دوره و شماره: دوره 1397، شماره 33، آبان 1397 
رویکردی نوین در شناسایی و تحلیل امواج سرمایی مطالعه موردی: شمال شرق ایران

صفحه 1-14

مهدی عالی جهان؛ برومند صلاحی؛ یوسف قویدل رحیمی؛ منوچهر فرج زاده اصل


اقلیم شناسی رخداد پوشش ابرهای پائین در ایران (2010-1981)

صفحه 15-32

سهیلا جوانمرد؛ سحر تاجبخش؛ جواد بداق جمالی


بررسی توزیع مکانی-زمانی تبخیر-تعرق مرجع با استفاده از داده‌های شبکه‌بندی CRU و پیش‌نگری تغییرات آن طی دوره‌های آتی در خراسان رضوی

صفحه 89-109

زهرا شیرمحمدی علی اکبرخانی؛ منصوره کوهی؛ آزاده محمدیان؛ مجید حبیبی نوخندان؛ سید محمد جواد میرزایی؛ محمد ناصر مودودی