دوره و شماره: دوره 1395، شماره 25، فروردین 1395، صفحه 1-140 (سال هفتم - شماره بیست و پنجم و بیست و ششم - بهار و تابستان 1395) 
بررسی همدید وسیع ترین و مستمرترین یخبندان ایران در دوره 2004-1963

صفحه 1-20

پیمان محمودی؛ محمود خسروی؛ ابوالفضل مسعودیان؛ بهلول علیجانی