کلیدواژه‌ها = دورپیوند
واکاوی بی هنجاری بارش های ایران تحت تاثیر نوسان مادن جولیان طی دوره (2020-1980)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 اسفند 1401

کورش محمدپور؛ زهرا حجازی زاده؛ محمد سلیقه؛ هوشنگ قائمی


تحلیل همبستگی‌های درون‌سالانه بارش هفتگی ‌با دورپیوندNAO در ایران

دوره 1400، شماره 45، خرداد 1400، صفحه 15-24

نفیسه سیدنژاد گل خطمی؛ جواد بذرافشان؛ آرزو قمشلو؛ پرویز ایران نژاد