صحیح و بهنگام داده های هواشناسی جاده ای داشته بطوریکه هر چه داده های که از ایستگاه ها برداشت می شود دارای دقت بالاتری باشد، میزان صحت تصمیم گیری ها نیز بالاتر خواهد رفت. از این رو تعیین محل جای گیری ایستگاه ها تاثیر بسزائی بر دقت داده های حاصل از آنها دارد. دو عامل تعداد و نوع توزیع مناسب ایستگاه های هواشناسی جاده ای، نقش اساسی را در تعیین و محاسبه داده های هواشناسی یک حوضه ایفا می کنند. عوامل متعددی بر روی مکانیابی یک ایستگاه هواشناسی جاده ای تاثیرگذار بوده مانند عوامل محیطی و توپوگرافی ارتفاع، شیب، سایه، پوشش گیاهی، روشنایی محیطی، دسترسی به امکاناتی نظیر برق و تلفن و ... . در این راستا پژوهش حاضر بر اساس روش توصیفی- تحلیلی و با تاکید بر جنبه کاربردی آن، سعی بر آن دارد تا  در استان خراسان رضوی که یکی از پر رفت و آمدترین استان های کشور از منظر ترافیک جاده ای محسوب گردیده و به لحاظ وقوع حوادث جاده ای جزو رتبه های نخست کشور می باشد، به جانمایی ایستگاه های هواشناسی جاده ای در راه های ارتباط اصلی آن مبادرت ورزد. به منظور مشخص نمودن نقطه مکان یابی بهینه از نرم افزار سیستم اطلاعات جغرافیایی استفاده شده است. لذا بدین منظور پس از تهیه لایه های مورد نیاز از شاخص های ذکر شده، از آنجایی که هر کدام از لایه ها دارای ارزشو اهمیت متفاوتی در شناسایی مکان مناسب می باشند، لذا از روش منطق فازی و تحلیل سلسله مراتبیAHp جهت اولویت دهی نقاط پیشنهادی استفاده گردیده است. پس از انجام مراحل و اجرای مدل های کاربردی مذکور، مکان های بهینه و مناسب از منظر محیطی، اقلیمی، ترافیکی و خطرپذیری شناسایی و پیشنهاد گردیدند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Using the AHP method in site selecting of the Road Meteorological Stations for the main roads of Khorasan Razavi province

نویسندگان [English]

 • sina samadi 1
 • Majid Habibi Nokhandan 2
 • Ehsan Fereshte poor 3
 • Sharareh Malbosi 4
 • Dana Alizadeh 5
1 Climatological Research Institute(CRI)/ Head of Natural Disaster Division(NDD)
2 Associate Prof., Climatological Research Institute(CRI)
چکیده [English]

Today, road traffic management is highly dependent on accurate and up-to-date road weather data, so the accuracy of more data that is taken from the stations, will be increase the accuracy of the decisions. Therefore, site selecting of the stations has a significant impact on the accuracy of the data obtained from them.Two factors, number and type of appropriate distribution of weather stations, play an essential role in determining and computing the meteorological data of a basin. Several factors affect the location of a road-weather meteorological station, such as environmental factors and climate Data, topography of elevation, slope, shadow, vegetation, environmental lighting, access to facilities such as electricity and telephone, etc. In this regard, the present study, based on descriptive-analytical method and with emphasis on its practical aspect, is trying to find in Khorasan Razavi province, that is one of the most populous provinces of the country in terms of road traffic and incidents Road and it is aimed at locating the meteorological stations of the road in its main ways of communication. Geographic Information System software has been used to determine the optimal location point. Therefore, after the required layers are provided, the mentioned indices, since each layer has a different value and importance in identifying the appropriate location, therefore, the fuzzy logic method and the AHP hierarchy analysis to prioritize the proposed points has been used. After performing the steps and applying models, suitable points were identified from the environmental, climate, traffic and risk perspectives.
Abstract:
Today, road traffic management is highly dependent on accurate and up-to-date road weather data, so the accuracy of more data that is taken from the stations, will be increase the accuracy of the decisions. Therefore, site selecting of the stations has a significant impact on the accuracy of the data obtained from them.Two factors, number and type of appropriate distribution of weather stations, play an essential role in determining and computing the meteorological data of a basin. Several factors affect the location of a road-weather meteorological station, such as environmental factors and climate Data, topography of elevation, slope, shadow, vegetation, environmental lighting, access to facilities such as electricity and telephone, etc. In this regard, the present study, based on descriptive-analytical method and with emphasis on its practical aspect, is trying to find in Khorasan Razavi province, that is one of the most populous provinces of the country in terms of road traffic and incidents Road and it is aimed at locating the meteorological stations of the road in its main ways of communication. Geographic Information System software has been used to determine the optimal location point. Therefore, after the required layers are provided, the mentioned indices, since each layer has a different value and importance in identifying the appropriate location, therefore, the fuzzy logic method and the AHP hierarchy analysis to prioritize the proposed points has been used. After performing the steps and applying models, suitable points were identified from the environmental, climate, traffic and risk perspectives.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Road Meteorological Station
 • GIS
 • Road Meteorological Sensors
 • AHP
 1.  

  1. اداره کل نگهداری راه و ابنیه فنی؛ (1382)، شناسایی مقاطع حادثه خیز شبکه راه‌های کشور، وزارت راه و ترابری.
  2. بزازان، محمود (1370). "راهداری زمستانی"، فصلنامه راه و ترابری، سال اول، شماره2،زمستان 1370.
  3. پژوهشکده اقلیم شناسی، (1389)، گزارش پروژه مطالعه و مکانیابی نصب ایستگاه هواشناسی جاده ای در محور مشهد تربت حیدریه
  4. پژوهشکده هواشناسی؛ (1380)، پروژة مطالعه و بررسی لغزندگی جاده‌ای به سبب رخداد پدیده‌های جوی و روشهای کاهش اثرات آن‌ها درجاده‌های کندوان و هراز.
  5. حبیبی نوخندان، مجید (1383). "آب و هوا و ایمنی جاده‌های کوهستانی ایران" رساله دکتری اقلیم‌شناسی به راهنمای قاسم عزیزی، دانشگاه تهران.
  6. حبیبی نوخندان، مجید (1378). "مطالعه پدیده‌های اقلیمی مؤثر بر تردد و تصادفات جاده‌های کوهستانی و ارائه راهکارهای اجرایی مؤثر (مطالعه موردی جاده هراز)"، پایان نامه کارشناسی ارشد اقلیم شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی تهران
  7. سازمان حمل و نقل و پایانه‌های کشور؛ (1383)، آرشیو اطلاعات مربوط به راههای ایران.
  8. صمدی نقاب. سینا (1388). " جانمایی نصب ایستگاه هواشناسی جاده های در مسیر مشهد تربت حیدریه"، طرح پژوهشی پژوهشکده اقلیم شناسی
  9. عطار، مهدی؛ (1374)، تحلیل علل و آنالیز هزینه تصادفات راه‌ها، پایان نامه کارشناسی ارشد عمران حمل و نقل، دانشکده تحصیلات تکمیلی، دانشگاه آزاد اسلامی تهران جنوب

  10. Bogren, J. & Gustavsson, T. (1989). Modelling of local climate for prediction of road slipperiness. Physical Geography, 10: 147–164.

  11. Bogren, J. & Gustavsson, T. (1994). A Combined Statistical and Energy Balance Model for Prediction of Road Surface Temperature, in Proc of Seventh International Road Weather Conference, 21-22 March 1994, Seefeld, Austria.

  12. Bogren, J., Gustavsson, T. & Postgard, U. (2000 a). Load Temperature Variations in Relation to Weather Parameters. Int. J. Climatol., 20: 151-170.

  13. Bogren, J. Gustavsson, T. & Lindqvist, S. (1992). A Description of a Local Climatological Model Used to Predicate Temperature Variations Along Stretches of Read. Meteorol. Mag., 121: 157-170.

  14. Bogren, J. (1991). Screening Effects on Road Surface Temperature and Road Slipperiness, J. Theoretical Appl. Climatol., 43: 91-99.

  15. Bogren, J. & Gustavsson, T. (1991), A Review of Methods for Applied Road Weather Climatological Stadies. In Proc, of Seventh Conference on Applied Climatology, 10-13 September 1991, Salt Lake City, American Meteorological society, Boston, 91-96.

  1. 16.  Carson, J., Mannering, F., (2001), “The Effect of the Ice Warning Singal on Ice Accident -

  17. Frequency and Severity”. Accident Analysis and Prevention. No. 33. pp. 89. 100.

  18. Codling, P. (1974). "Weather and Road Accidents, In Climate Resources and Economic Activity", J. Tylor (ed) PP. 205-222. Newton Abbot: DAVID and Charles Holding.

  19. Codling, P.J. (1974). "Weather and Road Accidents, in Climate Resources and Economic Activity", ed.J.A Taylor. Newton Abott: David and Charles, Cooperative Highway Research Report 95.

  20. Eriksson, M. and Lindquvist, S. (2002). "Regional influence on road slipperiness during winter precipitation events", SIRWEC Conferences, Japan.

  21. Ellrod, G.P., (2003), “Performance of Satellite Fog Detection Techniques with Major, fogrelated

  22. High way Accident”. Office of Research and Applications (NOAA/NESDIS).

  23. Gustavsson, T. (1995). A study of air and road surface temperature variations during clear windy nights. Int. J. Climatol., 15: 919–932.

  24. Thornes, J. E. (1985). The prediction of ice on roads. J. Institution of Highways and Transportation, Aug/Sept.

  25. Thornes, J. E. (1991). Thermal mapping and road weather information systems for highway engineers. In Highway Meteorology, ed. by A. H. Perry, and L. J. Symons, E. & F. N. Spon, London.

  26. URLs

  27. http://www.asp.ucr.edu/colloquium/1992/part1,2/chapter2.html

  28. http://www. crh.noaa.gov/fsd/soo/doppler

  29. http://www.knetv.com/weather/doppler

  30. http://www.ncmrwi.gov.in

  31. H.s.4 Cast , [A Reliable Fur Technische Physik], pp1-4.

  32. H.S.4 Cast, [Forschung Sinstitut fur Techische Physik], pp 1-10.

  33. http:/www.Caic.State.coo us/photos.

  34. http://www.raytheon.com