کلیدواژه‌ها = جدول توافقی
نتایج درستی سنجی اجرای مدل پیش‌بینی عددی WRF در هواشناسی لرستان و پژوهشگاه هواشناسی و علوم جو طی ماه‌های مارس و آوریل 2019

دوره 1401، شماره 50، شهریور 1401، صفحه 167-182

زینب اکبری؛ مجید آزادی؛ بهروز مرادپور؛ حسین مسعودی؛ روح اله داودی؛ سعید رضایی پور


صحت سنجی خروجی مدل SWAN با فراسنج های اقلیمی شاهد

دوره 1390، شماره 5، مهر 1390، صفحه 69-92

مجتبی ذوالجودی؛ سیده مژگان قاضی میرسعید