دوره و شماره: دوره 1393، شماره 17، اردیبهشت 1393، صفحه 1-141 (سال پنجم / شماره هفدهم و هیجدهم/ بهار و تابستان 1393) 
تحلیل همدیدی سامانه‌های شرجی در استان خوزستان

صفحه 57-72

محمود خسروی؛ بهلول علیجانی؛ فائقه الماسی


ساختار گردش جوی در طی بارش سنگین 21 دسامبر 1992 برروی شیراز (30 آذر 1371)

صفحه 73-90

امیر‌حسین مشکواتی؛ محمد شجاعی؛ مجید مزرعه فراهانی


ترمیم و گسترش 127 سال آمار دمای ماهانه مشهد

صفحه 111-123

محبوبة فرزندی؛ حجت رضائی پژند؛ سید حسین ثنایی نژاد