دوره و شماره: دوره 1390، شماره 5، مهر 1390، صفحه 1-154 (جلد دوم- شماره 5 و 6- بهار و تابستان 1390) 
امکان سنجی کشت پنبه در استان خوزستان

صفحه 3-18

قاسم عزیزی؛ محمود داودی؛ ایمان روستا


ارزیابی روند تغییرات پارامترهای آگروکلیمایی موثر بر رشد مرکبات مطالعه موردی: شمال ایران

صفحه 19-38

غلامعباس فلاح قالهری؛ جواد خوشحال دستجردی؛ مجید حبیبی نوخندان


ارتباط بین بارش های فصلی ایران و دمای پهنه های آبی منطقه ای

صفحه 70-92

علی اکبر رسولی؛ ایمان بابائیان؛ هوشنگ قائمی؛ پیمان زوار رضا


صحت سنجی خروجی مدل SWAN با فراسنج های اقلیمی شاهد

صفحه 69-92

مجتبی ذوالجودی؛ سیده مژگان قاضی میرسعید


پهنه بندی خطر خشکسالی مناطق خشک با استفاده از روشهای دانش مبنا در محیط GIS (مطالعه موردی: حوضه شیطور، یزد)

صفحه 103-116

علی اکبر متکان؛ روشنک درویش زاده؛ امین حسینی اصل؛ محسن ابراهیمی خوسفی؛ زهره ابراهیمی خوسفی