کلیدواژه‌ها = کریجینگ
تهیه نقشه فرسایندگی باران استان لرستان با استفاده از روش زمین آماری کریجینگ

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 آذر 1399

فرهاد قاسمی آقباش؛ جواد سالاروند؛ زهرا اسدالهی


تهیه نقشه فرسایندگی باران استان لرستان با استفاده از روش زمین‌آماری کریجینگ

دوره 1397، شماره 36، تیر 1398، صفحه 57-72

جواد سالاروند؛ فرهاد قاسمی آقباش؛ زهرا اسدالهی


بررسی زمانی- مکانی بارش با استفاده از داده‌های ماهواره‌ TRMM (مطالعه موردی: استان خراسان رضوی)

دوره 1396، شماره 29، اردیبهشت 1396، صفحه 1-18

مصطفی اکبری ینگه قلعه؛ سید حسین ثنایی نژاد؛ علیرضا فرید حسینی؛ مرتضی اکبری