دوره و شماره: دوره 1398، شماره 37، بهمن 1398، صفحه 1-20 (سال دهم- شماره سی و هفتم-بهار 1398) 
بررسی شرایط آب و هوایی دشت مغان برای کشت محصول پنبه با روش ANP

صفحه 111-122

بهروز سبحانی؛ وحید صفریان زنگیر؛ زهرا قاسم آبادی