تدوین یک سامانه جدید پهنه‌بندی ایران ازلحاظ نیاز سرمایش در دهه‌های آینده

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار آب وهواشناسی، دانشگاه اصفهان ،اصفهان ،ایران

2 دانشجوی دکترا آب و هواشناسی، دانشگاه یزد، یزد، ایران

3 دانشجوی کارشناسی ارشد رشته آب و هواشناسی کاربردی، دانشگاه محقق اردبیلی

چکیده

هدف از این پژوهش تدوین یک سامانه جهت پهنه‌بندی ایران برحسب نیاز سرمایش در دهه‌های آینده می‌باشد. برای محاسبه درجه روز نیاز به داده‌های میانگین دمای هوا می‌باشد. نخست داده‌های مدل دینامیکی ، EH5OM از موسسه ماکس پلانک آلمان استخراج کردید. سپس داده‌های دمای خروجی این مدل در نسخه چهارم مدل RegCM4 ریزمقیاس نمایی شد. میانگین دمای روزانه  شبیه‌سازی‌شده در بازه زمانی36 ساله (2050 -2015) با ابعاد 27/0*27/. درجه طول و عرض جغرافیایی که حدوداً نقاطی با ابعاد 30*30 کیلومتر مساحت ایران را پوشش می­دهند در ماتریسی به ابعاد 2138* 13140 استخراج گردیدکه سطرها بیانگرزمان و ستون‌ها بیانگرمکان می‌باشند. جهت محاسبه درجه روز نیاز به انتخاب آستانه دمایی برای هر بخش از کشور می باشد لذا نخست نقشه Dem ایران با ابعاد 30*30 کیلومتر بر حسب شیب ارتفاعی ، رطوبت و دما که مهمترین عوامل در تغییرات درجه روز می باشند از طریق تصاویر ماهوراه ای ASTER تهیه و در این Dem ایران به چهار پهنه کلان اقلیمی کوهستانی و کوهپایه‌ای،دشت، سواحل جنوبی و سواحل شمالی تقسیم بندی شد. بعد از مشخص شدن آستانه دمایی هر پهنه، در نرم افزار Gis این آستانه ها به  یاخته های مرتبط با هر پهنه تعمیم داده شد. درنهایت میانگین ماهانه ، فصلی و سالانه درجه روز سرمایش محاسبه و نقشه‌های آن ترسیم گردید. نتایج گویای آن است که از لحاظ نیاز سرمایش ماهانه پهنه سواحل و جلگه‌های جنوبی با نیاز سرمایش 450-300 درجه روز بیشترین نیاز سرمایش کشور را در ماه‌های گرم سال در دهه‌های آینده دارا می‌باشند که بیشینه آن را جلگه خوزستان به میزان 450 درجه روز در ماه‌های ژولای واوت داراست. درمیزان نیاز سرمایش سالانه نیز قله‌های کوهستانی زاگرس با میزان نیاز صفر درجه روز کمترین و بیشترین آن را جلگه خوزستان ،سواحل چابهار و بخش‌های شرقی سواحل خلیج‌فارس به میزان 2200 درجه روز دارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Introduction of a New System of Zoning Iran the Cooling Needs in the Coming Decade

نویسندگان [English]

  • hojjat allah yazdan panah 1
  • reza ebrahimi 2
  • Fatemeh Taghavi nia 3
1 Professor, Yazd University
2 Climatology PhD Student, University Of Yazd, Iran
3 Graduate student of Meteorological Applications, University of Mohaghegh Ardabili, Iran
چکیده [English]

Over the last few decades, the growth of industries and factories on the one hand, and deforestation and degradation of the environment has, on the other hand, led to an ever-increasing rise in the degradation of nature and increased greenhouse gas emissions on the planet. This negative consequence has led to significant changes in the climate of the planet. However, in recent years, the severity of droughts and floods and extreme phenomena in different parts of the planet has increased significantly. Climate variability can be accomplished using longitudinal climatic methods, integrated analysis, statistical models, analogical models and identifying the causes of a phenomenon.
Therefore, recognizing the temporal changes, the location of these metamorphic meters in the coming decades, and the zoning of the regions in terms of the need for cooling energy can be a step in the development of the country's economy by saving huge amounts of energy and leading national, regional and local plans to modify energy consumption patterns.
1- Development and implementation of a system for zoning of different regions of the country in terms of altitude and humidity and temperature.
2- Select the temperature thresholds for each area to calculate the cooling day
3. The simulation of the monthly and seasonal average of the country's cooling-off day is for the first time the most important goal of this study

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cooling day
  • RegCM4 model
  • Zoning
  • Iran