دوره و شماره: دوره 1392، شماره 15، مهر 1392 (سال چهارم- شماره 15 و 16-پاییز و زمستان 1392) 
درونیابی بارش روزانه حوضه آبریز دشت مشهد

صفحه 17-30

نفیسه سیدنژادگل‌خطمی؛ سیدحسین ثنائی‌نژاد؛ بیژن قهرمان؛ حجت رضائی‌پژند


بررسی وردایی الگوهای پیوند از دور و اثر آن‌ها بر بارش ایران

صفحه 31-45

منوچهر فرج زاده اصل؛ محمد احمدی؛ بهلول علیجانی؛ یوسف قویدل رحیمی؛ عباس مفیدی؛ ایمان بابائیان


نقش فرآیندهای فیزیکی بر نحوه توزیع آلاینده‏های نفتی در خلیج فارس

صفحه 93-106

امید حاج ‏رسولیها؛ اسماعیل حسن ‏زاده؛ علی رضایی لطیفی


تقویم توریستی استان فارس

صفحه 107-116

عباسعلی آروین؛ اکبر شائمی؛ کبری شجاعی زاده