دوره و شماره: دوره 1393، شماره 19، مهر 1393، صفحه 1-145 (سال پنجم / شماره نوزدهم و بیستم/ پاییز و زمستان 1393) 
تحلیل همدید دمای پایه بارش برف در شمال غرب ایران

صفحه 11-22

حسن لشکری؛ حبیبه نقی زاده؛ محمد مرادی؛ محمد سعید نجفی


تحلیل الگوهای همدید موثر بر رخداد توفان‌های گردوخاک استان کردستان

صفحه 67-80

سمیرا قوامی؛ شهرام کبودوندپور؛ بختیار محمدی؛ جمیل امان‌اللهی


شناسایی الگوی همدیدی سامانه های بندالی موثر بر دمای ایران

صفحه 81-92

فاطمه درگاهیان؛ بهلول بهلول علجانی؛ حسین محمدی


شناسائی و واکاوی سازوکار شکل‌گیری الگوی مکانی برف‌های جلگه مرکزی گیلان (برف دلتا) با استفاده از مدل عددی WRF

صفحه 113-125

سمانه نگاه؛ فروغ مومن پور؛ پروین غفاریان؛ نیما فرید مجتهدی؛ ابراهیم اسعدی اسکویی