شبیه سازی تصادفی بارش روزانه با استفاده از مدل‌های خطی تعمیم یافته در اقلیم نیمه خشک

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای گروه علوم ومهندسی آب دانشگاه فردوسی مشهد، ایران

2 دانشیار، گروه علوم ومهندسی آب ، دانشگاه فردوسی مشهد، ایران

3 استاد گروه علوم و مهندسی آب، دانشگاه فردوسی مشهد، ایران

چکیده

تغییرپذیری بالای بارش، پراکندگی شبکه باران­سنجی فعال و نیز کیفیت پایین مقادیر بارش ثبت شده، کاربرد مدل­های تصادفی زمانی- مکانی بارش در مناطق خشک و نیمه خشک را همواره با چالش روبه­رو کرده است. در این پژوهش، از مدل خطی تعمیم یافته به­منظور تکمیل و توسعه­ی سری زمانی داده­های ثبت شده­ی بارش روزانه­ی 11 ایستگاه سینوپتیک نسبتاً پراکنده ­در زیرحوضه­ی رود شور با وسعت 67/22066 کیلومتر مربع (که یکی از زیر حوضه­های دریاچه نمک می­باشد) در دوره آماری 1991 تا 2010 میلادی استفاده شد، تا بتواند برای مدل­های هیدرولوژیکی بکار رود. جهت بیان ساختار زمانی- مکانی بارش از مدل توزیع لجستیک برای رخداد بارش و از توزیع گاما برای مدل کردن مقدار بارش استفاده گردید. صحت سنجی زمانی و مکانی در  یک دوره زمانی مجزا و نیز استفاده از ایستگاه­هایی که در برازش مدل وارد  نشده بودند، انجام  آنگاه  تغییر پذیری زمانی- مکانی بارش آزموده شد. اثرات فصلی  بر تغییرات زمانی- مکانی بارش ، همبستگی بارش روزانه و نیز طول، عرض جفرافیایی و ارتفاع ایستگاه­های باران­سنجی شناسایی شدند که از آن مدل توانست به­خوبی ویژگی­های بارش را در منطقه مطالعاتی نشان دهد. در هر دو مدل رخداد و مقادیر، اثرات مکانی از مهمترین پیش­بینی کننده­های بارش و بعد از آن در بین اثرات زمانی، میانگین بارش در یک روز قبل مهمترین متغیر پیش­بینی کننده بارش در حوضه شناخته شده است. به ­علاوه محرک­های بارندگی در مقیاس بزرگ (دما و رطوبت نسبی) تا حدودی باعث بیان بهتر تغییرات در هرسال شده و نیز ارتباط بین متغیرهای بزرگ مقیاس و بارش،  زمینه­ی ریزمقیاس نمایی خروجی­های مدل­های جهانی اقلیم را فراهم می­نماید. در واقع مدل­های تصادفی با رویکرد توسعه­ی مجموعه داده­های مشاهداتی در ایستگاه­های باران­سنجی و ریزمقیاس نمایی سناریوهای اقلیمی در مقیاس منطقه­ای و جهانی پایه­گذاری شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Stochastic simulation of daily rainfall using generalized linear models in semiarid simulation of rainfall

نویسندگان [English]

 • hananeh barooti 1
 • Kazem Esmaili 2
 • Bijan Ghahraman 3
1 Department water engineering faculty of agriculture, Ferdowsi University
2 Associate professor water science and engineering/ ferdowsi university of mashhad
چکیده [English]

Introduction
Long sequences of rainfall data are required as inputs to many water resource and flood management applications. However, observed rainfall data are rarely sufficient to characterize the full range of rainfall variability at the temporal and spatial scales of interest particularly when the purpose is to make long-term predictions such as those needed for climate change assessment as well as in spatially distributed modelling. To overcome this, stochastic models are commonly used to generate synthetic sequences of rainfall that are statistically consistent with the observed record at one or more gauged sites. Stochastic models also have the potential to quantify uncertainty due to missing values in the observed record and to downscale the outputs of global climate models. a particular challenge for these models is the application to arid and semi-arid regions because of the generally high variability in rainfall, sparse networks of rain gauges and potential data quality problems.
Methodology
In this article, generalized linear model is applied to develop time-series data records of daily rainfall from11 synoptic stations in a 22066.67 km2 relatively sparse sub-basin of Shoor River basin for period of 1991–2010,to be used in hydrological models. To set temporal and spatial rainfall structures ,we used GLMs model .A GLM for daily rainfall is specified in two parts. The pattern of wet and dry days (rainfall occurrence) at a site is typically modelled using logistic regression. Second, a distribution function is fitted to the amount of rainfall on each wet day. For both precipitation occurrence and amounts models, model parameters are determined using the maximum-likelihood estimation (MLE) method. Also model performance can be assessed using simple but informative tests, such as the Pearson residuals. By defining suitable dependence structures between sites, it is possible to build a multivariate GLM. For the occurrence model, we have used a beta-binomial distribution for the number of wet sites on any day. For the amounts model, we have used the inter-site correlation structure of the Anscombe residuals.
Results and discussion Following the procedure explained earlier, precipitation occurrence and amounts were modelled sequentially. In the occurrence model, most predictors are temporal predictors and interactions thereof (12 predictors out of 19). while in the amounts model it is the spatial predictors and their interactions which are more significantIn the final model the absolute magnitude of the ratio of the parameter’s value to its standard error can be regarded as an indicator of the covariate’s strength in the model. Aside from these indicators, we need to check that the Pearson residuals are within the 95% confidence interval. Among the external covariates, Humidity, temperature from reanalysis data were significant external predictors in the occurrence model. In addition, mean Pearson residuals are used to check the systematic model components. almost all the mean Pearson residuals by month, year and site are within the 95% confidence intervals for both occurrence and amounts models. However In the annual plots, it can be seen that some years have residuals placed outside the confidence interval indicating that these years may not be well represented by the models (but, results in Figure 4 show that observed annual and seasonal rainfall in these years are within the simulated bounds implying that the combined occurrence and amounts models produce reasonable annual totals even within these extreme years). This can be considered as evidence of good model performance, and shows that the structure of the precipitation characteristics by month, year and site are all well captured by the models. To indicate the spatial structure of errors, bubble maps for mean residuals by sites for both occurrence and amount models are plotted. Random distribution of residuals in space and lack of systematic structure in either of these plots can be interpreted that spatial variation of both rainfall occurrence and amount are well captured by the fitted models. To further check whether the GLM developed for this basin has captured the temporal structure of the observed data, we used the GLM to simulate rainfall at sites G5, G12 and G14 for the period 1981–1990, which is outside the fitting period. These particular sites were chosen on the basis of data availability prior to the period used for fitting. For spatial validation, rainfall data were simulated for the period 1991–2010 at stations G3, G11 and G13, which were not used at all for fitting. Again, from this plot, it can be seen that in general the GLM seems to adequately simulate the observed data.
Summary and conclusions The aim of this work was to investigate the potential applicability of a GLM for stochastic simulation of multisite daily rainfall in semi-arid areas and to develop a model that can be used to infill and extend historical rainfall data. In our application, logistic regression was used to simulate rainfall occurrence and two-parameter gamma distributions were used to simulate amounts on wet days. Inter-site dependence models were included for both occurrence and amounts. The main predictors of rainfall in the Shoor case study were found to be location effects, seasonality and temporal dependence. Humidity, temperature and from re-analysis data were significant external predictors. Analysis of model residuals showed that in general the model captured the seasonal, annual and spatial structure of rainfall in the basin. The simulation results indicated that in general the model results were consistent with the observed rainfall properties especially when we used from external predictors. Spatial and temporal validation tests showed that the GLM adequately simulated rainfall for the periods and gauges not used during model fitting. It can be concluded that the GLM provides a useful tool for simulating multi-site rainfall in the semi-arid Shoor basin for water resources purposes and may potentially be applicable to climate change analysis and to other semi-arid regions.

کلیدواژه‌ها [English]

 • precipitation
 • semi-arid
 • generalized linear models
 • statistical models
 • missing data
 1. Anscombe, F., 1953, Contribution to the discussion of H. Hotelling's paper, Journal of the Royal Statistical Society, B, 229-230.
 2. Burton, A., C. G. Kilsby, H. J. Fowler, P. S. P. Cowpertwait and P. E. O’Connell, 2008, RainSim: a spatial-temporal stochastic rainfall modeling system, Environmental Modelling & Software, NO 23, pp 1356–1369.
 3. Chandler R. E., S. Bate, 2007, Inference for clustered data using the independence loglikelihood, Biometrika, NO 94, pp 167–183.
 4. Chandler, R. E., 2014, RGLIMCLIM: Generalized Linear Modelling for daily climate time series (software and user guide), London Department of Statistical Science University College London.
 5. Chandler, R. E., H. S. Wheater, 2002, Analysis of rainfall variability using generalized linear models: a case study from the west of Ireland, Water Resour Research, NO  10, pp 1-11.
 6. Charles S. P., B. C. Bates and J. P. Hughes, 1999a, A spatiotemporal modelfor downscaling precipitation occurrence and amounts, Journal of Geophysical Research, NO 104, pp 31657–31669.
 7. Coe, R., R. D. Stern, 1982, Fitting models to daily rainfall data, Journal of Applied Meteorology, NO 21, pp 1024–1031.
 8. Davoudi Rad, A. A., A. A. Telvari, M. Arfian, 2007, Temporal distribution of rainfall in the catchment salt lakes, research and construction in natural resources, 74, pp 193-199 (In Persian).
 9. Gahraman, B., E. Amini, 2015, Regime Shift in Parameters of Multi-Site Daily Rainfall Stochastically Generation. Journal of Iran- Water Resources Reasearch, 11(2), pp 47–56 (In Persian).

10. George, J., J. Letha and P. G. Jairaj, 2016, Daily Rainfall Prediction using Generalized Linear Bivariate Model- A Case Study, International Conference on Emerging Trends in Engineering, Science and Technology (ICETEST- 2015). Procedia Technology, NO 24, pp 31-38.

 

11. Ghasdi, T., N. Ghahreman and M. Ghamghami, 2016, Comparison of Skill of Two Spatial- temporal Approaches of Daily Rainfall Simulation Across Iran, Iran- Water Resources Reserch, NO 1, pp 158–170 (In Persian).

12. Kenabatho, P. K., N. R. McIntyre, R. E. Chandler and H. S. Wheater, 2012, Stochastic simulation of rainfall in the semi-arid Limpopo basin, Botswana. International Journal of Climatology, NO 32, pp 1113–1127.

13. Kigobe, M., N. McIntyre, H. S. Wheater and R. E. Chandler, 2011, Multi-site stochastic modelling of daily rainfall in Uganda, Hydrological Sciences Journal, NO 1, pp 17-33.

14. Leith, N., 2005, Using GLMs to simulate daily rainfall under scenarios of climate change, FD2113 project report, NO 2, pp 1-36.

15. McCullagh, P., J. A. Nelder, 1989, Generalized Linear Models, 2nd edn, Chapman and Hall, New York, 532 pages.

16. Mehrotra, R., A. Sharma, 2007, A semi-parametric model for stochastic generation of multi-site daily rainfall exhibiting low-frequency variability. Journal of Hydrology, NO 335, pp 180–193.

17. Mirshahi, B., 2010, Hydrological modelling in data-sparsesnow-affected semiarid areas, PhD Thesis, Department of Civil and Environmental Engineering, Imperial College, London.

18. Segond, M. L., C. Onof and H. S. Wheater, 2006, Spatial-temporal disaggregation of daily rainfall from a generalized linear model, Journal of Hydrology, NO 331, pp 674–689.

19. Stern, R. D., R. Coe, 1984, A model fitting analysis of daily rainfall data. Journal of Royal Statistical Society, NO 1, pp 1–34.

20. Yang, C., R. E. Chandler, V. S. Isham and H. S. Wheater, 2005, Spatial- temporal rainfall simulation using generalized linear models, Water Resour Research, NO 41, pp 1-13.

21. Zakeri Niri, M., 2017 Prediction of the Daily Rainfall at Ungaged Regions Applying the Spatio- Temporal Neyman- Scott Rectangular pulses Method (Case Study: The Walnut Gulch Watershed), Water Engineering, 9(31), pp 91–102 (In Persian).