دوره و شماره: دوره 1392، شماره 13، فروردین 1392، صفحه 1-149 (سال چهارم-شماره 13 و 14-بهار و تابستان 1392) 
مکان‌یابی مناسب‌ترین مناطق کشت گندم دیم(مطالعه موردی: استان خراسان شمالی)

صفحه 57-72

فاطمه عباسی؛ کوروش احترامیان؛ لیلی خزانه داری؛ سهراب محمد نیا قرایی؛ مرتضی اثمری