بررسی و پایش خشکسالی ایستگاه‌های منتخب ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد اقلیم شناسی و عضو هیات علمی دانشگاه محقق اردبیلی

2 دکتری جغرافیای طبیعی، اقلیم شناسی، دانشگاه محقق اردبیلی.

چکیده

خشکسالی از جمله مخاطرات طبیعی می­باشد که در دهه­های گذشته کشور ایران را با مشکلات و مخاطرات محیطی جدی زیادی مواجع کرده است از جمله این مناطق، بخش­های جنوبی ایران می‌باشد. پژوهش­های صورت گرفته در منطقه جنوبی ایران در زمینه مدل­سازی آماری خشکسالی به ندرت و خیلی ناچیز می­باشد. بنابراین هدف از پژوهش حاضر فازی­سازی شاخص S.M.S، مدل‌سازی و پیش­بینی خشکسالی در نیمه جنوبی ایران می­باشد.برای انجام این پژوهش از داده 29 ساله دما و بارش در 28 ایستگاه سینوپتیک در نیمه جنوبی ایران در بازه زمانی (2018- 1990) استفاده شد. در این پژوهش، ابتدا سه شاخص خشکسالی SPI, MCZI, SETجداگانه محاسبه و ترکیب شده و شاخص فازی S.M.S به دست آمد سپس در دو مدل شبکه عصبی ANFISو RBFدر نرم افزار MATLABمقایسه و مدل­سازی و برای 16 سال آینده پیش­بینی شدند و در نهایت با استفاده از مدل تصمیم­گیری چند متغیره TOPSISمناطق درگیر خشکسالی برای سال­های آتی یعنی 16 سال آینده اولویت­سنجی شدند. یافته­های پژوهش نشان داد شاخص جدید فازی سه شاخص مذکور خشکسالی را با دقت قابل قبول در خود منعکس کرد. در ارزیابی دو مدل ANFISو RBF، مدل RBFبا مقدار RMSEبرابر با 15/1 و مقدار  R2برابر با 99/0 بیشترین دقت را نسبت به مدل ANFISبرای پیش­بینی به خود اختصاص داد. براساس شاخص فازی S.M.S ایستگاه­های مانند کرمان، یاسوج و آبادان به ترتیب با درصد خشکسالی (99/0، 97/0 و 89/0) در مناطق مورد مطالعه بیش­تر در معرض خشکسالی آینده قرار گرفتند. هم­چنین براساس مدل Topsisنیز ایستگاه­های مرکزی و شمالی منطقه مورد پژوهش مانند کوهرنگ و صفاشهر به ترتیب (19/0 و 21/0) در سال­های آتی در معرض خشکسالی با درصد کم­تری قرار گرفتند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation and monitoring of drought in selected stations Iran

نویسندگان [English]

 • behrouz sobhani 1
 • vahid safarian zengir 2
1 Professor. Department of physical Geography, Climatology, University of Mohaghegh Ardabili, Ardabil, Iran
2 PhD in physical Geography, Climatology, Mohaghegh Ardabili University.
چکیده [English]

Introduction
Today, drought is one of the most important natural hazards that has direct and indirect consequences in different parts of the planet (barqi et al., 2018: 141). Nevertheless, drought is one of the environmental events and an integral part of climate fluctuations. This phenomenon is one of the main characteristics and recurrence of different climates (Hejazizadeh and Javizadeh, 2019: 251 ) The purpose of this study was to analyze the temperature and precipitation data first, then, using ANFIS and RBF model model, a model-comparative model was developed and the new S.M.S drought index was designed. Finally, in order to better visibility of the drought situation for the future, in areas affected by drought in southern regions of Iran were predicted.
 
Material and method
In this study, after the 29-year data on temperature and precipitation data for 28 stations in the drought areas of Iran, the data were first analyzed, then normalized and the stations with abnormal data were normalized. After normalizing the temperature and precipitation data, using two new and powerful applied models for modeling and forecasting in climateology, namely ANFIS and RBF neural network models, were modeled. Then, the two models were compared for accurate prediction for the future, and after training three SPI, MCZI, and SET data, they predicted a new drought index called SMS, for the coming years, and Finally, using the TOPSIS multivariate decision making model, the areas most involved with the drought risk phenomenon were prioritized and ArcGIS software delimited the output data.
 
Results
Drought is a natural hazard, which is evident gradually over the long years due to climate change in its affected areas. Which effects itself on different parts of the living environment of living organisms. One of these areas in Southwest Asia is Iran, which in recent years has shown drought in its regions, especially the southern regions of high intensity. According to the comparisons of ANFIS and RBF neural network models, the two models were able to predict the drought. The results obtained from the training of the ANFIS neural network model were, at best, RMSE values equal to 9.64 and R2 values equal to 0.0681. But the results obtained from the training of the RBF neural network model were, at best, RMSE equal to 1.15 and the R2 value was 0.9961By comparing these two models, it was finally concluded that the performance of the RBF neural network model was better. According to the modeling and the results obtained from the comparison of the models, the accuracy and reliability of the RBF neural network model was confirmed for prediction. The prediction of the RBF neural network model was used. Modeling and predicting droughts in 28 synoptic stations in southern regions of Iran were compared using SMS fuzzy new index and ANFIS, RBF models. The methods used in this study, in most studies, Monitoring, Modeling and Comparison. Among these, studies have been done in Iran: Zeinali and Safarian-zengir (2017) by studying drought monitoring in the Lake Urmia basin using Fuzzy index; Babayan et al. (2018), the monthly forecast of drought in the southwestern basin of the country Using the CFSv.2 model, they confirmed the model's acceptable accuracy. However, with all the comparisons of different models and indices in these researches, the new SMS fuzzy index and two ANFIS and RBF models used in this study, namely, modeling and predicting the natural hazards of drought In the southern regions of Iran, it has an acceptable performance.
 
Conclusion
The purpose of this study was to model and investigate the possibility of drought prediction in the southern half of Iran. To do this, the fuzzyization of the SMS index, based on the three SPI, MCZI, SET, comparisons and the results of two new simulation models in Climatology, the ANFIS and RBF neural network models, as well as the TOPSIS multivariate decision making model. The results showed that the S.M.S index reflected the three SPI, MCZI, and SET indices. Comparing two models of ANFIS and RBF neural networks, the RBF model is more accurate than the ANFIS model. As a result, for prediction of drought, RBF model was used for future years. The results showed that the S.M.S index reflected the three SPI, MCZI, and SET indices. Comparing two models of ANFIS and RBF neural networks, the RBF model is more accurate than the ANFIS model. As a result, for prediction of drought, RBF model was used for future years. The accuracy of the RBF model at best was RMSE equal to 1.15 and the R2 value was 0.99 The results of the fuzzification of the SMS index showed that the central and western parts of the study areas such as Kerman, Yasuj and Abadan, with the SMS drought percentage (0.99, 0.97 and 0.89), respectively, were higher Exposed to the drought.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Statistical Analysis
 • Hazard
 • RBF And ANFIS Models
 • Simulation
 • Fuzzy
 1.  

  1. Ahmadzadeh G, Majid L, Kourosh M. 2010. Comparison of artificial intelligence systems (ANN and ANFIS) in estimating the rate of transpiration of reference plants in very dry regions of Iran, 2(4). pp. 679-689.
  2. Alam N.M, Sharma G.C, Moreira E, Jana C, Mishra P.K, Sharma N.K, Mandal D. 2017. Evaluation of drought using SPEI drought class transitions and log-linear models for different agro-ecological regions of India, Physics and Chemistry of the Earth, (100). Pp. 31-43. Doi: 10.1016/ j.pce.2017.02.008.
  3. Amininia K, Abad B, Safarianzengir V,  Ghaffarigilandeh A, Sobhani B. 2020. Investigation and analysis of climate comfort on people health tourism in Ardabil province, Iran; Air Quality, Atmosphere & Health, 13 (9).  https://doi.org/10.1007/s11869-020-00883-x.
  4. Ansari H, Davar K. 2007. Seasonal dry zoning using the standardized rainfall index in the GIS environment (Case study: Khorasan province), Geographical research, 6(60). pp. 97-108.
  5. Asghariasaki M. 2002. Application of Neural Networks in Time Series Forecasting, Journal of Economic Researches of Iran, 4(12). pp. 79-99.
  6. Babayan E, kazanedari L, Abbasi F, modirian R, Karimian M, Melboji S. 2018. Monthly Drought Forecasting in the Southwest Drainage Basin Using CFSv.2 Model, Iranian Water Resources Research, 14(3). pp. 133-145.
  7. Barqi H, Bazrafshan J, Shayan M. 2018. Analysis and Identification of Drought Effects on Rural Areas (Case Study: Chahgah Village, Fereydoun Shahr), Journal of Environmental Risks, 7(15). pp.141-160.
  8. Bayazidi M. 2018. Drought evaluation of synoptic stations in the west of Iran using the Hirbst method and comparative neuro-fuzzy model, Iran Water Resources Research, 14(1). pp. 278-284.
  9. Damavandi A.A, Rahimi M, Yazdani M.R, Norouzi A.A. 2016. Field monitoring of agricultural drought through time series of NDVI and LST indicators. MODIS data (case study: Markazi province), Geographic Information Research (Sepehr), 25(99). pp. 115-126.

  10. Fani Z, Khalilalahi H.A, Sajjadi J, Falsleman M. 2016. Analysis of the causes and consequences of drought in South Khorasan Province and Birjand, Journal of Planning and Space Design, 20(4). pp. 175-200.

  11. Gebremeskel G, Tang Q, Sun S. 2019. Droughts in East Africa: Causes, impacts and resilience, Earth-Science Reviews, (124). Pp. 68-96. https://doi.org/10.1016/ j.earscirev.2019.04.015

  12. Ghaffarigilandeh A, Safarianzengir V, Abad B, Maleki R, Sobhani B,  Kianian M, Jameh M. 2020. Monitoring and Survey of Snow Climatological Parameter Area Using Remote Sensing Data in Zagros Mountains Range, Located on The Eastern Border of Iraq; Carpathian Journal of Earth and Environmental Sciences, (15). Pp. 515 – 531. Doi:10.26471/cjees/2020/015/149

  13. Gholam Ali M, Younes K, Esmaeil H, Fatemeh T. 2011. Assessment of Geostatistical Methods for Spatial Analysis of SPI and EDI Drought Indices, World Applied Sciences Journal, (15). Pp. 474-482.

  14. Haddadi H, Heidari H. 2015. Detection of the effect of precipitation fluctuations on surface water flood in Lake Urmia catchment basin, Geography and Environmental Planning, 57(1). pp. 247-262.

  15. Hartman E, Keeler J.D, Kowalski J.M. 1990. Layered neural networks with Gaussian hidden units as universal approximations, Neural Computation, (2). Pp. 210-215.

  16. Hejazizazadeh Z, Javiyazadeh S. 2019. Analysis of Drought Spatial Statistics in Iran, Journal of Applied Geosciences Research, 19(53).  pp. 251-277.

  17. Hijab S, Irannejad P, Bazrafshan J. 2012. Adjustment of the Palmer Drought Extreme Index (PDSI) Based on the Marine-Drought Level Interaction Scheme (ALSIS) in the Karkheh catchment basin, Iranian Journal of Water Resources, 14(3). pp. 204-219.

  18. Huanga S, Huanga Q, Changa J, Zhua Y, Lengb G. 2015. Drought structure based on a nonparametric multivariate standardized drought index across the Yellow River basin China, Journal of Hydrology, (530). Pp. 127-136.

  19. James H, Stagge A, IreneKohn b, Lena M, Tallaksen A, Kerstin S. 2015. Modeling drought impact occurrence based on meteorological drought indices in Europe, Journal of Hydrology, (530). PP. 37-50. http://dx.doi.org/10.1016/j.jhydrol.2015.09.039.

  20. Jinum M, Jeonbin K. 2017. Evaluatin historical drought charactristics simulated in Cordexast Asia against observations. International journal of climatology, (25). PP. 32-43.

  21. Jonnymiron Y, Alireza S, Naseri H.R. 2015. Study of Drought Status and Its Relationship with Quantitative and Qualitative Changes in Groundwater in Sarab Plain, International Conference on Development, Focusing on Agriculture, Environment and Tourism, Iran, Tabriz. pp. 16-17.

  22. Kashtkai S. 2015. Drought Study in West Azarbaijan province with Spi and GIs Index, International Conference on Agricultural, Environment and Tourism, Iran, Tabriz, pp. 16-19.

  23. Kenarkohi A, SoleimanJahi H, Falahi S, Riahimadvar H, Meshkat Z. 2010. Using the New Intelligent Fuzzy-Neural Recognition Inventory System (ANFIS) to predict the human cannibalization potential of human papillo virus, Journal of Arak University of Science and Technology, 13(4). pp. 95-105.

  24. Khanjani T, Ataei M, Peyman T. 2016. Influence of Wind Speed on RBF Neural Network Based on Chaos Theory, Computational Intelligence in Electrical Engineering, 7(3). pp.87-96. [In Persian]

  25. Kis A, Rita P, Judit B. 2017. Multi- model analysis of regional dry and wet condition for the Carpatian Region, International journal of climatology, (17). PP. 4543-4560.

  26. Madadi A, Hoseinisadr A, Kashani A, Ghaffarigilandeh A, Safarianzengir V, Kianian M .2020. Monitoring of aerosols and studying its effects on the environment and humans health in Iran; Environ Geochem Health, (42). Pp. 126. https://doi.org/10.1007/s10653-020-00709-w(0123).

  27. Makvandi R, Maghsoudlokamali B, Mohammadfam, I. 2012. Utilization of TOPSIS Multivariate Decision Making Model for Assessing the Environmental Consequences of Oil Refineries (Case Study: Khuzestan Extra Heavy Oil Refinery), Environmental Studies, 3(5). pp. 77-86.

  28. Marchanta, B.P, Bloomfield J.P. 2018.  Spatio-temporal modelling of the status of groundwater droughts. Journal of Hydrology, (564). Pp. 397-413. https://doi.org/10.1016/j.jhydrol.2018.07.009

  29. Modaresirad A, Ghahramani B, Khalili D, Ghahramani Z, Ahmadiardakani S. 2017. Integrated meteorological and hydrological drought model: A management tool for proactive water resources planning of semi-arid regions, Advances in water resources, (54). Pp. 336-353.

  30. Montazeri M, Amirataee B. 2015. Stochastic Estimation of Drought Prevalence (Case Study: Northwest of Iran), Journal of Civil and Environmental Engineering, 3(45). pp. 12-26.

  31. Nazmfar H, Amina A. 2014. Measurement of Spatial Inequality in Using Educational Indices Using Topsis Method (Case Study: Khorestan Province), Two Chapters of Educational Planning Studies, 3(6). pp. 115-134.

  32. Nowrooz A, Rostami N, Jahangir M. 2018. The prediction of drought conditions during the period of 2018-2037 under a change-oriented approach (Case study: Ilam and Dehloran stations), Ecohydrology, 5(3). pp. 977-991.

  33. Parasamehr A.H, Mobin, M.H, Khosravani Z. 2018. Using RUN Theory for Analyzing the severity, duration and duration of drought return (Case study: Fars province), Ecohydrology, 5(2). pp. 471-481.

  34. Qi L, Guanlan Z, Shahzad A, Xiaopeng W, Guodong W, Zhenkuan P, Jiahua Z. 2019. SPI-based drought simulation and prediction using ARMA-GARCH model, Applied Mathematics and Computation, (355). PP. 96-107. https://doi.org/10.1016/j.amc.2019.02.058.

  35. Qorbani K, Walizadeh I, Barkhranpour S. 2018. Investigation of spatial variations of spatial variance of SPEI drought variables in Iran, Desert Management Journal, 11(5). pp. 25-38.

  36. Quesada B, Giuliano M, Asarre D, Rangecoft S, Vanloon A. 2008. Hydrological change: Toward a consistent approach to assess changes on floods and droughts, Advances in water resources, (5). PP. 31-35.

  37. Rashidkolvir H, Madadi A, Safarianzengir V, Sobhani B. 2020. Monitoring and analysis of the effects of atmospheric temperature and heat extreme of the environment on human health in Central Iran, located in southwest Asia; Air Quality, Atmosphere & Health. (13). Pp. 8. https://doi.org/10.1007/s11869-020-00843-5

  38. Safarianzengir V, Sobhani B, Yazdani M. H, Kianian M. 2020a. Monitoring, analysis and spatial and temporal zoning of air pollution (carbon monoxide) using Sentinel-5 satellite data for health management in Iran, located in the Middle East; Air Quality, Atmosphere & Health, (13). Pp. 4. https://doi.org/10.1007/s11869-020-00827-5

  39. Safarianzengir V, Sobhani B, Asghari S. 2020b. Monitoring and investigating the possibility of forecasting drought in the western part of Iran; Arabian Journal of Geosciences, (13). Pp. 493. https://doi.org/10.1007/s12517-020-05555-9.

  40. Safarianzengir V, Sobhani B, Madadi A, Yazdani M.H. 2020c. Monitoring, analyzing and estimation of drought rate using new fuzzy index in cities of west and southwest of Iran, located in the north of the Persian Gulf; Environment, Development and Sustainability, (22). Pp. 6. https://doi.org/10.1007/s10668-020-00925-5

  41. Salahi B, Mojtabapour F. 2016. Spatial Analysis of Climate Drought in Northwest of Iran Using Spatial Correlations Statistics, Journal of Environmental Spatial Spatial Analysis, 3(3). pp. 1-20.

  42. Sobhani B, Ghafarigilandeh A, Golvost A. 2015. Drought monitoring in Ardebil province using the developed SEPI index based on fuzzy logic, Journal of Applied Geosciences Research, 15(36). pp. 51-72.

  43. Sobhani B, Safarianzengir V, Yazdani M.H. 2020. Modelling, evaluation and simulation of drought in Iran, southwest Asia; J. Earth Syst. Sci, (129). Pp. 100.https://doi.org /10.1007/s12040-020-1355-7.

  44. Sobhani B, Safarianzingir V. 2018. Investigating and predicting the risk of monthly rainfed exposure to horticultural and agricultural products in the northern strip of Iran (Golestan, Gilan and Mazandaran provinces), Journal of Environmental Spatial Analysis, and 5(4). pp. 125-144.

  45. Spinoni J, Naumann G, Vogt J, Barbosa P. 2015. The biggest drought events in Europe from 1950-2012, journal of hydrology: Regional, (3). PP. 509-524.

  46. Touma D, Ashfaq M, Nayak M, Kao S.C, Diffenbaugh, N. 2015 A multi-model and multi-index evaluation of drought characteristics in the 21st century, Journal of Hydrology, (526). PP. 196-207.

  47. Wei H, Zaiqing C, Dongdong Z, Guolin F. 2019. Drought loss assessment model for southwest China based on a hyperbolic tangent function, International Journal of Disaster Risk Reduction, (33). pp. 477-484. https://doi.org/10.1016/j.ijdrr.2018.01.017.

  48. Yazdani M.H, Sobhani B, Safarianzengir V, Ghaffarigilandeh A. 2020. Analysis, monitoring and simulation of dust hazard phenomenon in the northern Persian Gulf, Iran, Middle East; Arabian Journal of Geosciences, (13). Pp. 530. https://doi.org/ 10.1007/s12517-020-05470-z

   

  49. Zeinali B, Asghari S, Safarianzingir V. 2017. Drought monitoring and assessment of its prediction in Lake Urmia Basin using SEPT and ANFIS model, Environmental Impact Analysis Spatial Analysis Journal, 4(1). pp. 73-96.

  50. Zeinali B, Safarianzingir V. 2017. Drought Monitoring in Urmia Lake Basin Using Fuzzy Index, Journal of Environmental Risks, 6 (12). pp. 37-62.

  51. Zelekei T, Giorgi T, Diro F, Zaitchik B. 2017. Trend and periodicity of drought over Ethiopia, International journal of climatology, (65). Pp. 4733-4748.

  52. Zolfaghari H, Nourizamara Z. 2016. Application of Drought Index (CPEL) in Determining Proper Variables for Drought Analysis in Iran, Journal of Spatial Analysis of Environmental Hazards, 3(3). pp. 99-114.