کلیدواژه‌ها = شبکه عصبی مصنوعی
کاربرد شبکه‌ عصبی موجک در تخمین دمای متوسط هوا شهرستان ساری

دوره 1395، شماره 27، مهر 1395، صفحه 75-86

بابک شاهی نژاد؛ رضا دهقانی


بررسی اثرات تغییر اقلیم بر نوسانات تراز آب دریاچه ارومیه

دوره 1393، شماره 19، مهر 1393، صفحه 53-65

مجید دلاور؛ ام السلمه بابایی؛ ابراهیم فتاحی