نویسنده = وحید صفریان زنگیر
بررسی و پایش خشکسالی ایستگاه‌های منتخب ایران

دوره 1399، شماره 44، اسفند 1399، صفحه 33-48

بهروز سبحانی؛ وحید صفریان زنگیر


پهنه‌بندی آگروکلیماتیک کشت انگور در حوضه آبخیز قره سو با استفاده از روش‌های نوین چند معیاره

دوره 1398، شماره 39، شهریور 1399، صفحه 123-138

بهروز سبحانی؛ وحید صفریان زنگیر؛ عباسعلی صدیق نیا


بررسی شرایط آب و هوایی دشت مغان برای کشت محصول پنبه با روش ANP

دوره 1398، شماره 37، بهمن 1398، صفحه 111-122

بهروز سبحانی؛ وحید صفریان زنگیر؛ زهرا قاسم آبادی